13. elokuuta 2011

1

Aloittelijoiden tapaaminen

Foot­ba­gin MM-kisat on käyty ja var­sin­kin pää­kau­pun­ki­seu­dulla on taas monta uutta la­jista kiin­nos­tu­nutta. Foot­bagliitto ha­luaa uusien aloit­te­li­joi­den tu­tus­tu­van niin toi­siinsa kuin van­hoi­hin te­ki­jöi­hin­kin.
Lau­an­taina elo­kuun 20. päivä pi­de­tään aloit­te­li­joi­den ta­paa­mi­nen Hel­sin­gin Oop­pe­ra­ta­lon ta­kana Am­fi­teat­te­rilla (Hel­sin­gin­ka­dun ja Man­ner­hei­min­tien ris­teyk­sessä). Pai­kalle voi il­mes­tyä klo 13 al­kaen.

Ta­paa­mi­seen voi tulla vain kat­se­le­maan­kin, mutta kan­nat­taa käyt­tää ti­lai­suus pe­lata vart­tu­nei­den pe­laa­jien rin­gissä ja ky­sellä neu­voja. Sa­malla voi so­pia tu­le­via tree­ni­ker­toja uusien tut­ta­vuuk­sien kanssa.
Mi­käli ha­luk­kaita löy­tyy tar­peeksi, jär­jes­te­tään aloit­te­li­joi­den kil­pai­luita, esim. pom­put­te­lu­kisa, jol­loin voit­ta­jille lu­vassa myös pie­niä pal­kin­toja.
Kaikki foot­ba­gistä kiin­nos­tu­neet mu­kaan tai­doista riip­pu­matta!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset
1 kommentti Kommentoi
  1. Anssi
    elo 15 2011

    [EDIT] Ki­sa­halli on­kin sul­jettu vii­kon­lop­puna – pe­la­taan ul­kona vaikka sa­taisi sam­ma­koita.

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.