Edustusjoukkue

Foot­baglii­ton ni­meä­mät la­ji­ko­mi­teat ko­koa­vat vuo­sit­tain Suo­men huip­pu­pe­laa­jista edus­tus­jouk­ku­een, jonka jä­se­net osal­lis­tu­vat la­jin kan­sain­vä­li­siin ar­vo­tur­nauk­siin eli en­si­si­jai­sesti EM- ja MM-kilpailuihin sekä edis­tä­vät la­jin tun­net­tuutta eri­lai­sissa näy­tök­sissä ja PR-tilaisuuksissa.

Edus­tus­jouk­ku­ee­seen va­li­taan sekä frees­ty­len että verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jia. Va­lin­ta­kri­tee­reitä ovat ai­kai­sempi kan­sain­vä­li­nen me­nes­tys, vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vät suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut sekä verk­ko­foot­ba­gissa lii­ton yl­lä­pi­tämä rankingpistetilasto.

Edus­tus­jouk­kue 2012:

FREESTYLE

Aleksi Ai­ri­nen
Lauri Ai­ri­nen
Tuukka An­ti­kai­nen
Mikko Le­pistö
Toni Pääk­kö­nen
Tuo­mas Rii­salo
Tanja Sa­lakka
Anssi Sundberg

VERKKOFOOTBAG

Os­kari Forstén
Tuo­mas Kärki
Jani Mark­ka­nen
Jukka Pel­tola
Matti Poh­jola
Piia Tan­ta­ri­mäki
Janne Uusitalo

VALMENNUS

Jaakko In­ki­nen