Finnish Footbag Net Championships 2017

Finnish Footbag Net Open 2017

Verk­ko­foot­ba­gin suo­men­mes­ta­ruu­det rat­ko­taan 11.–12. mar­ras­kuuta 2017. Lau­an­taina 11. päivä ki­sa­taan Hel­sin­gissä Pu­hos Cen­te­rissä ja sun­nun­taina 12. päivä Tu­russa Leaf Aree­nassa. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan kaksin- ja ne­lin­pe­lissä. Il­moit­taudu tur­nauk­seen säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen liitto(a)footbag.fi vii­meis­tään tors­taina 9. mar­ras­kuuta. Kerro vies­tissä mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja pa­risi nimi. Osal­lis­tu­mis­maksu on 30 eu­roa. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen edel­lyt­tää, että Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­maksu on mak­settu. Tur­naus on IF­PAn sank­tioima.

AIKATAULU (alus­tava)

Lau­an­tai 11. mar­ras­kuuta @Puhos Cen­ter, Hel­sinki
10.45 il­moit­tau­tu­mi­nen & pe­laa­jien pa­la­veri
11.00 Läm­mit­tely
11.15 0-0

Sun­nun­tai 12. mar­ras­kuuta @Leaf Areena, Turku
11.00 il­moit­tau­tu­mi­nen & pe­laa­jien pa­la­veri & läm­mit­tely
11.15 0-0

TULOKSET

Singles net

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Tuo­mas Rii­salo
6. Ilkka Ma­lin

Doubles net

1. Matti Poh­jola / Jani Säntti
2. Os­kari Forstén / Tuo­mas Kärki
3. Tuo­mas Rii­salo / San­teri Kar­vi­nen