Ranking

Kan­sain­vä­li­nen la­ji­liitto yl­lä­pi­tää verk­ko­foot­ba­gin mies­ten ja nais­ten kaksin- ja ne­lin­pe­lin sekä se­ka­ne­lin­pe­lin ran­kin­gia. Näille foot­ba­gin maa­il­man­lis­toille pää­see si­joit­tu­malla sank­tioi­dussa tur­nauk­sessa, ja nii­den en­na­koima pa­rem­muus­jär­jes­tys vai­kut­taa ns. see­din­giin eli sii­hen, mi­ten pe­laa­jat jae­taan tu­le­vissa tur­nauk­sissa al­ku­loh­koi­hin tai -kaavioihin.

Foot­baglii­ton hal­li­tuk­sen ni­meämä la­ji­ko­mi­tea yl­lä­pi­tää li­säksi suo­ma­lais­pe­laa­jien kes­ki­näistä ran­kin­gia, jossa pis­teitä saa ai­noas­taan ko­ti­maan tur­nauk­sista. Kil­pai­lu­jen mak­si­mi­pis­teet ja­kau­tu­vat seuraavasti:

 1. 200 pis­tettä
 2. 140 pis­tettä
 3. 98 pis­tettä
 4. 69 pis­tettä
 5. 55 pis­tettä
 6. 44 pis­tettä
 7. 35 pis­tettä
 8. 28 pis­tettä
 9. 22 pis­tettä
 10. 18 pis­tettä
 11. 14 pis­tettä
 12. 12 pis­tettä
 13. 9 pis­tettä
 14. 7 pis­tettä
 15. 6 pis­tettä
 16. 5 pis­tettä
 17. 4 pis­tettä

Suo­men ran­kin­gissa käy­te­tään ta­so­ker­toi­mia, jotka las­ke­taan ja­ka­malla kil­pai­luun osal­lis­tu­vien pe­laa­jien ran­king­pis­tei­den summa kaik­kien ran­kin­gissa ole­vien pe­laa­jien ran­king­pis­tei­den sum­malla. Kun­kin si­jan oi­keut­ta­mat mak­si­mi­pis­teet ker­ro­taan ta­so­ker­toi­mella, jol­loin esi­mer­kiksi ker­toi­men ol­lessa 2100/2300 voit­taja saa 2100/2300 × 200 = 183 pis­tettä. SM-kilpailuissa las­ken­nal­lista ta­so­ker­rointa ei käy­tetä, vaan niistä ran­king­pis­teitä saa puo­li­tois­ta­ker­tai­sesti läh­tö­pis­tei­siin nähden.