Välineet

Verk­ko­foot­ba­gissä ken­gillä ei ole niin kes­keistä mer­ki­tystä kuin frees­ty­lessä. Tär­keintä on sisä- ja ul­ko­syr­jän ta­sai­suus, ken­gät­hän toi­mi­vat vä­hän niin­kuin pe­laa­jan mailana.

Joku saat­taa pi­tää jo­tain ken­kää ai­van lois­ta­vana kun toi­sen mie­lestä se ei sovi pe­laa­mi­seen ol­len­kaan. Hyvä pito ja kim­moi­suus ovat omi­nai­suuk­sia, joi­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota sisä- ja ul­ko­syr­jän ta­sai­suu­den li­säksi. Yleensä vasta muu­ta­man pa­rin tes­taa­mi­sen ja ko­kei­le­mi­sen kautta pe­laaja lo­pulta löy­tää “oman” kenkänsä.