Uutisia vuonna 2012

28
huhti

Helsinki Open 2012

Tu­le­van ke­sä­kau­den ava­jais­tur­naus on tänä vuonna kol­matta ker­taa jär­jes­tet­tävä Hel­sinki Open. Suo­men par­haat frees­ty­len ja verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jat koh­taa­vat lau­an­taina ja sun­nun­taina 19.–20. 5. Töö­lön Ki­sa­hal­lin B-puolella. Myös aloit­te­li­joille jär­jes­te­tään omat sar­jansa ja kil­pai­lu­muo­tonsa, joissa par­haille on lu­vassa pal­kin­toja!

Ta­pah­tu­maan on ylei­söllä va­paa pääsy. Jos aiot kil­pailla, il­moit­taudu 11. 5. men­nessä säh­kö­pos­titse osoit­tee­seen liitto@footbag.fi ja va­raudu noin 20 eu­ron osal­lis­tu­mis­mak­suun. Ha­lu­tes­sasi voit ker­toa osal­lis­tu­mi­sesi myös Face­boo­kissa ja kut­sua sa­malla ka­ve­ri­si­kin pai­kalle.

Tur­nauk­sen aat­tona, per­jan­taina 18. tou­ko­kuuta jär­jes­te­tään Oop­pe­ra­ta­lon Am­filla kai­kille avoin ja eri­to­ten uusille foot­ba­gin har­ras­ta­jille tar­koi­tettu va­paa­muo­toi­nen ti­lai­suus tu­tus­tua pa­rem­min la­jin saloi­hin ja toi­siinsa. Pai­kalla on ko­ke­neita pe­laa­jia opet­ta­massa frees­ty­le­temp­pu­jen ja verk­ko­foot­ba­gin pe­rus­teita.

Ta­pah­tuma al­kaa vii­den maissa ja jat­kuu niin kauan kuin au­rin­gon­pais­tetta riit­tää — tar­vit­taessa siir­ry­tään Töö­lön Ki­sa­hal­liin sa­teelta suo­jaan. Mu­kaan et tar­vitse kuin pal­lon, lenk­ka­rit ja iloista mieltä. Jos aiot osal­lis­tua, il­moit­taudu vii­meis­tään 11. tou­ko­kuuta yl­lä­mai­nit­tuun osoit­tee­seen tai kysy ha­lu­tes­sasi li­sä­tie­toa.

Hel­sinki Ope­nin yh­tey­dessä lau­an­taina 19. tou­ko­kuuta kello 19.30– pi­de­tään li­säksi SFL ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous, jonne ovat ter­ve­tul­leita kaikki yh­dis­tyk­sen jä­se­net. Ko­kouk­sen paikka ja asia­lista ker­ro­taan myö­hem­min lä­he­tet­tä­vässä ko­kous­kut­sussa.

Oskari Forstén vs Florian Götze

Töö­lön Ki­sa­halli toimi myös viime vuo­den MM-finaalipelien näyt­tä­mönä. Kuva © Hen­rik Mar­ti­kai­nen

21
huhti

Helsingin MM-kisat nyt komeana filminä

Foot­bag Fin­lan­dilla on ilo ja kun­nia esi­tellä uu­ni­tuore vi­deo viime ke­sän MM-kisoista. Nobrai­ner Films on työs­tä­nyt to­della ko­mean fil­min tur­nauk­sesta yh­teis­työssä Foot­bag Fin­lan­din ja Hel­sin­gin kau­pun­gin kanssa. Täy­del­li­nen vi­deo täy­del­li­sistä MM-kisoista:

24
maalis

Jyväskylä palkitsi MM-mitalisteja

Jy­väs­ky­län kau­punki pal­kitsi me­nes­ty­neitä ur­hei­li­joi­taan tors­taina. Pal­kit­tu­jen jou­kossa oli­vat myös foot­ba­gin MM-kisoissa me­nes­ty­neet Tanja Sa­lakka ja Ninni Liukko. Tanja voitti nais­ten Sh­red 30:n maa­il­man­mes­ta­ruu­den ja nap­pasi ru­tii­nista ho­peaa. Ninni puo­les­taan ylsi prons­sille nais­ten verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä pa­rinsa Piia Tan­ta­ri­mäen kanssa. Jy­väs­kylä ar­vosti Tan­jan saa­vu­tusta 5000 eu­ron ja Nin­nin 600 eu­ron sti­pen­dillä. Suo­men Foot­bagliitto on­nit­te­lee pal­kit­tuja. Huo­mio­no­soi­tus Jy­väs­ky­lältä foot­ba­gille on merkki la­jin ar­vos­tuk­sen kas­vusta ja sen ase­man va­kiin­tu­mi­sesta ur­hei­lu­la­jina.

Tanja Salakka Helsingin MM-kisoissa

Tanja Sa­lakka Hel­sin­gin MM-kisoissa

21
maalis

Freestyle On Fire

No huh­huh! Frees­ty­le­foot­ba­gin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Jan ”Honza” We­ber vie foot­ba­gia seu­raa­valle ta­solle ihan to­sis­saan. Tsekki on ni­mit­täin tuot­ta­nut hui­kean vi­deon, jossa foot­bag ja frees­ty­le­fu­tis yh­dis­ty­vät kau­pal­li­sen laa­duk­kaa­seen työn­jäl­keen. Honzan li­säksi vi­deolla esiin­ty­vät en­ti­nen maa­il­man­mes­tari Mi­lan Benda sekä fu­tis­tai­turi Lucaso.

5
maalis

Footbag kiinnosti GoExpon yleisöä

Foot­bag Fin­land oli vah­vasti mu­kana vii­kon­lo­pun GoExpo-messuilla Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa. Yh­dek­sät eri mes­sut sa­man ka­ton alle koon­nut suur­ta­pah­tuma ke­räsi yli 40 000 vie­rai­li­jaa vii­kon­lo­pun ai­kana. Suo­men foot­baglii­ton de­mo­tiimi pe­lasi pit­kää päi­vää foot­ba­lii­ton stän­dillä ja ja­koi vie­rai­li­joille flye­reita. Mes­suille epä­ta­val­li­seen ta­paan ylei­söä hem­mo­tel­tiin frees­ty­len li­säksi myös verk­ko­foot­ba­gilla, sillä pai­kalla oli täys­ko­koi­nen kenttä. Ja se­hän toimi, kiin­nos­tu­neita riitti niin ken­tän reu­nalla kuin stän­dil­lä­kin jopa tun­gok­seksi asti!

15
helmi

JFK March Mayhem 2012

Jy­väs­ky­län Footbag-klubi jär­jes­tää jäl­leen pe­rin­teeksi muo­dos­tu­neen kil­pai­lu­kau­den avaus­kil­pai­lun, JFK March May­he­min 24.–25. 3. 2012.

March May­hem on verk­ko­foot­bag­tur­naus, jossa pe­la­taan sekä ne­lin­pe­lit että kak­sin­pe­lit. Tur­nauk­selle on saatu myös IFPA-sanktiointi, jo­ten Jy­väs­ky­lässä on mah­dol­lista pa­ran­taa omaa see­daus­taan ensi ke­sän EM- ja MM-kisoihin.

Tur­nauk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on 20 € ja il­moit­tau­mi­set voi hoi­taa 18. 3. men­nessä osoit­tee­seen hal­li­tus at jfkfootbag.fi. Il­moita sa­malla myös ke­nen kanssa pe­laat tur­nauk­sessa pa­rina ne­lin­pe­lissä.

Alus­tava ai­ka­taulu:

La 24. 3.
11.00–20.00 Open Doubles Net

Su 25. 3.
10.00–18.00 Open Singles Net

4
helmi

Footbagia tulevaisuuden formulatähdille

Nuo­ria kar­tinglu­pauk­sia kan­sain­vä­li­sille kil­pa­ra­doille kas­vat­tava Mika Salo Aca­demy on tänä ke­väänä va­lin­nut foot­ba­gin yh­deksi val­men­nus­oh­jel­mansa la­jeista. Sami Pen­sa­lan tii­missä tu­le­vat kilpa-autoilijat tu­tus­tu­vat mo­ni­puo­li­sesti eri ur­hei­lu­muo­toi­hin, jotka ke­hit­tä­vät koor­di­naa­tiota ja ke­hon hal­lin­taa, ja sii­hen­hän foot­bag on la­jina yksi par­haista. Iloa ja in­toa pii­sa­si­kin, kun foot­bag­maa­jouk­ku­eemme jä­se­net te­ki­vät en­si­vie­rai­lunsa Campo Sportcen­te­riin tam­mi­kuussa:

httpv://www.youtube.com/watch?v=ziBOwl48Ej0

3
helmi

EM-kisat Aachenissa heinäkuussa

Sak­sa­lai­nen foot­bag­seura TSK Aac­hen jär­jes­tää vuo­den 2012 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Aac­he­nissa 13.–15. hei­nä­kuuta. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy footbag.orgin ta­pah­tu­ma­si­vulta. Var­si­nai­nen ki­sa­sivu tul­lee myö­hem­min.

31
tammi

Berliiniläistä footbagia talven keskelle

Ber­lii­nin oma FC Foots­tar juh­listi 14-vuotista tai­val­taan viime vii­kon­lop­puna foot­bag­tur­nauk­sen mer­keissä. Seura pe­rus­tet­tiin vuonna 1998, ja sa­mana vuonna Foots­ta­rin kak­si­mie­hi­nen de­le­gaa­tio kävi tsek­kaa­massa SM-kisat Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa. In­toa riitti ja Foots­tar jär­jes­ti­kin vuo­den 1999 foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Ber­lii­nissä. Meno on edel­leen kova, siitä to­dis­teena tämä vi­deo 14-vuotisjuhlista:

FC Footstar’s 14th An­ni­ver­sary Tour­na­ment from FC Foots­tar Ber­lin e.V. on Vi­meo.