Säännöt

 
Tuomas, Toni, Anssi

SM-kisojen ru­tii­nien top3 vuo­delta 2009

Freestyle kilpailumuodot 

-Rou­tine
Ru­tii­neja pi­de­tään ylei­sesti frees­ty­len ku­nin­kuus­la­jina. Pe­laaja suun­nit­te­lee va­lit­se­maansa musiik­kiin kah­den mi­nuu­tin ko­reo­gra­fian, jonka tuo­ma­rit ar­vos­te­le­vat kri­tee­reinä vai­keus, näyt­tä­vyys, mo­ni­puo­li­suus, kont­rolli ja ko­ko­nai­suus. Ru­tii­nit ovat van­hin ki­sa­muoto ja ny­ky­ään tark­kaan suun­ni­tel­lut näy­tök­set saa­vat ylei­sön hauk­ko­maan hen­ke­ään näyt­tä­vyy­del­lään ja tek­ni­syy­del­lään. Aloit­te­li­joi­den sar­jassa aika on 1½ mi­nuut­tia. 

-Circle
Vielä nuori kil­pai­lu­muoto pis­tää kil­pai­li­jat vas­tak­kain frees­ty­len ka­tue­le­men­tissä, rin­gissä. 4-5 pe­laa­jaa sa­massa rin­gissä, yksi foot­bag, kaksi kier­rosta, neljä vuo­roa mo­lem­milla kier­rok­sella. Vuo­ro­jen lu­ku­määrä saat­taa vaih­della. En­sim­mäis­ten vuo­ro­jen ai­kana pe­laa­jat yrit­tä­vät va­kuut­taa tuo­ma­rit mo­ni­puo­li­suu­den kanssa, vii­mei­sillä vuo­roilla mi­ta­taan vai­keutta. Ku­ten nor­maa­leis­sa­kin rin­ki­pe­lio­lo­suh­teissa, kun pallo pu­toaa on seu­raa­van pe­laa­jan vuoro, mutta jos foot­bag kar­kaa kont­rol­lista kah­della en­sim­mäi­sellä tem­pulla saa pe­laaja sään­tö­jen mu­kaan uu­den yri­tyk­sen. Tämä sääntö kan­nus­taa yrit­tä­mään vai­keam­pia temp­puja. 

-Shred30
Sh­re­dissä pe­laa­jalla on kol­me­kym­mentä (30) se­kun­tia ai­kaa suo­rit­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon temp­puja. Suo­ri­tus ku­va­taan ja pis­teet las­ke­taan myö­hem­min ka­me­ralta pe­rus­tuen pel­käs­tään temp­pu­jen puh­tau­teen ja niit­ten pis­tear­voi­hin. Mitä ar­vok­kaam­pia temp­puja ja mitä mo­ni­puo­li­sempi suo­ri­tus, sen suu­rem­mat pis­teet. Mo­net pe­laa­jat käyt­tä­vät pal­jon ai­kaa mah­dol­li­sim­man hy­vän sh­re­din suun­nit­te­le­mi­seen ja har­joit­te­luun. 

-Request con­test
Reques­tissa tuo­ma­rit suun­nit­te­le­vat etu­kä­teen kah­desta tem­pusta koos­tu­via link­kejä, joita pe­laa­jat sit­ten yrit­tä­vät saada on­nis­tu­maan. Pe­laa­jalla on kolme yri­tystä, va­lit­ta­vana joka kier­rok­sella kaksi eri­laista link­kiä ja vai­keus kas­vaa joka kier­rok­sella. 

-Sick3
Kyse on kol­men mah­dol­li­sim­man vai­kean ja näyt­tä­vän tem­pun suo­rit­ta­mi­sesta puh­taasti ja tyy­lik­käästi. Pe­laaja itse suun­nit­te­lee kol­men tem­pun sar­jan. Ar­vos­te­lussa kat­so­taan temp­pu­jen puh­tautta, mo­ni­puo­li­suutta ja vai­keutta. Kil­pai­lun jär­jes­tä­jästä on kiinni kuinka monta yri­tystä pe­laa­jilla on temp­pusar­jo­jen suo­rit­ta­mi­seen ja tar­vit­seeko ne il­moit­taa etu­kä­teen tuo­ma­reille. Yleensä yri­tyk­siä on joko yh­teensä seit­se­män, tai jos sar­jat il­moi­te­taan etu­kä­teen saa va­lita kaksi eri sar­jaa ja mo­lem­mille on kolme yri­tystä kum­mal­le­kin. 

-Iron­man ja Rip­pin’ run
Mo­lem­mat ki­sa­muo­dot ovat enem­män­kin show­ki­sai­luja, kuin va­ka­via. Iron­ma­nissa kaksi pe­laa­jaa ker­ral­laan pe­laa yhtä ai­kaa ja kuka en­siksi me­net­tää pal­lon hal­lin­nan tip­puu pe­listä ja näin pe­laa­jat ete­ne­vät pu­do­tus­sys­tee­millä kun­nes kaksi on jäl­jellä. Kisa vaa­tii kes­tä­vyyttä sillä kun vii­mei­set kaksi ovat jäl­jellä on jo monta pit­kää suo­ri­tusta ta­kana. Rip­pin’ ru­nissa kaikki osa­not­ta­jat aloit­ta­vat yhtä ai­kaa ja vii­mei­nen pe­laaja pallo hal­lussa on voit­taja. 

Freestylen katusäännöt 

Va­paa­muo­toi­sessa kil­pai­lu­jen ul­ko­puo­li­sessa ka­tu­frees­ty­lessä pe­laa­jat ke­rään­ty­vät usein rin­kiin pe­laa­maan. Näin te­ke­vät aloit­te­li­jat ja ihan frees­ty­len ko­vim­mat­kin pro-pelaajat. Rin­ki­peli on ylei­sin pe­li­tapa ja pe­laa­jille keino pi­tää haus­kaa ja ot­taa mit­taa toi­sis­taan. 

Frees­ty­len yksi par­haita puo­lia on se, että sa­massa rin­gissä voi ai­van hy­vin pe­lata juuri foot­ba­gin aloit­ta­nut pe­laaja ja la­jin huip­pu­tai­turi. Aloit­te­li­joille tär­keintä on vain yrit­tää pi­tää foot­bag il­massa sen tip­pu­matta maahan,.mutta kun ale­taan sit­ten vään­tä­mään frees­ty­leä oi­keen to­sis­saan tu­le­vat mu­kaan temp­pusar­jat

Temppusarjat 

Edis­tyes­säsi frees­ty­lessä huo­maat vä­hi­tel­len, että pys­tyt al­ka­maan lin­kit­tä­mään temp­puja eli te­ke­mään temp­pusar­joja. Näi­hin temp­pusar­joi­hin ja nii­den vai­keus­as­tei­siin pe­rus­tuu frees­ty­len pro pe­laa­jien rin­ki­pe­laa­mi­nen. Tar­koi­tuk­sena pot­ki­mi­sen si­jasta pe­lata ai­noas­taan tem­puilla pe­laa­jan omien tai­to­jen ta­solla. Sään­tönä on että kun temp­pusarja (”ralli” tai ”satsi”) las­kee alle tä­män ta­son tai foot­bag kar­kaa kont­rol­lista ja pu­toaa on pe­laa­jan syö­tet­tävä foot­bag seu­raa­valle rin­gissä ole­valle pe­laa­jalle. Näin foot­bag kier­tää rin­gissä ja jo­kai­nen pe­laaja saa vuo­rol­laan pe­lata ja le­vätä. Rinki on so­si­aa­li­nen ti­lanne ja muit­ten suo­ri­tuk­siin rea­goi­daan, hy­vistä suo­ri­tuk­sista an­ne­taan prop­seja ja yri­te­tään tie­tysti pis­tää itse pa­rem­maksi jos pys­tyy. 

Tämä mah­dol­lis­taa sen että kaikki pe­laa­vat omalla ta­sol­laan. Pe­la­sitpa sit­ten millä ta­solla ta­hansa yksi sääntö pä­tee kai­kille kun pe­la­taan rin­gissä: 

ÄLÄ KOSKAAN SYÖTÄ PUDONNUTTA FOOTBAGIA ITSELLESI! 

Heitä kä­dellä foot­bag aina seu­raa­valle rin­gissä ole­valle. Jos hä­nen mie­les­tään an­sait­set uu­den yri­tyk­sen niin hän syöt­tää foot­ba­gin ta­kai­sin si­nulle. Tut­tu­jen kes­ken voi­daan tie­tysti ot­taa ren­nom­min eti­ke­tin kanssa. 

Ta­sot 

Foot­bag frees­ty­lessä temppu voi­daan ja­kaa pie­niin osiin tai kon­sep­tei­hin, ad­dei­hin, jotka an­ta­vat os­viit­taa tem­pun mo­ni­mut­kai­suu­desta, mut­tei­vät suo­raan kerro tem­pun vai­keu­desta. Temp­pusar­jat voi­daan ja­kaa kar­keasti ad­dien mu­kaan ryh­miin. 

Vä­hin­tään 1 ad­din temp­pusar­jat (kickless): 

Kun pe­laaja tun­tuu pää­se­vänsä sille ta­solle että pys­tyy pi­tä­mään foot­ba­giä jo pe­rus­pot­kuilla il­massa koh­ta­lai­sen su­ju­vasti on aika siir­tyä en­sim­mäi­seen ta­soon. 

Tällä ta­solla pe­laa­jan on läh­det­ty­ään te­ke­mään temp­pusar­jaa py­rit­tävä lin­kit­tä­mään temp­puja si­ten et­tei vä­liin tule yh­tään pe­rus­pot­kua kont­rol­lin ta­kai­sin saa­mi­seksi. Sil­loin pe­laaja voi käyt­tää esi­mer­kiksi var­vas­kop­peja py­syäk­seen kont­rol­lissa. Heti kun foot­bag kar­kaa kont­rol­lista ja pe­laaja jou­tuu käyt­tä­mään jo­tain pe­rus­pot­kua, lop­puu temp­pusarja sii­hen ja pe­laa­jan on syö­tet­tävä foot­bag seu­raa­valle pe­laa­jalle. 

Vä­hin­tään 2 ad­din temp­pusar­jat (tilt­less): 

Kun yh­den ad­din tem­put al­ka­vat tun­tua jo koh­ta­lai­sen hel­polta on aika siir­tyä seu­raa­valle ta­solle. 

Tällä ta­solla pe­laa­jan on kar­sit­tava kaikki yh­den ad­din tem­put­kin pe­rus­pot­ku­jen li­säksi temp­pusar­jas­taan. Eli heti kun foot­bag kar­kaa kont­rol­lista sen ver­ran et­tei pe­laaja pysty te­ke­mään enää 2 ad­din tai vai­keam­paa temp­pua on hä­nen syö­tet­tävä. 

Tällä ta­solla ole­vat pe­laa­jat ovat jo aika tai­ta­via, ja tämä taso on kaik­kein ke­hit­tä­vin, koska tällä ta­solla pe­laaja op­pii ym­mär­tään temp­pu­jen lin­kit­tä­mis­idean pe­rus­teel­li­sesti. 

Vä­hin­tään 3 ad­din temp­pusar­jat (guilt­less): 

Kyllä ar­va­sit oi­kein, Tällä ta­solla pe­laa­jien temp­pusar­joissa saa ai­noas­taan olla temp­puja jotka ovat ar­vol­taan 3 ad­dia tai yli. Heti 2 ad­din temp­puun tai sitä alem­paan tip­pu­mi­nen joh­taa sii­hen että temp­pusarja lop­puu sii­hen ja foot­bag on syö­tet­tävä. 

Tällä ta­solla ole­vat frees­tyle pe­laa­jat ovat jo to­della ko­va­ta­soi­sia pe­laa­jia. Maa­il­malla tämä taso on pro-pelaajien ylei­sen rin­ki­pe­lin taso. 

Kaikki vi­deo­si­vuilla ole­vat temp­pusar­ja­vi­deot ovat tätä ta­soa. La­taa si­vuilta vi­deo ja seu­raa temp­pusar­jaa ja huo­maa et­tei­vät vi­deoissa esiin­ty­vät pe­laaja kos­kaan tee alle 3 ad­din temp­pua. 

Lo­puksi… 

Nyt kun tie­dät mi­ten homma toi­mii voit al­kaa tree­naa­maan temp­pusar­joja, Muista kui­ten­kin että si­nun tu­lee en­sin hal­lita pe­rus­pot­kut en­nen kuin kan­nat­taa läh­teä har­joit­te­le­maan temp­puja ja temp­pusar­joja. Erin­omai­nen har­joi­tus tä­hän on 1000 kos­ke­tuk­sen har­joi­tus. ONNEA!