Perusteet

Kun al­keet on hal­lussa, on aika ryh­tyä opet­te­le­maan pe­rus­teita. Nämä ovat temp­puja, joita pe­laa­jat käyt­tä­vät ral­leis­saan, ja joi­den kom­po­nent­teja yh­dis­te­le­mällä saa­daa isoja temp­puja. Suu­rin osa tem­puista käyt­tää Clipper-kuoletusta, eli Clip­per ja Down -tem­put täy­tyy op­pia kun­nolla. Nyt tu­le­vat myös se­tit käyt­töön, eli kier­rot jotka teh­dään tem­pun ai­kana en­nen kuin pallo saa­vut­taa la­ki­pis­teensä. Tässä lis­tassa ole­vat tem­put ovat tär­keim­mät, mutta vain pieni määrä mah­dol­li­suuk­sista.

Whirl ja Reverse Whirl (3 add)

videotutoriaali1

Whirl vi­deo: Clip­per > toi­sen ja­lan front-to-back kierto > toi­sen ja­lan Clip­per

Re­verse Whirl vi­deo: Clip­per > toi­sen ja­lan back-to-front kierto > toi­sen ja­lan Clip­per

Whirl on en­sim­mäi­nen side-kierto minkä opit. Kierto teh­dään ruu­miin si­vulla eikä edessä. Pidä kier­tä­vän ja­lan polvi al­haalla ja nosta kier­rossa kan­ta­pää pol­vea kor­keam­malle. Alussa voi tun­tua, et­tei kier­ron te­ke­mi­seen ole ai­kaa, mutta yrit­tä­mällä op­pii. Opet­tele Whirl myös set­taa­malla Toelta ja vas­ta­puo­len Clip­pe­ristä.

Swirl ja Reverse Swirl (3 add)

videotutoriaali1

Swirl vi­deo: Clip­per > sa­man ja­lan back-to-front kierto > sa­man ja­lan Clip­per

Re­verse Swirl vi­deo: Clip­per > sa­man ja­lan front-to-back kierto > sa­man ja­lan Clip­per

Swirl on crossbody-kierto. Swirl ta­pah­tuu tu­ki­ja­lan ta­kana. Se on kuin Around The World Clip­pe­rillä. Vaa­tii ta­sa­pai­noa ja tark­kuutta, mutta on hy­vää har­joi­tusta ja näyt­tää hy­vältä sat­seissa. Swir­lejä voi myös yh­dis­tellä toi­siin kier­toi­hin.

Drifter (3 add)

videotutoriaali1

Drif­ter vi­deo: Clip­per > toi­sen ja­lan kierto si­sä­kautta > sa­man ja­lan Clip­per

Drif­te­rin op­pi­mi­seen riit­tää hyvä Clip­per ja hyvä Mi­rage. Aluksi tem­pun op­pi­mi­nen saat­taa on­nis­tua hel­pom­min set­taa­malla Toelta. Tee no­pea Mi­rage ja jatka kierto Clip­pe­riin.

Double Around The World (3 add)

DATW vi­deo: Toe > kierto > kierto > sa­man ja­lan Toe

”Tupla­maa­ilma” on näyt­tävä temppu ja yksi en­sim­mäi­siä tupla­kier­toja. Kun saat nor­maa­lin Around The Worl­din kym­me­nen ker­taa put­keen voit yrit­tää tuplaa. Opet­tele kier­rot mo­lem­piin sun­tiin.

Double Down (4 add)

Barfly vi­deo: Clip­per set Far Double Down

Pa­ra­don vi­deo: Toe set Double Down

Double Down on yksi en­sim­mäi­siä tupla­kier­toja. Kan­nat­taa kui­ten­kin ope­tella Double Around The World en­sin. Double Dow­nin har­joit­te­le­mi­nen pi­tää aloit­taa set­taa­malla toelta, joko sa­man puo­len tai toi­sen puo­len kier­toi­hin, kumpi vain tun­tuu hel­pom­malta. Kun kier­rot al­ka­vat luon­nis­tua, voit yrit­tää temp­pua Clip­pe­ristä. Tu­to­ri­aa­li­vi­deo tupla­kier­toi­hin.

Double Legover ja Eggbeater (3 add)

videotutoriaali1

Double Le­go­ver vi­deo: Toe > Mi­rage > symple Le­go­ver > Toe

Egg­bea­ter vi­deo: Toe > Il­lusion > symple Le­go­ver > Toe

Double Le­go­ver ja Egg­bea­ter ovat kah­den kier­ron temp­puja. DLO on aluksi hel­pompi op­pia, koska en­sim­mäi­nen kierto siinä on Mi­rage. Kier­rot teh­dään yh­dessä hy­pyssä, jol­loin vii­mei­nen Switch-kierto on Symple, eli kier­tävä jalka jou­tuu pon­nis­ta­maan. Tä­män ta­kia temppu tar­vit­see hie­man enem­män voi­maa ja vii­mei­sen kier­ron har­joit­te­le­mi­nen yk­si­nään en­sin on vii­sasta. Temppu saat­taa tun­tua hel­pom­malta Clip­pe­ristä aluksi.

Stepping-setti (1 add)

videotutoriaali1

Step­ping vi­deo: Clip­per > tu­ki­ja­lan kierto si­sä­kautta > temppu

Stepping-setti on ai­nut pe­rus­setti Clip­pe­ristä. Setti vaa­tii no­peaa jal­ka­työtä, ja aluksi min­kään tem­pun saa­mi­nen se­tistä tun­tuu­kin vai­kealta. No­pea tu­ki­ja­lan vaihto kier­ron jäl­keen on tär­keää, ja­lat käy­vät siis vuo­ro­tel­let maassa. Hel­poin temppu mistä aloit­taa on var­mas­ti­kin Step­ping But­terfly eli ”Ripwalk”.

Pixie- ja Fairy-setit (1 add)

videotutoriaali1

Pixie vi­deo: Toe > set­taa­van ja­lan kierto si­sä­kautta > temppu

Fairy: Toe > set­taa­van ja­lan kierto ul­ko­kautta > temppu

Open on mo­nen pe­laa­jan en­sim­mäi­nen setti. Tuo set­taava jalka ta­kai­sin maa­han no­peasti kier­ron jäl­keen, jotta voit jat­kaa se­tistä tem­pulla. En­sim­mäi­siä temp­puja se­tistä on Le­go­ver ja Mi­rage.

Atomic- ja Quantum-setit (1 add)

videotutoriaali1

Ato­mic: Toe > tu­ki­ja­lan kierto ul­ko­kautta > temppu

Quan­tum: Toe > tu­ki­ja­lan kierto si­sä­kautta > temppu

Ato­mic ja Quan­tum ovat hie­man vai­keam­pia ver­sioita Pixie ja Fairy -se­teistä, koska niissä teh­dään eri ja­lalla kier­rot. Jal­ka­työ on näis­sä­kin tär­keää. En­sim­mäi­set tem­put se­tistä ovat near Mi­rage ja Down.

Ducking-setti (1 add)

videotutoriaali1

Duc­king vi­deo: pallo kul­kee nis­kan ta­kaa

Clip­pe­reit­ten täy­tyy olla vah­vat, että pal­lon jak­saa nos­taa nis­kan ta­kaa. Duc­kit ovat hie­not yk­si­nään­kin, mutta niistä saa hy­viä va­ri­aa­tioita temp­pui­hin.

Spinning-setti (1 add)

videotutoriaali1

Spin­ning vi­deo: pallo kul­kee se­län ta­kaa

Spinni teh­dään mel­kein aina Clip­pe­ristä, koska se on niin hel­pompi. En­sim­mäi­set ope­tel­ta­vat spinni-temput ovat Spin­ning Toe Stall ja Spin­ning Clip­per. Pit­kät Spin­ning ral­lit ovat näyt­tä­viä ja vai­keita ja Spin­neillä saa isoja temp­puja.

Osis (3 add)

videotutoriaali1

Osis vi­deo

Osis on se­län ta­kana kaa­pattu In­side Stall, joka tuo­daan toi­selle puo­lelle Clip­pe­riin. Vaikka Osik­sessa ei ole yh­tään kier­toa, se ei tar­koita että Osis kuu­luisi temp­pu­jen al­keis­iin. Clip­per Stall täy­tyy olla hy­vässä hal­lin­nassa, en­nen kuin Osista voi har­joi­tella. Yk­si­nään Osista käy­te­tään pa­laut­ta­maan pal­lon­hal­linta, mutta Osista voi myös yh­dis­tellä kier­to­jen kanssa, Osik­seen päät­ty­viä temp­puja ovat esim. Torque, Twirl ja Blen­der.

Pe­rus­teit­ten ol­lessa kun­nossa niitä voi al­kaa yh­dis­te­le­mään, jol­loin pääs­tään pro-temppuihin.