Footbag kouluissa


Tuo­mas Rii­salo kävi esit­te­le­mässä foot­ba­gia Hel­sin­gin Uu­dessa Yh­teis­kou­lussa. © Jani Mark­ka­nen

Foot­bag­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on help­poa, sillä aloit­ta­mi­seen tar­vi­taan käy­tän­nössä vain pallo, ken­gät ja ta­sai­nen alusta. Aloit­ta­mi­sen help­pou­den vuoksi foot­bag so­vel­tuu­kin eri­tyi­sen hy­vin esi­mer­kiksi kou­lu­lii­kun­taan ja kou­lu­jen vä­li­tun­ti­lii­kun­naksi. Foot­bag on tun­nus­tettu vi­ral­li­sena kou­lu­lii­kun­ta­la­jina ja mo­nissa kou­luissa foot­ba­geja löy­tyy­kin esi­mer­kiksi kou­lu­jen vä­li­tun­ti­lii­kun­ta­vä­li­neistä. Suo­men foot­bagliitto on myös käy­nyt esit­te­le­mässä la­jin sa­loja kou­luissa ja pal­loja voi ti­lata kä­te­västi Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­pan kautta. Si­vun ala­lai­dasta löy­dät yh­teys­tie­dot esit­te­lyi­hin.

Foot­ba­gin mo­lem­mat vi­ral­li­set la­jit, sekä frees­tyle että verk­ko­foot­bag so­vel­tu­vat pe­lat­ta­vaksi kou­lun lii­kun­ta­tun­neilla ja vä­li­tun­neilla. Frees­ty­len pe­laa­mi­seen riit­tää ta­sai­nen piha, verk­ko­foot­ba­gia voi­daan pe­lata lii­kun­ta­sa­lissa tai pi­halle pys­ty­tet­tä­vän sul­ka­pal­lo­ver­kon yli. Vi­ral­lis­ten la­jien li­säksi foot­ba­gia voi­daan pot­kia rin­gissä ja erin­omai­sia sekä haus­koja vä­li­tun­ti­pe­li­muo­toja ovat esi­mer­kiksi foursquare ja twosquare.

Foot­bag on siis yksi hel­poim­pia ur­hei­lu­la­jeja aloit­taa, mutta sa­malla yksi vai­keim­pia hal­lita pe­rus­teel­li­sesti. Mes­ta­riksi tul­laan, niin kuin kai­kessa huippu-urheilussa, vain vuo­sien kär­si­väl­li­sellä har­joit­te­lulla. Tu­tustu aluksi pe­rus­pot­kui­hin ja aloit­te­li­jan muis­ti­lis­taan, ja in­nosta sit­ten ka­ve­ri­si­kin mu­kaan ko­kei­luun. Mo­net ovat aloit­ta­neet foot­ba­gin ke­hit­tääk­seen tek­niik­kaansa jal­ka­pal­lossa — ja ajau­tu­neet vaih­ta­maan la­jia.

Verk­ko­foot­ba­gia Hel­sin­gin Uu­den Yh­teis­kou­lun pi­halla. © Jani Mark­ka­nen

Suo­men foot­bagliitto käy mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan esit­te­le­mässä la­jia kou­luissa ja ta­pah­tu­missa. Ko­ke­neita har­ras­ta­jia löy­tyy tällä het­kellä ai­na­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun, Tu­run ja Jy­väs­ky­län alu­eelta. Alla yh­teys­tie­dot joista voi tie­dus­tella näy­tök­siä.

Hel­sinki
Jus­tin Sex­ton
Pu­he­lin: +358 40 566 2416
sfl(@-merkki)footbag.fi

Turku
Matti Poh­jola
Pu­he­lin: +358 40 573 2085
matti.pohjola(@-merkki)footbag.fi

Jy­väs­kylä
hallitus(@-merkki)jfkfootbag.fi