Alkeet

Kun olet op­pi­nut pe­rus­pot­kut, niin että 100 kon­tak­tia ei tuota on­gel­mia ja pys­tyt käyt­tä­mään mo­lem­pia jal­ko­jasi yhtä hy­vin, voit al­kaa opet­te­le­maan en­sim­mäi­siä kuo­le­tuk­sia. Sisäsyrjä- ja var­vas­kuo­le­tuk­set ovat en­sim­mäi­set ope­tel­ta­vat kuo­le­tuk­set.

Toe Stall (1 add)

Toe Stall on en­sim­mäi­nen kuo­le­tus minkä opit. Ke­vennä tu­ki­ja­lalla kon­tak­tia. Älä hä­ti­köi.

Inside Stall (1 add)

In­side Stall on joil­le­kin alussa haas­tava, jos nilkka ei taivu vielä kun­nolla. Har­joit­te­lulla tu­lee li­sää not­keutta.

Jester (Flying Clipper, 2 add)

Mo­nen pe­laa­jan en­sim­mäi­nen temppu ja en­sim­mäi­nen flyeri. Tämä temppu näyt­tää ma­kealta kun saa pal­jon il­maa al­leen.

Around The World (2 add)

Around The World (in-out: Toe → sa­man ja­lan kierto si­sä­kautta → Toe Stall)

ATW (out-in: Toe → sa­man ja­lan kierto ul­ko­kautta → Toe Stall)

Kierto ja kuo­le­tus. ATW on mo­nen pe­laa­jan en­sim­mäi­nen temppu missä on kierto. Jom­pi­kumpi on alussa hel­pompi, mutta opet­tele mo­lem­mat, koska jal­ko­jen tar­vit­see op­pia te­ke­mään kier­toja mo­lem­piin suun­tiin. Hei­kom­malla ja­lalla tämä tun­tuu aluksi vai­kealta, mutta on tär­keä ope­tella, sillä tämä temppu toi­mii pon­nis­tus­lau­tana kai­kelle muulle.

Clipper (2 add)

In­side stall tu­ki­ja­lan ta­kana. Clip­per on isoim­pien temp­pu­jen kul­ma­kivi. Kun osaat In­side Stal­lin kun­nolla olet val­mis Clip­pe­riin. Alussa voi olla vai­kea säi­lyt­tää ta­sa­paino ja saada jalka oi­ke­aan asen­toon, mutta li­hak­set op­pi­vat no­peasti. Varo sei­so­masta kan­ta­pääl­läsi, kun teet Clip­pe­rin. Har­joit­tele te­ke­mään pe­rät­täi­siä Clip­pe­reitä puo­lelta toi­selle.

Legover ja Pickup (2 add)

Le­go­ver (Toe → toi­sen ja­lan kierto ul­ko­kautta → Toe Stall)

Pic­kup (Toe → toi­sen ja­lan kierto si­sä­kautta → Toe Stall)

Le­go­ver ja Pic­kup ovat kuin ATW, mutta toi­nen jalka te­kee kier­ron ja kuo­le­tuk­sen. Pa­lauta set­taava jalka ta­kai­sin maa­han no­peasti, että tu­ki­jalka va­pau­tuu te­ke­mään kier­ron ja kuo­le­tuk­sen.

Mirage ja Illusion (2 add)

Mi­rage (Toe → toi­sen ja­lan kierto si­sä­kautta → toi­sen ja­lan Toe Stall)

Il­lusion (Toe → toi­sen ja­lan kierto ul­ko­kautta → toi­sen ja­lan Toe Stall)

Mi­rage on alussa helm­pompi temppu kuin Il­lusion, koska kier­to­suunta on hel­pompi. Set­taava jalka käy maassa sa­malla kun tu­ki­jalka te­kee kier­ron. Pallo pää­tyy sa­malle ja­lalle mistä lähti. Alussa voi tun­tua, et­tei tem­pun te­ke­mi­seen ole ai­kaa, mutta ajoi­tuk­sen ja tek­nii­kan hio­mi­sella tem­pusta tu­lee var­sin helppo.

Butterfly (3 add)

But­terfly (kierto ul­ko­kautta → toi­sen ja­lan Clip­per Stall)

Clip­per stall täy­tyy hal­lita, en­nen kuin opet­te­lee But­terflyn. Kier­tävä jalka las­keu­tuu maa­han yh­tai­kaa kuo­le­tuk­sen kanssa. Aluksi tem­pun opet­te­le­mi­sen kan­nalta set­taa­mi­nen toelta on hel­pointa, mutta myö­hem­min kan­nat­taa ope­tella Clip­pe­ristä.

Pendulum (2 add)

Heitä pallo al­tasi ta­kai­sin sel­käsi yli. Näyt­tävä temppu kun sen te­kee isona. Kui­ten­kin Pen­du­lum on vai­kea pi­tää kont­rol­lissa ja sen kanssa on vai­kea lin­kit­tää muita temp­puja, jo­ten tätä ei näe usein pe­laa­jilta.

Hopover (2 add)

Hyp­pää In­side Stal­lin yli, niin että päädy Clip­pe­riin. Hy­vää Clipper-harjoitusta. Varo et­tet hyp­pää jal­kasi päälle.

Pincher (Squeeze, 1 add)

Nap­paa pallo pol­vi­tai­pee­seesi. Pinc­her tai Squ­eeze näh­dään usein ru­tii­neissa, mutta sillä voi myös tehdä vai­keita link­kejä.

Neck Catch (1 add)

Kaap­paa pallo nis­kasi taakse ja heitä se taas ylös. Nech Catch on lä­hinnä ylei­sön haus­ku­tusta, mutta sitä nä­kee myös ru­tii­neissa. Mo­nen pe­laa­jan en­sim­mäi­nen temppu.

Jotta pää­set yrit­tä­mään seu­raa­van ka­te­go­rian (pe­rus­teet) temp­puja, täy­tyy al­keet olla kun­nossa. Opet­tele nämä tem­put mo­lem­milta puo­lilta: Toe Stall, In­side Stall, Clip­per Stall, ATW & Or­bit, Mi­rage & Il­lusion, Switch & Pic­kup ja Down.