Footbagliitto

Suo­men foot­bagliitto ry toi­mii foot­ba­gin ko­ti­mai­sena kat­to­jär­jes­tönä ja la­jin har­ras­ta­jien ja ke­hi­tyk­sen vi­ral­li­sena tu­ki­jana Suo­messa. Liitto jär­jes­tää kil­pai­luja, näy­tök­siä ja muita foot­ba­gin edis­tä­mi­seen täh­tää­viä ta­pah­tu­mia sekä va­lit­see vuo­sit­tain Suo­men edus­tus­pe­laa­jat la­jin EM- ja MM-kilpailuihin. SFL on vuonna 1995 pe­rus­tettu voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton re­kis­te­röity yh­dis­tys, jonka toi­min­taa pyö­ri­te­tään va­paa­eh­tois­voi­min.

Alta löy­dät yh­teys­hen­ki­lösi Suo­men foot­baglii­ton or­ga­ni­saa­tiossa. Kaikki säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etunimi.sukunimi@footbag.fi.

Suo­men foot­bagliitto
Ka­le­van­katu 38 D
00180 Hel­sinki

San­teri Kar­vi­nen
yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­taja
liitto(@-merkki)footbag.fi

Jus­tin Sex­ton
myynti, ti­lauk­set ja ta­pah­tu­mat
+358 40 566 2416

Jukka Pel­tola
me­dia, PR ja yh­teis­työ­kump­pa­nit
+358 40 593 9299