Virstanpylväät

Frees­ty­le­foot­ba­gissa on ra­jat­to­masti mah­dol­li­suuk­sia oman temp­pu­va­li­koi­man luo­mi­seen. Tyy­lejä on yhtä pal­jon kuin pe­laa­jia­kin. Kui­ten­kin mo­der­nissa frees­ty­lessä tie­tyt pe­rus­tem­put löy­ty­vät käy­tän­nössä jo­kai­sen pe­laa­jan temp­pu­va­li­koi­masta. Aloit­ta­van pe­laa­jan on ehkä vai­kea hah­mot­taa, mitä hä­nen tu­lisi aluksi har­joi­tella, ja jo­kin tär­keä pe­rus­temppu tu­lee hel­posti si­vuu­te­tuksi. Virs­tan­pyl­väiksi voi kut­sua link­kejä, dril­lejä ja kom­boja (temp­pusar­joja), jotka ker­to­vat ke­hi­tyk­sestä. Ne ovat ta­voit­teita, joi­den on­nis­tuessa tie­tää taas ke­hit­ty­neensä pa­rem­maksi. Tä­hän on koottu tär­keim­mät virs­tan­pyl­väät, joita jo­kai­nen voi ta­voi­tella.

Aluksi tär­keintä on op­pia pot­ki­maan su­la­vasti. Sisäsyrjä- ja var­vas­potku ovat tär­keim­mät, mutta myös ulkosyrjä- ja pol­vi­pot­kuja kan­nat­taa hie­man har­joi­tella. Pot­ku­jen ohella kan­nat­taa ope­tella kuo­let­ta­maan. En­sim­mäi­nen frees­ty­len kan­nalta var­tee­no­tet­tava virs­tan­pyl­väs ke­hi­tyk­sessä on, kun saa teh­tyä Toe Stall → Toe Stall -tois­toja ja­lalta toi­selle.

Kun kuo­let­ta­mi­nen al­kaa su­jua, ja saa toe stal­leja ja­lalta toi­selle jo useam­man put­keen, voi al­kaa har­joit­te­le­maan kier­toja. En­sim­mäi­nen kier­to­temppu on Around The World, joka tu­lee ope­tella te­ke­mään mo­lem­piin suun­tiin kier­tä­mällä. Kun ATW:tä saa suun­taa vaih­te­le­malla 10 pe­räk­käin, voi jo sa­noa osaa­vansa tem­pun.

Clip­per (In­side Stall tu­ki­ja­lan ta­kana) on eh­do­tonta ope­tella mo­le­milta puo­lilta ai­kai­sessa vai­heessa. Kai­killa jalka ei aluksi taivu tar­peeksi ja Clip­per tun­tuu vai­kealta, mutta har­joit­tele si­sä­syr­jä­kuo­le­tuk­sia ja kuo­le­tuk­sen tuo­mista si­sä­syr­jältä tu­ki­ja­lan taakse (Wrap), niin nilkka saa har­joi­tusta. Kun Clip­pe­reitä saa puo­lelta toi­selle 10 pe­räk­käin, on saa­vut­ta­nut yh­den virs­tan­pyl­vään.

En­sim­mäis­ten opit­ta­vien kier­to­jen jou­kossa on myös Mi­rage ja Switch. Näistä tem­puista saa myös en­sim­mäi­sen dril­linsä (temp­pusarja joka tois­tuu mo­lem­milta puo­lilta) ke­hi­tel­lyksi. Mi­rage → Switch-toisto on tär­keä virs­tan­pyl­väs, ja sen har­joit­te­le­mista kan­nat­taa jat­kaa vielä, kun tem­put tun­tu­vat jo ru­tii­nilta. Clip­pe­rin op­pi­mi­sen jäl­keen ope­tel­laan Down (ent. But­terfly) Toe Stal­lista ja Clip­pe­ristä. Far Switch → Down -toisto on hyvä virs­tan­pyl­väs tä­hän. Kun Down al­kaa su­jua, niitä voi al­kaa tehdä pe­räk­käin puo­lelta toi­selle.

En­sim­mäis­ten pe­rus­kier­to­jen ol­lessa hal­lussa ja Clip­pe­rin vah­vis­tuessa voi al­kaa har­joit­te­le­maan Duc­king– ja Spin­ning-kom­po­nent­teja. Clip­pe­riä voi jou­tua har­joit­te­le­maan jon­kin ai­kaa, että saa tar­peeksi voi­maa set­taa­mi­seen. Duc­king Clip­per puo­lelta toi­selle on tär­keä virs­tan­pyl­väs, ku­ten myös Spin­ning Clip­pe­rei­den saa­mi­nen put­keen.

Il­lusion-kierto (Re­verse Mi­rage) saat­taa olla aluksi vai­keampi miltä näyt­tää. Kun niitä pys­tyy te­ke­mään useam­man put­keen, voi olla tyy­ty­väi­nen.

Jo­kai­sen pe­laa­jan en­sim­mäi­nen tupla­kierto (double dex) on tupla­maa­ilma, eli Double Around The World. Jom­pi­kumpi suunta tun­tuu taas aluksi hel­pom­malta, mutta opet­tele mo­lem­mat. Kun näitä saa lin­ki­tet­tyä kes­ke­nään ru­ve­taan on se jo iso virs­tan­pyl­väs.

Osis voi olla Clip­pe­rin help­pou­desta riip­puen alussa vai­kea. Osista käy­te­tään mo­nissa isoim­missa tem­puissa. Kun Osik­sia saa kuusi put­keen voi­daan jo pu­hua virs­tan­pyl­väästä.

Kun Down al­kaa su­jua, voi ru­veta har­joit­te­le­maan Whir­lejä. Kun näitä saa useam­man put­keen (Vi­deo) voi al­kaa har­joit­te­le­maan Far Whir­liä ja dril­lejä näillä tem­puilla. Vi­deo

Swirl ja Twist (Re­verse Swirl) ovat tu­ki­ja­lan ta­kana ta­pah­tu­via kier­toja. Clip­pe­rin täy­tyy olla vahva, jotta voi op­pia Swir­lin, mutta sen har­joit­te­le­mi­nen ke­hit­tää ta­sa­pai­noa ja kont­rol­lia.

Drif­ter on Mirage-kierto joka päät­tyy Clip­pe­riin. Kun Drif­te­reitä saa useam­man put­keen (Vi­deo), voi al­kaa har­joit­te­le­maan Pa­ra­dox Drif­te­riä, joka vaa­tii jo vä­hän vään­töä. Vi­deo

Open (ent. Pixie) ja Step­ping ovat en­sim­mäi­siä opit­ta­via set­tejä (kierto ta­pah­tuu en­nen pal­lon la­ki­pis­tettä). Open set­tiä kan­nat­taa läh­teä har­joit­te­le­maan joko Switch- tai Mirage-kiertoon (Vi­deo) ja Stepping-settiä toi­sen puo­len Down-kiertoon (Ripwalk). Vi­deo

Ato­mic-setti on aluksi vai­keampi op­pia kuin Open tai Step­ping, mutta Atoms­mas­her → Atoms­mas­her on tär­keä virs­tan­pyl­väs.

Mixer (ent. Double Le­go­ver) ja Egg­bea­ter ovat kah­den kier­ron temp­puja, joissa toi­nen kierto on Symple Switch. Tämä tar­vit­see tar­kan ajoi­tuk­sen ja hie­man voi­maa ja­loista. Vi­deo

Tässä vai­heessa pe­laa­jalla on jo useita temp­puja re­per­tu­aa­rissa ja mah­dol­li­suu­det kas­va­vat jo val­ta­viksi. On useita dril­lejä, joita voisi luon­neh­tia tässä vai­heessa virs­tan­pyl­väiksi. Tässä niistä muu­ta­mia. Idol-drilli (Far Il­lusion → Whirl → re­peat: Vi­deo), Blur → Dimwalk → re­peat (Vi­deo), BAP-drilli (Pa­ra­don → Blur → re­peat: Vi­deo), Open Mi­rage → Open Switch → re­peat (Vi­deo) ja Duc­king Down → Spin­ning Down → rpt (Vi­deo).

Seu­raa­vaksi ei pu­huta enää pe­rus­teista, vaan jo temp­pusar­joista, jotka ovat virs­tan­pyl­väinä jo hy­vän pe­laa­jan mää­ri­tel­miä. Far Whirl → Drif­ter → Barfly → re­peat (Vi­deo), Rub­ber­man-drilli (Vi­deo) ja Plas­tic­man-drilli (Vi­deo) ovat ko­vaa ta­va­raa.

Vii­mei­sinä virs­tan­pyl­väinä aloit­te­li­joille voi­daan mai­nita seu­raa­vat lin­kit. Tombs­tone → Tombs­tone (Vi­deo), Blurry Whirl → Blurry Whirl (Vi­deo) ja Blur­riest → Blur­riest (Vi­deo).

Muista että tässä virs­tan­pyl­väät ovat suuntaa-antavia ja nii­den vä­liin mah­tuu pal­jon ke­hi­tystä.