Footbag Finnish Open 2020

FFO2020 on peruttu

FFO2020

Foot­bag Fin­nish Open 2020 on pe­ruttu

Foot­bag Fin­nish Open 2020 jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa 19.–20. jou­lu­kuuta. Tur­nauk­sessa pe­la­taaan verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lit sekä frees­ty­lessä ru­tiini, circle ja request. Tä­män­vuo­ti­nen FFO on jo 24. vuo­sit­tai­nen SM-turnaus, ja sa­malla juh­lis­te­taan Suo­men foot­baglii­ton 25-vuotista tai­valta!

Fin­nish Open käy­dään ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set huo­mioi­den.

Ai­ka­taulu (alus­tava)

LA 19.12.

14.00–17.00 Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli

SU 20.12.

10.00 Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lit
14.00 Frees­ty­let
15.00 Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lit

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen liitto(a)footbag.fi. Kerro vies­tissä la­jit, joi­hin osal­lis­tut sekä mah­dol­li­sen pa­rin nimi. Il­moit­tau­tu­mi­nen sul­keu­tuu 14. jou­lu­kuuta 2020.

Tur­nauk­sen osal­lis­tums­maksu on 25 € mak­se­taan kä­tei­sellä ki­sa­pai­kalla en­nen tur­nauk­sen al­kua.

Huo­leh­dit­han myös, että Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­maksu on mak­settu en­nen tur­nausta.

COVID-19-ohjeistus

Suo­men foot­bagliitto ha­luaa taata kai­kille tur­val­li­sen tur­nauk­sen.

  • Hel­sin­gin kau­punki edel­lyt­tää, että Ki­sa­hal­lissa käy­te­tään kas­vo­mas­kia muul­loin kuin ur­hei­lusuo­ri­tuk­sen ai­kana
  • SFL tuo pai­kalle kä­si­huuh­detta, ja osal­lis­tu­jien tu­lee pi­tää huolta kä­si­hy­gie­niasta. Kä­sien pesu on tär­keää eri­tyi­sesti en­nen verk­ko­foot­ba­got­te­luita / circleä / läm­mit­te­lyä / rin­kejä ja nii­den jäl­keen, kun ken­tällä on kä­pis­telty foot­ba­gia vuo­ro­tel­len.
  • Tur­vae­täi­syyk­siä on nou­da­tet­tava aina kun mah­dol­lista.
  • Fem­mo­jen heit­tely on syytä jät­tää ko­ko­naan pois.
  • Ta­pah­tu­maa ei mai­nos­teta ylei­sölle, mutta mah­dol­lis­ten kat­so­jien on myös syytä huo­leh­tia tur­va­vä­leistä ja kas­vo­mas­kin käy­töstä.
  • SFL seu­raa ja nou­dat­taa vi­ran­omais­ten oh­jeita ja suo­si­tuk­sia ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen.
  • Et­hän tule vä­hän­kään ki­peänä tur­nauk­seen.