Pro-temput

Kun footbag-temppujen pe­rus­teit­ten kanssa on eden­nyt niin pit­källe, että pys­tyy lin­kit­tä­mään temp­puja sat­seiksi ja temp­pu­va­li­koi­massa on useampi varma temppu, voi kon­sep­teja al­kaa yh­dis­te­le­mään yhä vai­keam­miksi tem­puiksi. Osa pro-tempuista on useam­man kier­ron temp­puja, joissa käy­te­tään set­tejä, ja osa on vain vai­keam­pia ver­sioita pe­rus­tem­puista. Tällä lis­talla on mah­dol­li­sim­man laaja va­li­koima eri kon­sep­teista ra­ken­net­tuja temp­puja. Suu­rim­malle osalle tem­puista va­kiin­tu­neet lem­pi­ni­met ovat enem­män käy­tössä, kuin tek­ni­set nimet.

Hatc­het (Di­ving Whirl, 4 add)

vi­deo

Su­perfly (Sym­po­sium Double Down, 5 add)

vi­deo

Vor­tex (Gyro Drif­ter, 4 add)

vi­deo

Rea­per (Far Double Switch, 3 add)

vi­deo

Haze (Step­ping Legover, 4 add)

vi­deo

Flurry (Double Mi­ra­ging Le­go­ver, 4 add)

vi­deo

Tombs­tone (Step­ping Drif­ter, 4 add)

vi­deo

Scorpion’s Tail (Spin­ning Double Down, 5 add)

vi­deo

Whir­ling Swirl (4 add)

vi­deo

Rips­tein (Double Swirl, 4 add)

vi­deo

Food Proces­sor (Step­ping Pa­ra­dox Blen­der, 6 add)

vi­deo

Reac­tor (Ato­mic Whirl, 4 add)

vi­deo

Rip­ped War­rior (Step­ping Duc­king But­terfly, 5 add)

vi­deo

Mo­bius (Gyro Torque, 5 add)

vi­deo

Man­tis (Gyro Egg­bea­ter, 4 add)

vi­deo

Smoke (Pixie Drif­ter, 4 add)

vi­deo

Whirr (Double Whirl, 4 add)

vi­deo

Torquesc­rew (Mi­ra­ging Dyno, 5 add)

vi­deo

Ja­niwal­ker (Bar­ra­ging But­terfly, 5 add)

vi­deo

As­sa­sin (Pixie Duc­king Mi­rage, 4 add)

vi­deo