Iskut

Verk­ko­foot­ba­gissa pe­laa­jat pyr­ki­vät te­ke­mään mah­dol­li­sim­man te­hok­kaita is­kuja toi­mit­taak­seen pal­lon vas­tus­ta­jan kent­tään. Pe­laa­jan ta­son nous­tessa myös is­ku­jen taso nousee. Täältä löy­dät esi­merk­kejä eri­lai­sista is­kuista jao­tel­tuna vai­keus­ta­sonsa mu­kaan.

Perusiskut:

Sole Push — Yleensä aloit­te­li­jan en­sim­mäi­nen isku. Isku ta­pah­tuu ja­lan­poh­jalla tu­ki­jalka joko maassa tai il­maan hy­pä­ten.

Sweep — Si­sä­syr­jällä ta­pah­tuva ”käm­men­lyönti” ja­lalla. Pieni ilma te­hos­taa is­kua.

Out­side Sweep (”Scuff”) — Ul­ko­syr­jällä teh­tävä ”rys­ty­lyönti” ja­lalla. Myös tässä is­kussa saa­daan te­hoa li­sää pie­nellä hy­pyllä.

 

Pro-iskut:

Side Sole (”Chunky Mon­key”) — Näyt­tävä ja te­ho­kas pro pe­laa­jien usein käyt­tämä si­vu­poh­jaisku. Te­ho­kas isku il­ma­tais­te­lussa.

Out­side Push — Ul­ko­syr­jällä ta­pah­tuva työntö ”lobbi” ta­ka­ken­tälle. Yl­lät­tävä ja te­ho­kas.

Toe Spike — Jal­ka­pöy­dällä ta­pah­tuva isku poik­ki­ken­tän. Is­kun te­kee te­hok­kaaksi sen ar­vaa­mat­to­muus. Toi­mii ai­noas­taan lä­hellä verk­koa.

 

Hardcore-iskut:

Sun­back — Selkä verk­koon päin ta­pah­tuva sak­si­potku jal­ka­pöy­dällä. Erit­täin te­ho­kas ko­vuu­tensa an­siosta.

Front­back — Vas­taava kuin sun­back, mutta jalka nousee var­ta­lon poikki. Oi­kealla ja­lalla is­ket­täessä pal­loon osu­taan pään va­sem­malta puo­lelta.

Side Sole (”Sh­ta­taff”) — Si­vu­poh­jalla ta­pah­tuva ”ku­ro­tusisku”. Isku ta­pah­tuu si­vu­poh­jais­kun ää­ri­kor­keu­dessa no­peasti, ruos­kan ta­voin, ja suo­raan alas­päin.

Roll Spike (”Bicycle”) — Volt­ti­pot­kuisku, jossa isku ta­pah­tuu jal­ka­pöy­dällä pään ol­lessa alas­päin. Erit­täin näyt­tävä ja te­ho­kas koska is­kuun voi­daan käyt­tää koko ke­hon voi­maa.