Aloittaminen

Aloittelevan footbagpelaajan opas

Kun in­nos­tut frees­ty­lestä, ja ha­luat op­pia pe­laa­maan ku­ten mes­ta­rit vi­deoissa, on pe­rus­asioita jotka huo­mioon ot­ta­malla pää­see ta­voit­tei­siinsa hel­pom­min. Ku­ten jo­kai­sessa ur­hei­lu­la­jissa, poh­jalta hui­pulle on pitkä matka, mutta la­ji­to­ve­rit tu­ke­vat ja hen­ki­lö­koh­tai­set on­nis­tu­mi­set mo­ti­voi­vat eteen­päin. Pidä mie­lessä, että ke­hit­ty­mi­nen ei ole ta­saista. Aloit­te­li­jana tu­lee teh­tyä tur­hia vir­heitä ja asioita vai­keim­man kautta. Ne jotka ovat ol­leet sa­massa pis­teessä en­nen si­nua, yrit­tä­vät nyt aut­taa al­kusi hel­pom­maksi. Näillä vin­keillä pää­set no­peam­min al­kuun ja ke­hit­ty­mään frees­ty­le­pe­laa­jana.

Hanki tie­toa. Jos et tunne hen­ki­lö­koh­tai­sesti ke­tään pe­laa­jaa, saat la­jista tie­toa in­ter­ne­tistä. Etsi mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa eri si­vuilta ja so­vella sitä. Foot­ba­gissa on pal­jon la­jille omi­nai­sia ter­mejä. Opet­tele käyt­tä­mään niitä. Opet­tele temp­pu­jen ni­miä, tun­nista niitä vi­deoista ja mieti mitä niistä ha­luat op­pia.

Ota yh­teys mui­hin. Ota roh­keasti kon­tak­tia mui­hin pe­laa­jiin ja seu­roi­hin. In­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toilla voit kes­kus­tella mui­den kanssa hel­poi­ten. Voit esit­tää ky­sy­myk­siä ja saada vink­kejä muilta pe­laa­jilta in­ter­ne­tin kautta. Pa­ras tapa op­pia on kui­ten­kin pe­lata ko­ke­neem­man pe­laa­jan kanssa, jo­ten kan­nat­taa ot­taa sel­vää lä­hellä asu­vista pe­laa­jista tai seu­ro­jen yh­tei­sistä pe­leistä ja ot­taa yh­teyttä hei­hin. Aloit­te­li­jan on helppo hä­vetä tai­to­jaan, mutta hä­nen pi­tää roh­keasti us­kal­tau­tua mui­den jouk­koon. Ko­ke­neem­mat pe­laa­jat opas­ta­vat mie­lel­lään.

Hanki va­rus­teet. Oi­kean­lai­silla va­rus­teilla on vä­liä frees­ty­lessä. In­ter­ne­tistä saa hel­posti ti­lat­tua luo­tet­ta­vilta toi­mit­ta­jilta frees­ty­le­ken­gät ja kun­non frees­ty­le­foot­ba­gin. Jot­kut ken­gät tar­vit­se­vat muok­kausta so­vel­tuak­seen frees­ty­leen: ota sel­vää mi­ten ken­gät kuu­luu muo­kata ja nau­hat pu­jo­te­taan. Jot­kut foot­ba­git pi­tää ajaa si­sään en­nen kuin nii­den omai­suu­det ovat par­haat frees­ty­leen.

Aloita pe­rus­teista. Pe­rus­pot­kut on pakko hal­lita en­nen kuin voi al­kaa har­joit­te­le­maan kuo­let­ta­mista; siinä yk­sin­ker­tai­sin esi­merkki har­joit­te­le­mi­sen pe­rus­e­del­ly­tyk­sistä. Aina kun läh­de­tään har­joit­te­le­maan jo­tain uutta, täy­tyy sii­hen liit­ty­vien pe­rus­tei­den olla kun­nossa. Tämä pä­tee kai­killa ta­soilla. Pe­rus­tei­den hal­lit­se­mi­nen luo poh­jan uu­delle. Yhtä tär­keää on ope­tella mo­lem­mat puo­let yhtä hy­viksi, et­tei huo­nompi puoli tule jois­sain tem­puissa es­teeksi myö­hem­min.

Har­joit­tele. Op­pi­mi­nen vaa­tii tois­toja. Jos ker­ran on­nis­tut jos­sain, se ei tar­koita että osaat sen. Kun kym­me­nellä yri­tyk­sellä on­nis­tut kym­me­nen ker­taa, voit sa­noa että hal­lit­set asian. Jos­kus tois­to­jen te­ke­mi­nen voi tun­tua puu­dut­ta­valta, mutta vai­vo­jen palk­kana on ke­hit­ty­mi­nen. Kun koh­taat yli­voi­mai­selta tun­tu­van es­teen, py­sähdy ja tar­kas­tele ti­lan­netta toi­selta kan­tilta.

Ota mal­lia par­haista. Älä ota mal­lia muilta aloit­ta­vilta pe­laa­jilta, ja ota hei­dän vink­kin­sä­kin vas­taan va­rauk­sella. Pyydä pa­rem­milta pe­laa­jilta pa­lau­tetta ja ar­vosta ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia enem­män kuin ke­huja. Katso vi­deoita lem­pi­pe­laa­jis­tasi ja ota mal­lia hei­dän tek­nii­kas­taan.

Aseta ta­voit­teita. Älä ikinä ole tyy­ty­väi­nen sen­het­ki­seen ta­soosi, äläkä ikinä pidä it­seäsi huo­noim­pana tai par­haim­pana pe­laa­jana. Pidä it­sel­läsi aina joku ke­hi­tys­ta­voite ja pyri to­teut­ta­maan se. Älä kui­ten­kaan aseta liian suu­ria ta­voit­teita, et­tet joudu pet­ty­mään ja lan­nistu.

Jatka. Har­joit­telu tun­tuu vä­lillä haus­kan­pi­dolta ja vä­lillä työltä. Par­haista pe­laa­jista tuli par­haita koska he ei­vät jät­tä­neet har­joi­tuk­sia vä­liin sil­loin kun se tun­tui työltä. Ajoit­tai­set kiin­nos­tuk­sen vä­he­ne­mi­set la­jia koh­taan ovat nor­maa­leja, ota vä­lillä ren­nosti.

Auta muita. Kun olet har­joit­te­lulla ke­hit­ty­nyt hy­väksi, on si­nun vuo­rosi aut­taa aloit­te­li­joita. Muista kuinka alku tun­tui han­ka­lalta ja tar­joa vink­kejä aloit­ta­jalle.