Uutisia luokassa ‘näytökset’

7
maalis

Footbag Finland mukana viikonlopun Ball Sports -messuilla

Footbag Finlandin ständi

Foot­bag Fin­land Ball Sports -mes­suilla vuonna 2012

Foot­bag on tä­nä­kin vuonna mu­kana Ball Sports -mes­suilla mui­den pal­loi­lu­la­jien kanssa. Viime vuonna Foot­bag Fin­lan­din mes­suo­sasto ke­räsi rut­kasti ylei­söä ja huo­miota koko vii­kon­lo­pun ajan. Tänä vuonna pis­tämme shown taas pys­tyyn: Stän­dil­tämme löy­dät li­sää tie­toa foot­ba­gista ja pää­set ko­kei­le­maan la­jia. Li­säksi pi­dämme sekä freestyle- että verk­ko­foot­bag­näy­tök­siä. Foot­bag Fin­land löy­tyy osas­tolta 7e33.

Ball Sports jär­jes­te­tään Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 8.–10. maa­lis­kuuta osana GoExpo-messuja.

5
maalis

Footbag kiinnosti GoExpon yleisöä

Foot­bag Fin­land oli vah­vasti mu­kana vii­kon­lo­pun GoExpo-messuilla Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa. Yh­dek­sät eri mes­sut sa­man ka­ton alle koon­nut suur­ta­pah­tuma ke­räsi yli 40 000 vie­rai­li­jaa vii­kon­lo­pun ai­kana. Suo­men foot­baglii­ton de­mo­tiimi pe­lasi pit­kää päi­vää foot­ba­lii­ton stän­dillä ja ja­koi vie­rai­li­joille flye­reita. Mes­suille epä­ta­val­li­seen ta­paan ylei­söä hem­mo­tel­tiin frees­ty­len li­säksi myös verk­ko­foot­ba­gilla, sillä pai­kalla oli täys­ko­koi­nen kenttä. Ja se­hän toimi, kiin­nos­tu­neita riitti niin ken­tän reu­nalla kuin stän­dil­lä­kin jopa tun­gok­seksi asti!

3
kesä

Your Move oli menestys

Anssi ja Aleksi päälavalla

Frees­ty­le­maa­jouk­ku­een Anssi Sund­berg ja Aleksi Ai­ri­nen Your Move -suur­ta­pah­tu­man pää­la­valla

Suo­men foot­bagliitto py­syi hy­vin vauh­dissa mu­kana Hel­sin­gissä pi­de­tyssä nuor­ten Your Move -lii­kun­ta­ta­pah­tu­massa. Ta­pah­tu­massa oli yh­teensä 42 000 kä­vi­jää. Foot­bag­pis­teellä riitti vä­keä, jolle oh­jaa­jat opet­ti­vat al­keet pe­rus­pot­kuista läh­tien. La­jin ko­kei­li­joilla oli mah­dol­li­suus saada il­mai­nen näy­tebägi. Moni la­jista in­nos­tu­nut läh­ti­kin oma foot­bag tas­kus­saan pai­kalta.

Suo­men foot­bagliitto ke­hot­taa kaik­kia ta­pah­tu­masta ki­pi­nän saa­neita py­sy­mään yh­tey­dessä. Ai­na­kin Hel­sin­gissä tul­laan jär­jes­tä­mään pie­ni­muo­toi­nen ta­pah­tuma uusille har­ras­ta­jille, jo­ten seu­raa il­moi­tuk­sia näillä si­vuilla ja Face­boo­kissa. Jos ta­pah­tu­masta jäi jo­tain ham­paan­ko­loon, voit myös lä­het­tää säh­kö­pos­tia.

24
touko

Footbag Euroculturedissa

Viime vii­kon­lop­puna Tu­russa jär­jes­te­tyssä Eurocultured-katutapahtumassa oli sak­sa­lais­ten rap-artistien ja mo­nien ka­tu­la­jien seassa myös foot­bag edus­tet­tuna. Au­rinko pais­toi tuu­tin täy­deltä koko vii­kon­lo­pun ajan, mikä sai ih­mi­set vir­taa­maan kau­pun­gin kes­kus­taan Au­ra­joen ran­nalle ja ta­pah­tu­ma­pai­kalle.

Pe­laa­jat de­mo­si­vat temp­pui­lua monta tun­tia mo­lem­pina päi­vinä ja ja­koi­vat il­mai­sia pal­loja kiin­nos­tu­neille. Laji sai ta­pah­tu­man kautta nä­ky­vyyttä myös Tu­run Sa­no­missa.

httpv://www.youtube.com/watch?v=tw2Q9in1LRA

19
touko

Eurocultured tulevana viikonloppuna!

Tu­russa tä­räh­tää vii­kon­lop­puna, kun Eu­rocul­tu­red val­taa Au­ra­joen ran­nat 21.–22. 5. 2011. Ta­pah­tuma on jär­jes­tetty eri puo­lilla Eu­roop­paa vuo­desta 2001 läh­tien, ja nyt on Suo­men vuoro. Eu­rocul­tu­re­dissa yleisö pää­see tu­tus­tu­maan mm. graf­fi­tien maa­il­maan, BMX-pyöräilyyn, break­danceen ja skeit­tauk­seen mo­nien mui­den ak­ti­vi­teet­tien ohella. Li­säksi Eu­rocul­tu­re­din eri la­voilla esiin­tyy useita ar­tis­teja, ku­ten Fe­lix Zen­ger, Jät­kät­jät­kät ja Ma­ria Ga­so­lina. Var­masti siis huip­pu­ta­pah­tuma tu­lossa!

Ur­baa­neista har­ras­tuk­sista kun on kyse, ei foot­ba­gia sovi unoh­taa. Sik­sipä Suo­men foot­baglii­tosta Eu­rocul­tu­re­diin läh­tee tai­to­jaan näyt­tä­mään frees­ty­le­foot­ba­gin Suo­men — ja koko maa­il­man — huip­pu­pe­laa­jat. Ter­ve­tu­loa siis mu­kaan kat­so­maan ja ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään ja äl­lis­ty­mään!

Eu­rocul­tu­re­diin on tu­lossa myös Aleksi ”Air” Ai­ri­nen, joka on­nis­tui ke­vään kor­valla mo­nen frees­ty­le­rin unel­massa, ni­mit­täin Jack­po­tissa! Jack­pot on ni­mensä mu­kai­sesti 7-7-7-kombo, eli siinä teh­dään kolme seit­se­män ad­din temp­pua pe­räk­käin.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qLXPxVcrsso

14
touko

Eurocultured 21.–22. 5. (ja pikkasen myös 14. 5.…)

Eu­rocul­tu­red on ka­tu­kult­tuu­ria ylis­tävä ta­pah­tuma, joka jär­jes­te­tään Tu­russa 21.–22. tou­ko­kuuta. Mu­kana on lu­kui­sia ur­baa­neja la­jeja ku­ten BMX, break­dance, graf­fi­ti­maa­laus ja tie­ten­kin foot­bag. Foot­ba­gia esit­te­le­vät la­jin ko­ti­mai­set huip­pu­ni­met, jo­ten ko­vaa ty­ki­tystä on tie­dossa. Ter­ve­tu­loa ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään tai ihan vaan hen­gai­le­maan! Li­sä­tie­toa myös Face­boo­kissa.

Eu­rocul­tu­re­din en­nak­ko­mais­tiai­set jär­jes­te­tään tä­nään 14. 5. Hel­sin­gin Na­rink­ka­to­rilla klo 12–18. Näh­dään siellä!

27
maalis

Footbagmaajoukkue Sportexpo-messuilla

Suo­men foot­bagliitto osal­lis­tuu yh­teis­työssä Pal­lo­lii­ton, Jää­kiek­ko­lii­ton ja Luis­te­lu­lii­ton kanssa Spor­texpo 2001 -ta­pah­tu­maan Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 30.–31. maa­lis­kuuta. Lau­an­taina mes­suilla jär­jes­te­tään Suo­men maa­jouk­ku­een pro frees­tyle -kil­pailu, joka hui­pen­tuu klo 15.30 käy­tä­vään fi­naa­liin Street-alueen kes­kus­kau­ka­lossa.

Spor­texpo 2001 -mes­su­jen oh­jelma »

22
maalis

SFL mukana rasismin vastaisessa tapahtumassa

Suo­men foot­bagliitto osal­lis­tuu yh­teis­työssä Hel­sin­gin kau­pun­gin, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin, Etelä-Suomen Lii­kun­nan ja Ur­hei­lun sekä Ke­hi­ty­syh­teis­työn pal­ve­lu­kes­kuk­sen kanssa jär­jes­tet­tä­vään ra­sis­min vas­tai­seen ta­pah­tu­maan. Ta­pah­tuma on osa YK:n ra­sis­min­vas­taista viik­koa, ja sen suo­je­li­jana on ta­sa­val­lan pre­si­dentti Tarja Ha­lo­nen.

Ta­pah­tuma jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä per­jan­taina 23. maa­lis­kuuta 2001 klo 9.00–15.00. Oh­jel­massa on mm. Suo­men foot­bag­maa­jouk­ku­een edus­ta­jien frees­ty­le­näy­tös.

Footbagnäytös Irti huumeista -tapahtumassa

Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton esit­te­lee tai­to­jaan san­koin jou­koin esi­tystä seu­raa­maan tul­leelle hy­vin­kää­läis­nuo­ri­solle maa­jouk­ku­een frees­ty­le­näy­tök­sessä Irti huu­meista -ta­pah­tu­massa Hy­vin­kään Pe­sä­pal­los­ta­dio­nilla.