Uutisia vuonna 2000

29
loka

Footbag SM 2000

Tu­russa 27.–29. lo­ka­kuuta jär­jes­tetty Foot­bag SM 2000 oli suu­rin ja ko­va­ta­soi­sin kos­kaan Suo­messa jär­jes­tetty foot­bag­ta­pah­tuma. Tämä kol­mi­päi­väi­nen ta­pah­tuma jär­jes­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun ul­ko­puo­lella. Kar­sin­nat pe­lat­tiin Ha­lis­ten Liikunta.fi-urheiluhallissa ja sun­nun­tain fi­naa­lit Tu­run Mes­su­kes­kuk­sessa. Fi­naa­lit ke­rä­si­vät en­nä­tys­mää­rän ylei­söä ja nousi­vat Liiku2000! Sport­ti­mes­su­jen pää­ta­pah­tu­maksi.

Osal­lis­tu­mi­sia oli yh­teensä 160 ja taso Eu­roo­pan huip­pua. Frees­ty­len voitti hal­lit­seva eu­roo­pan­mes­tari Jus­tin Sex­ton mo­ni­puo­li­sella ja näyt­tä­vällä oh­jel­mal­laan jät­täen taak­seen viime vuo­den suo­men­mes­ta­rin Mika Kois­ti­sen ja ho­pea­mi­ta­lis­tin Ilkka Ma­li­nin. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Eu­roo­pan yk­kös­pa­ri­val­jakko Jesse Fryck­man ja Tuo­mas Kärki voit­ti­vat fi­naa­leissa Jukka Pel­to­lan ja hä­nen pa­rinsa Jus­tin Sex­to­nin ja ot­ti­vat jo kol­man­nen pe­rät­täi­sen suo­men­mes­ta­ruu­tensa. Ver­kon hal­lit­seva suo­men­mes­tari Tuo­mas Kärki täy­densi sar­jaansa vie­mällä myös kak­sin­pe­lin suo­men­mes­ta­ruu­den.

Pro Freestyle (finalistit):
 1. Jus­tin Sex­ton
 2. Mika Kois­ti­nen
 3. Ilkka Ma­lin
 4. Juho Vesa
 5. Sa­muli Vii­ta­nen
 6. Jere Lin­na­nen
 7. Jere Vai­nikka
 8. Miikka Laine
Pro Doubles Net (top 4):
 1. Tuo­mas Kärki & Jesse Fryck­man
 2. Jus­tin Sex­ton & Jukka Pel­tola
 3. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 4. Aleksi Öh­man & Jani Mark­ka­nen
Pro Singles Net (top 4):
 1. Tuo­mas Kärki
 2. Jani Mark­ka­nen
 3. Jesse Fryck­man
 4. Jesse Ruot­sa­lai­nen

Ki­so­jen par­haaksi pe­laa­jaksi va­lit­tiin pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Juha-Matti Ry­ti­lahti.

20
elo

Footbag MM 2000, tulokset

OPEN SINGLES NET RESULTS (Top 10)
 1. Em­ma­nuel Bouc­hard (Mont­real, QC, Ka­nada)
 2. Yos­sa­rian Kel­ley (Seattle, WA, USA)
 3. Jake Leong (Vancou­ver, BC, Ka­nada)
 4. Paul T. Lo­vern (Rich­mond, CA, USA)
 5. Mar­tin Cote (MONTREAL, QC, Ka­nada)
 6. Sean Flynn (Phoe­nix, AZ, USA)
 7. Jim Ca­ve­ney (Moun­tain View, CA, USA)
 8. Da­vid L. Ber­nard III (Port­land, OR, USA)
 9. Al­len Pe­ter­sen (Ko­pen­ha­gen -Den­mark)
 10. Mar­tin Gra­ton (La­val, QC, Ka­nada)
 11. —–

 12. Tuo­mas Kärki (Hel­sinki)
OPEN SINGLES FREESTYLE RESULTS (Top 10)
 1. Ryan Mul­ro­ney (Ber­ke­ley, CA, USA)
 2. Scott Da­vid­son (Chicago, IL, USA)
 3. Rick Reese (Col­lins, CO, USA)
 4. Pe­ter Irish (Col­lege Park, MD, USA)
 5. Eric Wulff (San Francisco, CA, USA)
 6. Lon Smith (Grass Val­ley, CA, USA)
 7. Tuan Vu (San Francisco, CA, USA)
 8. Greg Nel­son (Mi­lan, MI, USA)
 9. Da­ryl Genz (Thorn­ton, CO, USA)
 10. Su­nil Jani (San Fran­sisco, CA, USA)
 11. —–

 12. Ilkka Ma­lin (Hel­sinki)
OPEN DOUBLES NET RESULTS (Top 10)
 1. Randy Mul­der (Englewood, CO, USA) & Dan Borsky (Vancou­ver, BC, Ka­nada)
 2. Mar­tin Cote (Mont­real, QC, Ka­nada) & Mar­tin Gra­ton (La­val, QC, Ka­nada)
 3. Scott Milne (Vancou­ver, BC, Ka­nada) & Em­ma­nuel Bouc­hard (Mont­real, QC, Ka­nada)
 4. Andrew Ro­nald (Vancou­ver, BC, Ka­nada) & Jon Hay­duk (Vancou­ver, BC, Ka­nada)
 5. Da­vid L. Ber­nard III (Port­land, OR, USA) & John Leys (Co­tati, CA, USA)
 6. Brent Welch (Moun­tain View, CA, USA) & Da­vid Butc­her (San Ma­teo, CA, USA)
 7. Jim Der­ricott (Vancou­ver, BC, Ka­nada) & Jake Leong (Vancou­ver, BC, Ka­nada)
 8. Al­len Pe­ter­sen (Den­ver, CO, USA) & Pe­ter Shunny (Al­buquerque, NM, USA)
 9. Ja­mes Holkko (Vancou­ver, BC, Ka­nada) & Tho­mas Lo­ria (Vancou­ver, BC, Ka­nada)
 10. Jim Ca­ve­ney (Moun­tain View, CA, USA) & Chris Sie­bert (Port­land, OR, USA)
 11. ——

 12. Tuo­mas Kärki (Hel­sinki) & Jukka Pel­tola (Hel­sinki)
INTERMEDIATE SINGLES FREESTYLE RESULTS (Top 10)
 1. Jere Lin­na­nen (Es­poo)
 2. Matt Ba­ker (Eu­gene, OR, USA)
 3. Matt Em­mings (Pen­der Is, BC, Ka­nada) [er­ro­neously an­nounced as Juha Lin­na­nen]
 4. Jon Na­gela (Ar­ling­ton Heights, IL, USA)
 5. Matt Cross (Rome, NY, USA)
 6. Pierre-Pascal Gaut­hier (Mont­real, QC, Ka­nada)
 7. Juha Lin­na­nen (Es­poo,) [pre­viously an­nounced in 3rd; really 7th]
 8. Dy­lan Fry (Vic­to­ria, BC, Ka­nada)
 9. Nat­han Rhoads (Spo­kane, WA, USA)
 10. Aus­tin Sparks (Mont­go­mery Creek, CA, USA)
30
heinä

Oulu Open 2000, tulokset

PRO FREESTYLE (7 parasta)
 1. Jus­tin Sex­ton (Hel­sinki)
 2. Sa­muli Vii­ta­nen (Jär­ven­pää)
 3. Jere Vai­nikka (Nil­siä)
 4. Juha Lin­na­nen (Es­poo)
 5. Janne Pe­so­nen (Keu­ruu)
 6. Miikka Laine (Oulu)
 7. Janne Vil­likka (Lap­peen­ranta)
INTERMEDIATE FREESTYLE (6 parasta)
 1. Jere Lin­na­nen (Es­poo)
 2. Janne Uusi­talo (Pel­ko­sen­niemi)
 3. Antti Le­hi­koi­nen (Keu­ruu)
 4. Toni Tuor­maa (Por­voo)
 5. Sami Hir­vo­nen (Nil­siä)
 6. Jyri Ilama (Hel­sinki)
PRO SINGLES NET (3 parasta)
 1. Tuo­mas Kärki (Hel­sinki)
 2. Jus­tin Sex­ton (Hel­sinki)
 3. Jukka Pel­tola (Hel­sinki)
INTERMEDIATE SINGLES NET (3 parasta)
 1. Janne Uusi­talo (Pel­ko­sen­niemi)
 2. Janne Pe­so­nen (Keu­ruu)
 3. Mika Vet­tai­nen (Ro­va­niemi)
PRO DOUBLES NET (2 parasta)
 1. Tuo­mas Kärki / Jukka Pel­tola (Hel­sinki)
 2. Jus­tin Sex­ton / Janne Uusi­talo (Hel­sinki / Pel­ko­sen­niemi)
INTERMEDIATE DOUBLES NET (2 parasta)
 1. Miikka Laine / Mika Vet­tai­nen (Oulu / Ro­va­niemi)
 2. Jyri Ilama / Riku Sarja (Hel­sinki / Oulu)
TURNAUKSEN PARAS PELAAJA:
 • Janne Uusi­talo (Pel­ko­sen­niemi)
16
heinä

Suomelle kaksi kultaa footbagin EM-kilpailuissa

Suo­men maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten vii­kon­lop­puna 14.–16. hei­nä­kuuta 2000 jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Pa­rii­sissa. Kil­pai­lui­hin osal­lis­tui pe­laa­jia kah­des­ta­toista maasta. Suo­men maa­jouk­ku­een mi­ta­li­saldo ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa oli yh­teensä viisi mi­ta­lia. Frees­ty­lessä eu­roo­pan­mes­ta­ruu­den voitti Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton ja toi­sen mes­ta­ruu­den Suomi saa­vutti verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä, jossa Suo­men yk­kös­pa­ri­val­jakko Tuo­mas Kärki ja Jesse Fryck­man kir­kas­ti­vat viime vuo­den ho­pea­mi­ta­linsa kul­tai­seksi.

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen kil­pai­lu­la­jeina oli­vat pe­rin­tei­sesti foot­bag frees­tyle ja verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­li­peli. Kum­mas­sa­kin la­jissa on pe­li­vä­li­neenä hiu­kan golf­pal­loa suu­rempi nah­kai­nen footbag-pallo, jo­hon kil­pai­li­jat saa­vat kos­kea ai­noas­taan ja­loil­laan.

Frees­ty­lessä tar­koi­tuk­sena on tehdä mitä vai­keam­pia eri­lai­sia temp­puja, jotka on ran­kattu eri ta­soi­hin vai­keu­tensa mu­kaan. Kil­pai­li­jat te­ke­vät 2 mi­nuut­tia kes­tä­vässä oh­jel­mas­saan temp­pusar­joja kuo­le­tel­len, spin­na­ten, hyp­pien ja kul­jet­taen foot­ba­giä jal­ko­jen vä­listä ja nis­kan ta­kaa. Oh­jelma yh­dis­te­tään musiik­kiin, pal­jolti sa­malla ta­valla kuin esi­mer­kiksi rulla-tai lu­mi­lau­tai­lussa. Tuo­ma­risto ar­vos­te­lee kil­pai­li­jan suo­ri­tuk­sen vai­keu­den, mo­ni­puo­li­suu­den, näyt­tä­vyy­den, kont­rol­lin ja ko­ko­nai­suu­den mu­kaan.

Frees­ty­len kar­sin­noista fi­naa­li­kier­rok­selle pääsi Suo­mesta kolme kil­pai­li­jaa. Tiu­kan ja ta­sa­vä­ki­sen fi­naa­lin jäl­keen Eu­roo­pan­mes­ta­riksi kruu­nat­tiin Jus­tin Sex­ton ja Suo­men me­nes­tystä täy­den­si­vät Juho Ve­san 4. ja Ilkka Ma­li­nin 5. sija.

Foot­bag net eli verk­ko­foot­bag on laji, jossa peli ta­pah­tuu ver­kon yli joko kaksin- tai ne­lin­pe­linä. Sään­nöil­tään verk­ko­foot­bag on hy­vin pal­jon ran­ta­len­to­pal­lon kal­tai­nen. Kenttä on kool­taan sul­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen ja myös verkko on sul­ka­pal­lo­ver­kon kor­keu­della.

Passaus-isku-torjuntastrategia on hy­vin sa­man­lai­nen kuin len­to­pal­lossa, mutta kos­ke­tuk­set ta­pah­tu­vat ja­loilla ja is­kut teh­dään eri­lai­sin volt­ti­pot­kuin ja ja­lan­poh­ja­tor­jun­noin.

Ver­kon ne­lin­pe­lissä Suomi otti mah­ta­van kak­sois­voi­ton hal­lit­se­vien Suo­men­mes­ta­rei­den Jesse Fryck­man­nin ja Tuo­mas Kär­jen ot­taessa kul­taa ja Jukka Pel­to­lan ja Jus­tin Sex­to­nin si­joit­tuessa toi­seksi. Tuo­mas Kärki ja Jukka Pel­tola li­sä­si­vät vielä Suo­men me­nes­tystä Kär­jen ot­taessa kak­sin­pe­lissä ho­peaa ja Pel­to­lan ot­taessa prons­sia.

Kil­pai­lut osoit­ti­vat, että Suomi on vii­dessä vuo­dessa nous­sut foot­ba­gissä Eu­roo­pan hui­pulle ja myös Suo­men foot­ba­gin tu­le­vai­suus näyt­tää erit­täin va­loi­salta. Suo­men nuo­ret Sa­muli Vii­ta­nen ja Jere Lin­na­nen ot­ti­vat kak­sois­voi­ton frees­ty­len ama­töö­ri­sar­jassa ja Ta­pio Kar­hu­nen ja Miikka Laine si­joit­tui­vat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä prons­sille.

11
kesä

Turku Open 2000, tulokset

Freestyle
 1. Mika Kois­ti­nen
 2. Ilkka Ma­lin
 3. Jere Vai­nikka
 4. Janne Pe­so­nen
 5. Juha-Matti Ry­ti­lahti
 6. Janne Uusi­talo
 7. Os­kari Forstén
 8. Ville Laakso
Intermediate Singles Net
 1. San­teri Wes­ter­lund
 2. Hannu Hoo­man
 3. Tuomo Peura
 4. Matti Poh­jola
Intermediate Doubles Net
 1. Juha-Matti Ry­ti­lahti & Janne Uusi­talo
 2. Jyri Ryyppö & Jukka Niit­ty­maa
 3. Os­kari Forstén & Jaakko Lind­ström
 4. Jarno Terho & Matti Poh­jola
Pro Singles Net
 1. Jukka Pel­tola
 2. Tuo­mas Kärki
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Olli Sa­vo­lai­nen
Pro Doubles Net
 1. Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki
 2. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 3. Jukka Pel­tola & Jus­tin Sex­ton

Tur­nauk­sen par­haaksi pe­laa­jaksi va­lit­tiin Pel­ko­sen­nie­men Juha-Matti Ry­ti­lahti.

Suo­men foot­bagliitto ha­luaa kiit­tää Jukka Niit­ty­maata, Teuvo Leh­toa ja Liikunta.fi-hallin hen­ki­lö­kun­taa, jotka mah­dol­lis­ti­vat ta­pah­tu­man on­nis­tu­mi­sen.