Peruspotkut

Foot­ba­gin opet­telu al­kaa pe­rus­pot­kuista, vasta kun ne ovat kun­nossa voi al­kaa har­joit­te­le­maan muuta. Pe­laat sit­ten mitä ta­hansa foot­ba­gin la­jia, on pe­rus­pot­ku­jen hal­linta vält­tä­mä­töntä. Mo­lem­pian jal­ko­jen hal­lit­se­mi­sen tär­keyttä ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Kun alussa hei­kom­paa jal­kaa jak­saa tree­nata enem­män, on siitä val­ta­vasti etua myö­hem­min.  

Aloita pe­rus­pot­ku­jen opet­telu heit­tä­mällä ren­nosti foot­bag kä­des­tasi ja yritä pot­kaista se ta­kai­sin kä­teesi va­lit­se­mal­lasi pe­rus­pot­kulla.  

Sisäsyrjä- ja var­vas­potku ovat hel­poim­pia foot­ba­gin su­ju­vaan hal­lus­sa­pi­toon. Käy kui­ten­kin läpi kaikki pe­rus­pot­kut ja kun foot­bag al­kaa vih­doin pa­lata kä­teesi, voit unoh­taa kä­dellä kop­paaa­mi­sen ja al­kaaa te­ke­määän omaa en­nä­tys­täsi pi­tä­mällä foot­ba­giä il­massa käyt­tä­malla ai­noas­taan jal­ko­jasi.

Sisäsyrjäpotku (video)

Si­sä­syr­jä­potku on ylei­sim­min käy­tet­tävä ja tär­kein potku pe­lat­taessa foot­ba­giä. Potku ta­pah­tuu kou­kis­ta­malla hiu­kan tu­ki­jal­kaa ta­sa­pai­non säi­lyt­tä­mi­seksi ja pot­kai­se­malla foot­ba­giä toi­sen ja­lan si­sä­syr­jällä kään­täen nilk­kaa si­ten, että kenkä osuu foot­ba­giin mah­dol­li­sim­man vaa­ka­ta­sossa ja pallo len­tää mah­dol­li­sim­man suo­raan ylös­päin. Kos­ke­tus foot­ba­giin ta­pah­tuu noin pol­ven kor­keu­della.  

Ulkosyrjäpotku (video)

Ul­ko­syr­jä­pot­kua käy­te­tään foot­ba­gin len­täessä har­tioi­den ul­ko­puo­lella. Var­sin­kin verkkofootbag-pelaajat käyt­tä­vät tätä pot­kua pal­jon pe­lis­sään. Ul­ko­syr­jä­potku ta­pah­tuu pot­kai­se­malla ken­gän ul­ko­syr­jällä foot­bag mah­dol­li­sim­man ta­sai­sesti il­maan. Myös ul­ko­syr­jä­potku ta­pah­tuu noin pol­ven kor­keu­della.

Polvipotku (video)  

Pol­vi­pot­kua käy­te­tään kun foot­bag len­tää kohti pe­la­jan vyö­tä­röä niin lä­hellä, et­tei ole mah­dol­lista käyt­tää si­sä­syr­jä­pot­kua. Potku ta­pah­tuu kou­kis­ta­malla hiu­kan tu­ki­jal­kaa ja pot­kai­se­malla foot­ba­giä ja­lan rei­den etuo­salla pol­ven ol­lessa noin 90 as­teen kul­massa. Pol­vi­pot­kua ei saa käyt­tää pe­la­tessa verk­ko­foot­ba­giä.

Varvaspotku (video)

Var­vas­pot­kua on pe­rus­potku frees­ty­len pe­laa­jille. Potku ta­pah­tuu ta­pah­tuu suo­ris­ta­malla jalka juuri kos­ke­tus­het­kellä ja ren­nolla nil­kalla, jol­loin pal­loon ei osu ko­vaa ja se on helppo pi­tää kont­rol­lissa. Kosk­te­tus ta­pah­tuu var­pailla (jal­ka­pöy­dällä) ja potku teh­dään noin 20-30 cm:n kor­keu­della maan­pin­nasta.
  

Yleisiä ohjeita peruspotkuihin

 • Vaihda jal­kaa jo­kai­sella pot­kulla, näin säi­ly­tät ta­sa­pai­non hel­pom­min. Aloit­te­li­jan ylei­nen virhe on käyt­tää vain vah­vaa jal­kaa ja pi­tää sitä il­massa pot­ku­jen vä­lis­sä­kin, näin ta­sa­pai­non me­net­tää hel­posti ja pallo kar­kaa hal­lin­nasta.
 • Opet­tele pot­ki­mi­nen ren­noksi, muista hen­git­tää ja jous­taa joka pot­kulla tu­ki­ja­lalla, pidä muu ruu­mis hal­lin­nassa.
 • Har­joit­tele kaikki pe­rus­pot­kut mo­lem­milla ja­loilla var­moiksi, mutta jos olet siir­ty­mässä frees­ty­leen niin kes­kity enem­män sisäsyrjä- ja va­ras­pot­kuun, jos taas net­tiin niin sisäsyrjä- ja ul­ko­syr­jä­pot­kuun.
 • Tuhannen kosketuksen harjoitus

  1 000 kos­ke­tuk­sen har­joi­tus on yksi te­hok­kaim­pia har­joi­tuk­sia aloit­te­li­jalle saada li­sää kont­rol­lia pe­liinsä. Myös edis­ty­neet pe­laa­jat käyt­tä­vät har­joi­tusta pe­li­kont­rol­linsa li­sää­mi­seen. Har­joi­tuk­sessa on tar­koi­tuk­sena saada yh­teensä tu­hat kos­ke­tusta foot­ba­giin vuo­ro­ja­loin teh­tä­villä si­sä­syr­jä­pot­kuilla. Pu­do­tuk­silla ei ole vä­liä. Foot­ba­gin pu­do­tessa nos­te­taan se ylös ja jat­ke­taan siitä lu­vusta mi­hin jää­tiin kun foot­bag pu­tosi. Näin jat­ke­taan niin kauan kun on saatu yh­teensä tu­hat kos­ke­tusta foot­ba­giin. 3–7 har­joi­tus­ker­ran (max yksi harjoitus/päivä) jäl­keen huo­maa pe­laaja hal­lit­se­vansa foot­ba­gin kont­rol­lissa yl­lät­tä­vän hy­väksi. Ai­van aloit­te­li­jan kan­nat­taa pa­rina en­sim­mäi­senä päi­vänä va­lita kui­ten­kin pie­nempi luku kuin tu­hat, vaikka kaksi- tai vii­si­sa­taa.  

  Pe­la­sitpa sit­ten mitä ta­hansa foot­ba­gin la­jeista, pe­rus­pot­ku­jen hal­linta on vält­tä­mä­töntä. Aloita pu­dot­ta­malla foot­bag kä­des­tasi, ja yritä pot­kaista se ta­kai­sin kä­teesi va­lit­se­mal­lasi pe­rus­pot­kulla.  

  Käy tällä ta­voin läpi kaikki pe­rus­pot­kut, ja kun foot­bag al­kaa vih­doin pa­lata kä­teesi, voit unoh­taa kä­dellä kop­paa­mi­sen ja al­kaa ta­voi­tella omaa en­nä­tys­täsi pi­tä­mällä foot­ba­gia il­massa ai­noas­taan jal­koja käyt­täen. Muista käyt­tää tas­a­puo­li­sesti mo­lem­pia jal­ko­jasi!  

  1000 kosketuksen harjoitus

  Foot­ba­gin hal­lin­nan op­pii vain kär­si­väl­li­sellä har­joit­te­lulla. Kuva ©