Kuinka alkuun?

Juhon Clipper

Foot­bag­tai­tu­ruus ei vaadi hie­noa aree­naa eikä kal­liita vä­li­neitä.

Foot­bag on yksi hel­poim­pia ur­hei­lu­la­jeja aloit­taa, mutta sa­malla yksi vai­keim­pia hal­lita pe­rus­teel­li­sesti. Har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen tar­vit­set oi­keas­taan vain pal­lon, ken­gät ja ta­sai­sen alus­tan, mutta mes­ta­riksi tul­laan, niin kuin kai­kessa huippu-urheilussa, vain vuo­sien kär­si­väl­li­sellä har­joit­te­lulla. Jos olet vas­ti­kään inn­nos­tu­nut foot­ba­gista ja ha­luai­sit ke­hit­tää tai­to­jasi, seu­raa­vista muis­ti­lis­toista voi olla apua.

Jos ha­luat op­pia pe­laa­maan frees­ty­leä:

  1. Hanki frees­ty­leen tar­koi­tettu pallo. Frees­ty­le­ba­geja myy­vät mm. hy­vin va­rus­tel­lut ur­hei­lu­liik­keet ja Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kauppa.
  2. Hanki sisä- ja ul­ko­syr­jil­tään mah­dol­li­sim­man ta­sai­set ken­gät. Suu­rin osa frees­ty­le­pe­laa­jista käyt­tää Adi­das Rod La­ver -ten­nis­ken­kiä.
  3. Tu­tustu temp­pu­lis­taan ja pe­rus­pot­kui­hin. Myös ne­tistä löy­tyy pal­jon hy­viä oh­jeita aloit­te­li­joille sekä il­mai­seksi että ti­lat­ta­vina DVD-oppaina.

Lä­hes kaikki verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jat ovat ai­koi­naan aloit­ta­neet foot­bag­har­ras­tuk­sensa frees­ty­lestä, mutta myös vahva jal­ka­pal­lo­tausta on eduksi, kun fu­tik­sen tek­niik­ka­pal­loa­kin pie­nem­pään verk­ko­foot­ba­giin ote­taan ensi tun­tu­maa. Al­kuun pää­see jok­seen­kin sa­moin pe­rus­pot­kuin kuin frees­ty­lessä, mutta pie­nen edis­ty­mi­sen jäl­keen mu­kaan tu­le­vat eri­lai­set is­kut.

Sashan sole push

Verk­ko­foot­ba­gissa ky­sy­tään hy­vää pal­lo­kont­rol­lia. © Jarno Terho

Jos ha­luat op­pia pe­laa­maan verk­ko­foot­ba­gia:

  1. Hanki pallo, joka on tar­koi­tettu ni­me­no­maan verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­mi­seen. Myös verk­ko­foot­ba­geja saa ti­lat­tua Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­pan kautta.
  2. Käytä hy­viä si­sä­pe­li­ken­kiä, joissa on pi­tävä pohja ja ta­sai­set syr­jät. Suo­si­tuim­pia, suo­raan kau­pan hyl­lyltä pe­li­val­miita mal­leja ovat mm. Asics Gel Chal­len­ger 10 ja Nike Air Max 90, mutta myös ken­kien mo­daa­mi­nen on yleistä.
  3. Va­raa vuoro sul­ka­pal­lo­ken­tältä, tai ti­laa verk­ko­setti, jolla voit ra­ken­taa ken­tän itse. Verk­ko­foot­ba­gin areena on sa­man­lai­nen kuin sul­ka­pal­lon ne­lin­pe­lissä.

Kum­paa ta­hansa la­jia aloit­ta­valle pä­te­vät li­säksi seu­raa­vat oh­jeet:

  1. Etsi pe­li­seu­raa. La­jin har­ras­ta­jia löy­tyy kai­kista suu­rim­mista kau­pun­geista, ja ko­ke­neem­mat pe­laa­jat opas­ta­vat mie­lel­lään vasta-alkajia foot­ba­gin saloi­hin.
  2. Osal­listu kaik­kiin foot­bag­ta­pah­tu­miin joi­hin suin­kin pys­tyt. Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää tur­nauk­sia ym­päri vuo­den mm. Jy­väs­ky­lässä, Tu­russa ja Hel­sin­gissä.
  3. Har­joit­tele, har­joit­tele ja har­joit­tele.