Lajin tarina

John Stalberger

John Stal­ber­ger, toi­nen foot­ba­gin ke­hit­tä­jistä. © Ca­na­dian Foot­bag Al­liance

Vaikka foot­ba­gia muis­tut­ta­via pal­lo­pe­lejä väi­te­tään­kin pe­la­tun Kii­nassa jo tu­han­sia vuo­sia sit­ten, ny­ky­muo­toi­sen la­jin his­to­ria on huo­mat­ta­vasti ly­hyempi.

Foot­bag sai al­kunsa 1970-luvun alun Ore­go­nissa, Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kolla, missä ame­rik­ka­laista jal­ka­pal­loa har­ras­ta­nut John Stal­ber­ger etsi kei­noa vah­vis­taa jal­ko­jaan pol­vi­leik­kauk­sen jäl­keen. Vuonna 1972 hän tu­tus­tui Mike Mars­hal­liin, joka oli ope­tel­lut pot­ki­maan itse om­pe­le­maansa, pientä her­ne­pus­sia muis­tut­ta­vaa pal­loa. Stal­ber­ger in­nos­tui Mars­hal­lin ideasta, ja he al­koi­vat kut­sua pe­liä ni­mellä ”hac­king the sack”. Pian Mars­hall ha­lusi esi­tellä la­jia myös suu­rem­malle ylei­sölle, jo­ten he re­kis­te­röi­vät ta­va­ra­mer­kin Hacky SackTM ja al­koi­vat mark­ki­noida la­jia ja tuo­tet­taan. Sa­moi­hin ai­koi­hin he lan­see­ra­si­vat ter­min foot­bag viit­taa­maan itse la­jiin.

En­sim­mäi­set foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat jär­jes­tet­tiin vuonna 1980 Yh­dys­val­loissa, mistä la­jin maine al­koi vä­hi­tel­len kii­riä ym­päri maa­il­maa. Suo­messa se tun­net­tiin 1980-luvulta al­kaen lä­hinnä yk­sit­täis­ten Amerikan-kävijöiden sekä suo­si­tun Ca­li­for­nia Ga­mes -pe­lin an­siosta. To­den teolla foot­bag ran­tau­tui maa­hamme vuonna 1995, jol­loin ame­rik­ka­lais­syn­tyi­nen Jus­tin Sex­ton toi la­jin mu­ka­naan Yh­dys­val­loista. Sa­mana vuonna pe­rus­tet­tiin Suo­men foot­bagliitto, ja pai­kal­lis­seu­ra­toi­minta käyn­nis­tyi suu­rim­missa kau­pun­geissa.

Kohti vuo­si­tu­han­nen tai­tetta la­jin suo­sio kas­voi niin Suo­messa kuin muu­al­la­kin Eu­roo­passa rä­jäh­dys­mäi­sesti, minkä seu­rauk­sena vuo­den 2003 MM-kisat pää­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa la­jin his­to­riassa jär­jes­tää Pohjois-Amerikan ul­ko­puo­lella. En­nä­tyk­sel­li­set 215 osa­not­ta­jaa ke­rän­nei­den Prahan-kisojen jäl­keen Hel­sinki pääsi isän­nöi­mään maa­il­man foot­bag­kan­saa en­sim­mäi­sen ker­ran vuonna 2005.

Suomi osal­lis­tui en­sim­mäi­siin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­soi­hinsa vuonna 1996 Mont­rea­lissa, Ka­na­dassa, ja on siitä läh­tien myös saa­vut­ta­nut kan­sain­vä­listä me­nes­tystä. 2000-luvun en­sim­mäi­sellä vuo­si­kym­me­nellä edus­tus­pe­laa­jamme kah­mi­vat muun muassa viisi eu­roo­pan­mes­ta­ruutta ja yh­teensä pe­räti 25 EM-mitalia. MM-kilpailuissa kul­ta­kan­taan pääs­tiin vii­mein vuonna 2010, kun Tuo­mas Kärki voitti verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Kärki uusi mes­ta­ruu­tensa 2011 Helsingin-kisoissa, jotka oli­vat muu­ten­kin kaik­kien ai­ko­jen suo­ma­lais­me­nes­tys: Open-sarjassa ylsi mi­ta­leille yh­teensä yh­dek­sän suo­ma­laista, joista Kär­jen li­säksi kul­taa saa­vutti Tanja Sa­lakka nais­ten Sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lussa.