Uutisia vuonna 2011

19
joulu

SM-kisojen 2011 tulokset

FREESTYLEFOOTBAG

Shred 30:

 1. Aleksi Ai­ri­nen (268,00)
 2. San­teri Kar­vi­nen (222,68)
 3. Tuukka An­ti­kai­nen (204,93)
 4. Toni Pääk­kö­nen (204,83)
 5. Mikko Le­pistö (204,69)
 6. Tuo­mas Rii­salo (199,83)
 7. Tanja Sa­lakka (124,84)

Circle:

 1. Tuo­mas Rii­salo
 2. Tuukka An­ti­kai­nen
 3. San­teri Kar­vi­nen
 4. Aleksi Ai­ri­nen

Rutiini:

 1. Aleksi Ai­ri­nen
 2. Tuukka An­ti­kai­nen
 3. Tuo­mas Rii­salo
 4. Mikko Le­pistö

 

VERKKOFOOTBAG

Kaksinpeli:

 1. Os­kari Forstén
 2. Matti Poh­jola
 3. Janne Uusi­talo
 4. Yves Kreil
 5. Jukka Pel­tola
 6. Jus­tin Sex­ton
 7. Piia Tan­ta­ri­mäki
 8. Janne Pe­so­nen
 9. Jani Lirkki
 10. Aleksi Öh­man
 11. Jyri Ilama
 12. Vesa Ruus­ka­nen
 13. Joona Kois­ti­nen
 14. Ville Laakso
 15. Jussi Lah­ti­nen
 16. Mikko Ta­pa­ni­naho
 17. Timo Aar­nio

Nelinpeli:

 1. Os­kari Forstén & Jani Mark­ka­nen
 2. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
 3. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 4. Yves Kreil & Jukka Pel­tola
 5. Jyri Ilama & Jani Lirkki
 6. Juha-Matti Ry­ti­lahti & Jus­tin Sex­ton
 7. Joona Kois­ti­nen & Aleksi Öh­man
 8. Timo Aar­nio & Jussi Lah­ti­nen
 9. Ville Laakso & Piia Tan­ta­ri­mäki
 10. Vesa Ruus­ka­nen & Mikko Ta­pa­ni­naho
9
joulu

Liiton vuosikokous 17.12.2011

Suo­men Foot­bag Liitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 17.12. klo 21:30. Ko­kous­paik­kana on Sal­mi­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen neu­vot­te­lu­huone osoit­teessa Ener­gia­katu 3, Hel­sinki.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Ko­kouk­sen avaus
2. Toi­mi­hen­ki­löi­den va­linta
3. Ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. Esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. Ti­lin­pää­tök­sen, hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. Ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen
7. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja liittymis- ja jä­sen­mak­sun suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
8. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
9. Yh­den var­si­nai­sen sekä yh­den va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jan va­linta
10. Muut asiat
11. Ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

30
marras

Finnish Open 2011

UPDATE: re­gi­stra­tion for the event is now open.

Hel­sinki is once again host to a great foot­bag tour­na­ment: Töölö Sports Hall, the Worlds arena in Au­gust, will be the ve­nue of the 15th an­nual Foot­bag Fin­nish Open fi­nals on Sun­day, Decem­ber 18. Pre­lim rounds will be played in the newly built Sal­mi­saari Sports Centre the day be­fore.

The Fin­nish Open is an IFPA sanc­tio­ned tour­na­ment and, as its name sug­gests, open for any­one, re­gard­less of ci­tizens­hip, to com­pete in. So book your­self an early Christ­mas pre­sent and stay tu­ned for re­gi­stra­tion info at the [an­nounce] mai­ling list. Here is the list of ho­nor you could get your name on:

Finnish Championship medallists 1997–2010*

net player gold sil­ver bronze to­tal   frees­tyle player gold sil­ver bronze to­tal
Tuo­mas Kärki 14 4 2 20   Mika Kois­ti­nen 3 2 0 5
Jani Mark­ka­nen 4 9 7 20   Juho Marjo 1 2 2 5
Jukka Pel­tola 2 9 3 14   Mikko Le­pistö 0 0 5 5
Matti Poh­jola 5 4 4 13   Fe­lix Zen­ger 4 0 0 4
Os­kari Forstén 4 4 3 11   Toni Pääk­kö­nen 2 2 0 4
Olli Sa­vo­lai­nen 1 2 6 9   Jus­tin Sex­ton 1 1 2 4
Jaakko In­ki­nen 5 1 2 8   Ilkka Ma­lin 0 2 2 4
Jesse Fryck­man 5 1 2 8   Anssi Sund­berg 1 2 0 3
Jus­tin Sex­ton 0 4 2 6   Juho Vesa 1 0 1 2
Jesse Ruot­sa­lai­nen 0 0 6 6   Jere Vai­nikka 1 0 0 1
Janne Uusi­talo 2 2 1 5   Jere Lin­na­nen 0 1 0 1
Aleksi Öh­man 0 2 1 3   Jesse Fryck­man 0 1 0 1
Ta­pio Kar­hu­nen 0 0 2 2   Juha-Matti Ry­ti­lahti 0 1 0 1
Janne Pe­so­nen 0 0 1 1   Lasse Sal­men­haara 0 1 0 1
Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1   Tuo­mas Rii­salo 0 0 1 1
            Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1

 
*Inclu­des men’s open ca­te­gory me­dals for singles & doubles net, and singles frees­tyle rou­ti­nes. See this Google Spreads­heet for more de­tails.

1
marras

SM-kilpailut 17.–18. 12. Helsingissä

Foot­ba­gin vii­den­net­toista SM-kilpailut jär­jes­te­tään 17.–18. jou­lu­kuuta Hel­sin­gissä. Pe­li­paik­kana kar­sin­noille toi­mii Sal­mi­saa­ren lii­kun­ta­kes­kus Hel­sin­gin Ruo­ho­lah­dessa. Sun­nun­tain fi­naa­lit pe­la­taan Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Suo­men­mes­ta­ruuk­sista tais­tel­laan ai­na­kin frees­ty­lessä ja verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­leissä.

Li­sää la­jeista, ai­ka­tau­luista ja il­moit­tau­tu­mi­sesta myö­hem­min.

25
syys

Raw Shred!

Eh­dot­to­masti yksi ko­vim­mista footbag-jutuista oli ja on edel­leen­kin 1996 jul­kaistu Big Add Pos­sen sh­re­di­vi­deo Raw Sh­red. Suo­meen ky­sei­nen pätkä ran­tau­tui VHS-kasetin muo­dossa jos­kus 90-luvun lop­pu­puo­lella, in­ter­net kun ei ol­lut ihan joka po­jan juttu vielä tuol­loin. Kyl­läpä sitä vi­deota sit­ten kat­sel­tiin­kin ja ko­pioi­tiin kah­della nau­hu­rilla. Par­haat koh­dat oli tie­tysti en­nen pit­kää ke­lattu puhki. Raw Sh­red oli jo­tain ai­van kä­sit­tä­mä­töntä, ei­hän oi­keas­taan ku­kaan suo­ma­lai­nen tien­nyt mitä foot­bag frees­tyle to­della on en­nen vi­deon nä­ke­mistä. Ai­em­min oli kat­seltu Kenny Shult­sin Tricks of the Tra­dea ja pa­ria enem­män do­ku­men­taa­rista pät­kää, mutta var­si­naista frees­ty­leä ja sh­re­dausta näh­tiin vasta nyt.

Raw Sh­red oli to­del­li­nen suun­nan­näyt­täjä ja ins­pi­raa­tion lähde vuo­siksi niin Suo­messa kuin maa­il­mal­la­kin. Sen an­sioksi voi­ta­neen kat­soa esi­mer­kiksi Mika Kois­ti­sen Big Add Posse -jä­se­nyys vain pa­ria vuotta myö­hem­min 1999. Mo­net muis­ta­vat vielä 15 vuo­den jäl­keen mm. Tim ”Stik Man” Kel­lyn hui­kean tyy­lin, Paul ”Hu-Mungis” Mun­ge­rin loo­kin ja Pe­ter ”The Execu­tio­ner” Iris­hin su­la­vat tem­put, muista pu­hu­mat­ta­kaan.

Nyt Raw Sh­red on You­Tu­bessa. Tsek­kaa pät­kät Foot­bag Hall of Fa­men ka­na­valta ja häm­mästy. Uu­de­nuu­tu­kai­nen trai­leri alla.

12
syys

Varsova isännöi vuoden 2012 footbagin MM-kisat

Kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn alai­nen Worlds Over­sight Com­mit­tee eli WOC päätti ensi ke­sän MM-kisaisännyydestä Var­so­van hy­väksi. Ki­sai­sän­nyyttä ha­ki­vat myös Pa­riisi ja Ida­hon Boise, mutta Puo­lan vahva foot­bag­kult­tuuri vei voi­ton. Tur­naus al­kaa alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan 30.7.2012.

31
elo

MM-kisojen videokilpailun satoa

MM-kisat me­ni­vät, mutta Vi­deo Con­tes­tin vi­deot py­sy­vät. Tässä muu­tama hui­kea kil­pai­luun osal­lis­tu­nut vi­deo:

WRC FOOTBAG – Top Le­vel from Paweł Rożek on Vi­meo.

WTF

Dream big and ne­ver give up

13
elo

Aloittelijoiden tapaaminen

Foot­ba­gin MM-kisat on käyty ja var­sin­kin pää­kau­pun­ki­seu­dulla on taas monta uutta la­jista kiin­nos­tu­nutta. Foot­bagliitto ha­luaa uusien aloit­te­li­joi­den tu­tus­tu­van niin toi­siinsa kuin van­hoi­hin te­ki­jöi­hin­kin.
Lau­an­taina elo­kuun 20. päivä pi­de­tään aloit­te­li­joi­den ta­paa­mi­nen Hel­sin­gin Oop­pe­ra­ta­lon ta­kana Am­fi­teat­te­rilla (Hel­sin­gin­ka­dun ja Man­ner­hei­min­tien ris­teyk­sessä). Pai­kalle voi il­mes­tyä klo 13 al­kaen.

Ta­paa­mi­seen voi tulla vain kat­se­le­maan­kin, mutta kan­nat­taa käyt­tää ti­lai­suus pe­lata vart­tu­nei­den pe­laa­jien rin­gissä ja ky­sellä neu­voja. Sa­malla voi so­pia tu­le­via tree­ni­ker­toja uusien tut­ta­vuuk­sien kanssa.
Mi­käli ha­luk­kaita löy­tyy tar­peeksi, jär­jes­te­tään aloit­te­li­joi­den kil­pai­luita, esim. pom­put­te­lu­kisa, jol­loin voit­ta­jille lu­vassa myös pie­niä pal­kin­toja.
Kaikki foot­ba­gistä kiin­nos­tu­neet mu­kaan tai­doista riip­pu­matta!

8
elo

Hyvä Suomi!

Suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät pa­rem­min kuin kos­kaan lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa. Tu­lok­sena oli to­del­li­nen mi­ta­li­juhla ja kaksi maa­il­man­mes­ta­ria. Mes­ta­ruu­teen asti yl­si­vät Tuo­mas Kärki, joka uusi vii­me­vuo­ti­sen verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin kul­lan sekä Tanja Sa­lakka, joka voitti nais­ten sh­red 30 -kil­pai­lun. Suu­rin mi­ta­li­rohmu oli kui­ten­kin pe­räti nel­jän pre­ni­kan Anssi Sund­berg.

Suo­men mi­ta­lis­tit:

 • Aleksi Ai­ri­nen (3. sija, sh­red 30)
 • Os­kari Forstén (3. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)
 • Tuo­mas Kärki (1. sija, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli, 3. sija verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)
 • Ninni Liukko (3. sija, verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­peli)
 • Matti Poh­jola (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli; 3. sija, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli)
 • Tanja Sa­lakka (1. sija, nais­ten sh­red 30; 2. sija nais­ten ru­tii­nit)
 • Anssi Sund­berg (2. sija, ru­tii­nit; 2. sija, circle; 3. sija sick3; 3. sija, request)
 • Piia Tan­ta­ri­mäki (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin nais­ten kak­sin­peli, 3. sija verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­peli)
 • Janne Uusi­talo (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)

Täy­del­li­set tu­lok­set täällä.

Jär­jes­te­lyt toi­mi­vat erit­täin hy­vin ja tur­nausta ke­hut­tiin kai­kin puo­lin on­nis­tu­neeksi. Kil­pai­li­joita Hel­sin­kiin saa­pui lä­hes 200 pe­räti 18 eri maasta. Suo­men Foot­baglii­ton ta­voit­teena oli alusta asti jär­jes­tää par­haat MM-kisat mitä foot­ba­gissa on nähty. Kova ta­voite täyt­tyi, jo­ten ha­luamme kiit­tää kaik­kia mu­kana ol­leita!

Tuomas Kärki, kaksinkertainen verkkofootbagin kaksinpelin maailmanmestari. Francois Pelletier sijoittui toiseksi ja Matti Pohjola kolmanneksi

Tuo­mas Kärki, kak­sin­ker­tai­nen verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­tari. Francois Pel­le­tier si­joit­tui toi­seksi ja Matti Poh­jola kol­man­neksi

5
elo

Tervetuloa MM-finaaleihin!

Foot­ba­gin 32. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut lä­hes­ty­vät lop­pu­hui­pen­nus­taan Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Kun viisi tiuk­kaa kil­pai­lu­päi­vää on ta­kana, 200 osal­lis­tu­neesta kil­pai­li­jasta on jäl­jellä enää kou­ral­li­nen maa­il­man eh­do­tonta eliit­tiä. Tä­män ja huo­mi­sen päi­vän ai­kana mes­ta­ruuk­sia rat­ko­taan vielä 11 la­jissa:

Perjantai, 5. elokuuta

13.00–13.30   Frees­ty­le­ru­tii­nien aloit­te­li­joi­den sar­jan fi­naali   Suomen lippu
14.00–14.45   Verk­ko­foot­ba­gin nais­ten kak­sin­pe­lin fi­naali   Suomen lippu
15.00–16.00   Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin prons­siot­telu   Suomen lippu
16.30–17.00   Frees­ty­len pa­ri­kil­pai­lun fi­naali
17.00–18.00   Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin 1. se­mi­fi­naali (2 vs 3)   Suomen lippu
18.15–19.15   Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin 2. se­mi­fi­naali (1 vs 4)   Suomen lippu
19.30–20.00   Frees­ty­len circle-kilpailun fi­naali   Suomen lippu
20.00–21.00   Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naali   Suomen lippu

Lauantai, 6. elokuuta

13.00–14.30   Verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naali
14.45–15.00   Frees­ty­len sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun fi­naali   Suomen lippu
15.00-16.30   Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin prons­siot­telu
16.30–17.00   Frees­ty­len ru­tii­nien nais­ten sar­jan fi­naali   Suomen lippu
17.00–18.30   Verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­lin fi­naali
18.30–19.00   Frees­ty­len ru­tii­nien fi­naali   Suomen lippu
19.00–20.30   Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naali   Suomen lippu

Suomen lippu = ot­te­lussa mu­kana suo­ma­lai­sia

Kaikki lop­pu­kil­pai­lut käy­dään Töö­lön ki­sa­hal­lin B-puolella (kartta), jonne ylei­söllä on va­paa pääsy. Tule häm­mäs­te­le­mään maa­il­man pa­rasta foot­bag­tai­tu­ruutta ja kan­nus­ta­maan suo­ma­lai­set voit­toon!