Välineet

Quantum-kengät

Frees­ty­le­foot­bag ei ole vä­li­neur­hei­lua, mutta oi­kean­lai­set va­rus­teet te­ke­vät pe­laa­mi­sesta huo­mat­ta­vasti hel­pom­paa. Pelkkä oi­kean­lai­nen foot­bag ei riitä, vaan vaat­tei­den ja ken­kien kanssa on teh­tävä myös oi­keat va­lin­nat. Oi­kean­lais­ten vä­li­nei­den hank­ki­mi­nen ei ole kal­lis­ta­kaan.  

Foot­bag    

Liik­keet myy­vät eri­lai­sia foot­ba­geja ja le­lu­kau­poista voi löy­tää tas­ku­ra­halla pal­lon missä lu­kee kyl­jessä ”hacky sack” tai ”foot­bag”. Tämä ei tar­koita että pallo so­vel­tuu frees­ty­leen, ja al­hai­set hin­nat ta­kaa­vat ly­hyen käyt­töiän. Maa­il­malla ak­tii­vi­set la­jin har­ras­ta­jat neu­lo­vat kä­sin ja myy­vät am­mat­ti­mai­sella tark­kuu­della juuri frees­ty­leen tar­koi­tet­tuja foot­ba­geja. Näi­den hinta on kui­ten­kin 20–30 eu­roa, mikä saat­taa tun­tua kal­liilta aloit­te­li­jalle, joka ei saa laa­duk­kaasta foot­ba­gista vielä edes kaik­kea iloa irti.    

Suo­men foot­bagliitto tuo Suo­meen laa­duk­kaita ja hin­nal­taan koh­tuul­li­sia Pro32-footbageja, jotka so­vel­tu­vat mai­niosti pelk­kään rin­gissä pot­ki­mi­seen tai frees­ty­len pe­rus­tei­den har­joit­te­luun. SFL:n foot­ba­geja voi ti­lata lii­ton verk­ko­kau­pasta tai os­taa ur­hei­lu­liik­keistä.    

Eri­lai­sia foot­bag­pal­loja

Hy­vän frees­ty­le­foot­ba­gin omi­nai­suuk­sia ovat kuo­let­ta­mi­sen mah­dol­lis­tava löy­syys, si­säl­lön ta­sa­ja­koi­suus ja määrä suh­tessa ti­la­vuu­teen (noin puo­let ti­la­vuu­desta) sekä paino, 40–60 gram­maa.    

Vaat­teet    

Frees­ty­len pe­laa­mi­nen on­nis­tuu par­hai­ten t-paidassa ja short­seissa. Pit­kät housut es­tä­vät liik­ku­vuutta.    

Ken­gät    

Frees­ty­le­ken­kien omi­nai­suuk­sista tär­keim­piä on, että ken­gät mah­dol­lis­ta­vat hy­vät kuo­le­tuk­set temp­puja var­ten si­sä­syr­jällä ja jal­ka­pöy­dällä. Myös ken­kien ke­veys ja ma­te­ri­aa­lin ohuus vai­kut­taa. On hyvä, jos ken­gät myös mah­dol­lis­ta­vat niin sa­no­tun ku­pin luo­mi­sen: siitä on huo­mat­tava apu toe stal­lei­hin pe­rus­tu­vissa tem­puissa.    

Frees­ty­len huip­pu­pe­laa­jat käyt­tä­vät pää­osassa kah­den­lai­sia ken­kiä: Adi­das Rod La­ve­reita, jotka on alun pe­rin suun­ni­teltu ten­nis­ken­giksi, ja Pla­net­foot­ba­gin var­si­nai­sesti frees­ty­leä var­ten tuot­ta­mia Quantum-kenkiä. Oh­jeita ken­kien ti­laa­mi­seen saa osoit­teista footbag.org ja planetfootbag.com

Ken­gät joi­hin on muo­kattu kuppi

En­sin tar­vit­set ken­gät, joissa nau­ho­jen sol­minta ta­pah­tuu sa­malla pe­ri­aat­teella kuin ku­van ken­gissä. Ota nau­hat ko­ko­naan irti ja leik­kaa pois om­pe­leet, jotka pi­tä­vät si­vu­lä­pät kiinni ken­gän var­vas­osassa. Älä pel­kää, ei ken­gille mi­tään ta­pahdu, sol­mies­sasi ken­gät taas nor­maa­listi sitä ei edes huo­maa.    

Tä­män jäl­keen solmi nau­hat seu­raa­vasti:    

1. pu­jota nau­hat al­haal­tä­päin las­ket­tuna kol­man­sista rei’istä läpi.
2. sit­ten alas toi­sista si­sään­päin.
3. sit­ten taas alim­masta ulos.
4. jonka jäl­keen ylös nel­jän­sistä rei’istä läpi.
5. sit­ten si­dot nau­hat ylös asti nor­maa­listi.    

Nyt kun ve­dät ken­gän lä­pästä tu­lisi si­nulle muo­dos­tua sa­man­lai­sen­ta­pai­nen kuppi kuin ku­vassa. Ja siitä vaan tree­naa­maan!   

Footbagin käyttö- ja huolto-ohjeet

Uusi foot­bag    

Kun os­tat uu­den foot­ba­gin, se on alussa hie­man tönkkö eikä kuo­let­ta­mi­nen ole niin help­poa kuin käy­te­tyllä foot­ba­gilla. Uu­den ba­gin si­sää­na­ja­mi­nen ta­pah­tuu hie­ro­malla sitä kä­sillä ja pot­ki­malla, kun­nes se on tar­peeksi löysä kuo­let­tu­maan.    

Käyttö    

Foot­ba­gilla on kaik­kein pi­sin käyt­töikä, kun sitä käy­te­tään sii­hen mi­hin se on tar­koi­tettu eli il­massa pot­ki­mi­seen. Jos pallo pu­toaa niin se tu­lee nos­taa kä­sin ylös. Älä nosta foot­ba­gia maasta ve­tä­mällä ja­lalla sitä ken­gän päälle, tämä ra­sit­taa lan­koja. Foot­ba­gia ei pidä myös­kään pot­kia maassa.    

Huolto    

Käy­tössä foot­bag tu­lee pö­lyi­seksi ja kan­gis­tuu, mikä vai­keut­taa pe­laa­mista. Pal­lon voi pestä ve­si­ha­nan alla kä­sin saip­pua apuna.  

Pro32

Näillä pää­see mai­niosti al­kuun