Temput

 

Mo­nissa tem­puissa foot­bag kier­re­tään ja­lalla ym­päri

Foot­bag frees­ty­lessa tem­put voi­daan ja­kaa pie­niin ”ra­ken­nus­pa­li­koi­hin”, jol­loin niitä on hel­pompi ym­mär­tää ja nähdä mistä tem­put koos­tu­vat. Ad­dit ker­to­vat vain kuinka monta eri kom­po­nent­tia tem­pussa on, ne ei­vät kerro kuinka vai­kea temppu on. Ad­deillä ei mää­ri­tetä temp­pu­jen vai­keus­as­teita.    

Ad­dit tu­le­vat vii­destä eri add-kategoriasta. Jos temppu si­säl­tää liik­keen esim. kah­desta add-kategoriasta on siinä kaksi ad­dia, tem­pussa voi olla myös kaksi lii­kettä sa 

 

masta ka­te­go­riasta. Kaikki neljä pe­rus­pot­kua (sisäsyrjä-, ulkosyrjä-, varvas-, ja pol­vi­potku) ovat nolla ad­dia.    

Add-kategoriat:   

Stall (kuo­le­tus): Foot­ba­gin kop­paus tai kuo­let­ta­mi­nen. Esim. toe stall.    

Dex­te­rity (kierto): Liike jossa pe­laaja kier­tää jal­kansa foot­ba­gin ym­päri sen ol­lessa il­massa. Esim. around the world. 

Body (keho): Temp­puun si­säl­tyvä hyppy tai pyö­räh­dys. Esim. spin.    

Cross-body: Kos­ke­tus foot­ba­giin tu­ki­ja­lan alta tai ta­kaa. Esim. clip­per.   

Unusual (epä­ta­val­li­nen): Foot­ba­gin kos­ket­ta­mi­nen jo­ten­kin muu­ten kuin pe­rus­pot­kuilla. Esim. sole (ken­gän­pohja).    

Huo­mioi­ta­vaa on, että ad­deista huo­li­matta mo­net tem­put on vai­kea se­lit­tää sa­nal­li­sesti, temppu pi­täi­si­kin itse nähdä sen to­della ym­mär­tääk­seen. Mää­rit­täessä ad­deja ote­taan huo­mioon vain tem­pun lo­pussa ta­pah­tuva kuo­le­tus tai potku, ei sitä josta temppu aloi­te­taan.  

In­side Stall

Temppulista

Aloit­te­leva freestyle-pelaajan tu­lee osata pe­rus­pot­kut, en­nen kuin voi al­kaa opet­te­le­maan temp­puja. Sen jäl­keen temp­pu­jen opet­te­le­mi­nen läh­tee ruo­hon­juu­ri­ta­solta ylös­päin. Sel­vyy­den vuoksi ylei­sim­mät tem­put on hyvä ja­kaa luok­kiin vai­keu­den mu­kaan. 

Joka luo­kassa suu­rim­masta osasta tem­puista on vi­deo­de­mon­straa­tio tai -tu­to­ri­aali YouTube-videopalvelussa. Klik­kaa­malla link­kejä vi­deo­sivu au­keaa uu­teen vä­li­leh­teen. 

Peruspotkut

Jo­kai­sen pe­laa­jan tar­vit­see osata pe­rus­pot­kut mo­lem­milla ja­loilla, en­nen kuin voi aloit­taa temp­pu­jen opet­te­le­mi­sen. 

Alkeet

Pe­rus­kuo­le­tuk­set ovat en­sim­mäi­siä ope­tel­ta­via asioita. Sen jäl­keen tu­le­vat kier­rot. 

Perusteet

Useim­min näh­tä­vät tem­put kuu­lu­vat pe­rus­tei­siin. Ne täy­tyy osata hy­vin, en­nen kuin siir­tyy isoi­hin temp­pui­hin. 

Pro-temput

Pu­hu­taan jo vai­keista tem­puista. Näitä ei kan­nata yrit­tää, en­nen kuin on val­mis. 

”Sikavaikeat” temput

Näistä suu­rin osa pe­laa­jista voi vain unek­sia. Kui­ten­kin myös aloit­te­le­van pe­laa­jan on hyvä tie­tää mikä on mah­dol­lista tässä la­jissa. 

Internetistä löytyviä temppuvideoita ja tutoriaaleja: