Sanasto

Foot­ba­giin on ke­hit­ty­nyt vi­ral­lis­ten ter­mien li­säksi omat slan­gi­sa­nansa. Suo­ma­lais­ten pe­laa­jien käyt­tä­mät ter­mit on usein vään­netty englan­nin kie­lestä, ja ul­ko­puo­li­sen on usein vai­kea ym­mär­tää sa­no­jen mer­ki­tystä. Tä­hän on ke­rätty ylei­sim­piä ter­mejä mitä suo­ma­lai­set pe­laa­jat käyt­tä­vät.

Add (add): Temppu voi­daan pur­kaa eri kom­po­nent­tei­hin, joita kut­su­taan ad­deiksi. Näit­ten lu­ku­määrä ker­too jo­tain tem­pun mo­ni­mut­kai­suu­desta, mut­tei vält­tä­mättä vai­keu­desta.

Ajaa si­sään (break in): Useim­mat uu­det footbag-pallot pi­tää ajaa si­sään hie­ro­malla kä­sin, että ne peh­me­ne­vät ja niillä on hel­pompi pe­lata.

BAP (Big Add Posse): ”Hall of fame” -ta­pai­nen kerho jonne vuo­sit­tain kut­su­taan me­nes­ty­viä freestyle-pelaajia.

Back-to-back (”B2B”): Tem­pun te­ke­mi­nen edes­ta­kai­sin jol­loin se tu­lee teh­tyä mo­lem­milta puo­lilta pe­rä­tys­ten.

Baili (bail): Baili on suun­nit­te­le­ma­ton temppu jolla väl­te­tään pal­lon tip­pu­mista maa­han.

BS (both si­des): Mo­lem­mat puo­let

BSOS (Both Si­des in One String): Tem­pun te­ke­mi­nen mo­lem­milta puo­lilta sa­man ral­lin ai­kana.

Duck (duck): Pallo hei­te­tään nis­kan ylitse.

Far (far): Nea­rin vas­ta­kohta. Far-temppu pää­tyy ke­hon eri­puo­lelle mistä läh­tee.

FFA (Fin­nish Foot­bag As­socia­tion): Katso SFL

Flippi (flip­side / flip): Puoli tai jalka jolla temppu on toista puolta hei­kompi

IFPA (In­ter­na­tio­nal Foot­bag Players’ As­socia­tion): Kan­sai­vä­li­nen foot­ba­gin pe­laa­jien yh­dis­tys.

Kierto, dexi (dex, dex­te­rity): Pal­lon ym­päri kier­re­tään ja­lalla tai pallo kul­kee ja­lan ali. Suu­rin osa freestyle-tempuista pe­rus­tuu kier­toi­hin.

Kom­po­nentti (com­po­nent): Freestyle-temput muo­dos­tu­vat eri­lai­sista kom­po­nen­teista, esim. kier­roista, spin­neistä ja duc­keista.

Kon­takti (con­tact): Pal­loon ote­taan kon­takti ja­lalla joko pot­kai­se­malla tai kuo­let­ta­malla. Kon­tak­tilla voi­daan myös tar­koit­taa ta­ha­tonta kos­ke­tusta pal­loon, esim. kä­dellä, jol­loin ky­seessä on virhe.

Kuo­le­tus (stall, de­lay): Pal­lon pot­kai­sun si­jaan se kuo­le­te­taan ly­hyesti en­nen il­maan nos­ta­mista. Pe­laa­jat käyt­tä­vät temp­pusar­joissa kuo­let­ta­mista enem­män kuin pot­kuja. Kuo­let­ta­mi­nen an­taa enem­män kont­rol­lia ja tark­kuutta, jol­loin temp­pu­jen lin­kit­tä­mi­nen on hel­pom­paa.

Linkki (link): Temp­pusar­joissa temp­puja lin­ki­te­tään toi­siinsa il­man että temp­pu­jen vä­lissä on esim. pot­kuja. Kahta pe­rät­täistä temp­pua kut­su­taan lin­kiksi.

Mo­data (mod): Muo­kata ken­gät frees­ty­leen so­vel­tu­vam­miksi.

Near (near): Ter­miä käy­te­tään sel­ven­tä­mään mille puo­lelle ke­hoa temppu kuo­le­te­taan.
Near-temppu päätty sa­malle puo­lelle ke­hoa, kuin miltä se al­kaa.

Ohut (thin): Kierto joka on epä­puh­taan ja puh­taan ra­jalla.

Potku (kick): Foot­ba­gin pot­kai­se­mi­nen. Pe­lata voi­daan joko pot­ki­malla tai kuo­let­ta­malla.

Puh­das (clean): Puh­das temppu on tek­ni­sesti oi­kein tehty. Esim. jos tem­pussa on kier­toja pi­tää ja­lalla oi­keasti kier­taa pallo. Jos kier­rot me­ne­vät pal­losta ohi, ei temppu ole puh­das.

Ralli, rani, satsi (rally, run, string): Frees­ty­len temp­pusarja. Käy­te­tään yleensä pi­tem­mistä ja suun­nit­te­le­mat­to­mista sar­joista.

Rinki (circle): Rinki joissa pe­laa­jat vuo­rol­laan te­ke­vät temp­pusar­joja.

SFL: Suo­men Foot­bagliitto

Set­taa­mi­nen (set­ting): Pal­lon heit­tä­mi­nen il­maan, usein stal­lista.

Setti (set): Kierto jonka jäl­keen pallo jat­kaa vielä ylös­päin. Esim. Open, Step, Ato­mic. Voi­daan myös tar­koit­taa sa­maa kuin set­taa­mi­sella.

Spinni (spin): Pal­lon ol­lessa il­massa pyö­räh­de­tään ym­päri, niin että pallo kul­kee se­län ta­kaa.

Skene (scene): Foot­ba­gin har­ras­ta­ja­piiri.

Sh­re­data (sh­red): Slan­gi­sana frees­tyle foot­ba­gin pe­laa­mi­selle, käy­te­tään ylei­sem­min pro pe­laa­jien pe­listä.

Slurry, slur­rata (slurry, slur): Pal­lon ve­tä­mi­nen ja­lalla kier­ron ali. Esim. Step-setti jossa pallo nousee ja­lalta vasta kier­ron jäl­keen.

Stalli (stall): Pal­lon kuo­let­ta­mi­nen.

Temppu (trick): Mo­der­nissa foot­bag frees­ty­lessä te­ke­vät pe­laa­jat pel­kän pot­ki­mi­sen si­jaan temp­puja pal­lolla. Tem­puissa pal­loa hal­li­taan esim. kuo­let­ta­malla. Temp­pui­hin voi liit­tää mo­nia eri kom­po­nent­teja, esim. kier­toja tai spin­nejä.

Vahva (strong­side / strong): Puoli tai jalka jolta tietty temppu on toista puolta vah­vempi

Vuoto (leak): Pal­lon si­sältö vuo­taa pal­lossa ole­van reiän ta­kia.

Tyyli (style): Jo­kai­sella pe­laa­jalla on pe­la­tes­saan oma tyy­linsä. Tyy­liä on temp­pu­jen suo­rit­ta­mi­sen hel­pon nä­köi­nen tapa ja ulos­päin nä­kyvä pal­lon­hal­linta. Tyy­liin tuo oman li­sänsä esi­mer­kiksi pe­laa­jan ta­sa­paino, ryhti ja temp­pu­jen puh­taus. Hy­vää tyy­liä ar­vos­te­taan ylei­sesti enem­män kuin temp­pu­jen vai­keutta.

Täyte (fill): Footbag-pallon si­sällä oleva täyte, ylei­sim­piä ovat esim. akvaa­rio­ki­vet, muo­vi­pel­le­tit ja lyi­jy­kuu­lat. Hyvä täyte ei synny yh­destä ai­neesta vaan se­koi­tuk­sesta, jolla saa­daan hyvä ti­la­vuus­suhde so­pi­vaan pai­noon.