Uutisia vuonna 1999

30
elo

Footbag SM 1999

In­ter­me­diate Frees­tyle (25 com­pe­ti­tors)
1. Miikka Laine
2. Joni Kal­lio
3. Antti Ahola
4. Tuukka Rih­kola / Juha-Matti Ry­ti­lahti
6. Janne Pe­so­nen
7. Jaakko In­ki­nen
8. Jere Lin­na­nen
9. Aki Pen­ti­käi­nen
10. Antti Mat­tila

In­ter­me­diate Singles Net (36 com­pe­ti­tors)
1. Joo­nas Saar­tamo
2. Bo­ris Ca­lo­nius
3. Ville Schutt
4. Janne Pe­so­nen
5. Tim Liv­son
6. Jani Lirkki
7. Miikka Laine
8. Jaakko In­ki­nen

In­ter­me­diate Doubles Net (24 com­pe­ti­tors)
1. Tuomo Peura & Valt­teri Ahl­ström
2. Jani Lirkki & Janne Vil­likka
3. Jaakko In­ki­nen & Mikko In­ki­nen
4. Hannu Hoo­man & Matti Hä­mä­läi­nen

Pro Frees­tyle (11 players)
1. Mika Kois­ti­nen
2. Ilkka Ma­lin
3. Jus­tin Sex­ton
4. Juho Vesa
5. Antti Leh­to­virta
6. Antti Herva
7. Sa­muli Vii­ta­nen
8. Juha Lin­na­nen

Pro Singles Net (10 players)
1. Tuo­mas Kärki
2. Jani Mark­ka­nen
3. Jukka Pel­tola
4. Jus­tin Sex­ton
5. Ja­kob Hall
6. Olli Sa­vo­lai­nen
7. Jesse Fryck­man
8. Aleksi Öh­man

Pro Doubles Net (10 com­pe­ti­tors)
1. Jesse Fryck­man & Tuo­mas Kärki
2. Jus­tin Sex­ton & Jukka Pel­tola
3. Aleksi Öh­man & Jani Mark­ka­nen
4. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen
5. Ja­kob Hall & Miikka Laine

SPIRIT OF THE THE TOURNAMENT AWARD
Jere Lin­na­nen

20
heinä

Footbag MM 1999

Foot­ba­gin vuo­den 1999 MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin tänä vuonna hel­tei­sessä Chica­gossa, U.S.A:ssa 12.-19.7.1999. Ko­vim­mat me­nes­ty­jät oli­vat tä­nä­kin vuonna U.S.A. ja Ka­nada.

Suo­mesta ki­soi­hin osal­lis­tui 11 hen­ki­nen kis­ajouk­kue ja Suo­men maa­jouk­ku­een osalta ki­sat on­nis­tui­vat lois­ta­vasti.

FREESTYLE

Frees­ty­lessa kolme suo­ma­laista sel­visi toi­selle kar­sin­ta­kier­rok­selle. Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton si­joit­tui hie­nosti yh­dek­san­neksi jää­den niu­kasti fi­naa­li­kier­rok­sen ul­ko­puo­lelle, jonne pää­see kah­dek­san pa­rasta.

Suo­ma­lais­ten me­nes­tysta li­säsi Juho Ve­san si­joit­tu­mi­nen kol­man­nek­si­toista ja Ilkka Ma­li­nin vii­des­toista sija. Hal­lit­seva Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen louk­kasi huono-onnisesti nilk­kansa X-treme mes­suilla päi­vää en­nen kis­ajouk­ku­een läh­toä Chica­goon, eikä nilkka suu­rista toi­veista huo­li­matta ol­lut pe­li­kun­toi­nen vielä tors­taina jol­loin pe­lat­tiin frees­ty­len en­sim­mäi­nen kar­sin­ta­kier­ros, jo­ten Kois­ti­nen jou­tui jät­tä­mään kil­pai­le­mi­sen tänä vuonna vä­liin.

VERKKOFOOTBAG

Verk­ko­foot­ba­gissä hal­lit­seva SM-parivaljakko Tuo­mas Kärki ja Jesse Fryck­man tais­te­li­vat tiensä upeasti kol­man­nek­si­toista hä­vi­ten tiu­kasti jat­ko­pe­leissä tä­män vuo­den se­mi­fi­na­lis­teille.

SM-kakkoset Jus­tin Sex­ton ja Jukka Pel­tola jou­tui­vat luo­vut­ta­maan pe­lin kes­ken kar­sin­to­jen Sex­to­nin lou­kat­tua ol­ka­paansa alas­tu­lossa il­ma­tais­te­lusta. Suo­men kol­mos­pari Olli Sa­vo­lai­nen ja Jesse Ruot­sa­lai­nen ei­vat sel­vin­neet jat­koon kar­sin­ta­pe­leistä.

Kak­sin­pe­lissa suo­ma­lai­sista par­hai­ten si­joit­tui­vat Suo­men­mes­tari Tuo­mas Kärki si­joit­tuen 22:ksi ja SM-kakkonen Jukka Pel­tola joka nousi hei­koista kar­sin­taot­te­lu­me­nes­tyk­sesta huo­li­matta 23. si­jalle.

SUOMALAINEN FREESTYLEN ELIITTIJOUKKOON!

Suu­rin ki­sa­uu­ti­nen saa­tiin kun frees­ty­len Suo­men­mes­ta­rin Mika Kois­ti­sen nilkka al­koi olla pe­li­kun­toi­nen per­jan­taina ja lau­an­taiyön mah­ta­vissa freestyle-jameissa pääsi jo Suo­men­mes­tari näyt­ta­mään frees­tyle tai­to­jaan.

Tu­lok­sena oli jo­kai­sen ko­van luo­kan pe­laa­jan unel­ni­mi­tys maa­il­man ko­vim­mista foot­bag frees­tyle pe­laa­jista koos­tu­vaan Big Add Pos­seen (BAP)!

BAP koos­tuu noin kol­mes­ta­kym­me­nesta tek­ni­sesti maa­il­man par­haasta frees­ty­le­pe­laa­jasta, ja joka vuosi MM-kilpailujen päät­teeksi BAP ni­mit­taa mää­rä­tyn mää­rän uusia pe­laa­jia eliit­ti­jouk­koonsa ja an­taa jä­se­nil­leen lem­pi­ni­men minä nämä maa­il­man ko­vim­mat frees­tyle pe­laa­jat tun­ne­taan maa­il­malla.

Tänä vuonna jouk­koon ni­mi­tet­tiin kaksi uutta jä­sentä joista toi­nen oli Ca­li­for­nia­lai­nen tä­män vuo­den fi­na­listi ja toi­nen Suo­men oma poika Mika Kois­ti­nen. Kois­ti­sen lem­pi­nimi on osu­vasti ”ICEMAN”. Pääsy tä­hän maa­il­man par­hai­den pe­laa­jien jouk­kioon mah­tava saa­vu­tus. ”ICEMAN” Kois­ti­nen on en­sim­mäi­nen Eu­roop­pa­lai­nen BAP jä­sen. On­neksi ol­koon JÄÄMIES!

12
heinä

Oulu Open 1999

Pro Frees­tyle
1. Jus­tin Sex­ton
2. Ilkka Ma­lin
3. Juho Vesa
4. Lauri Aho­nen
5. Juha Lin­na­nen

Aloit­te­li­jat Frees­tyle
1. Miikka Laine
2. Janne Vil­likka
3. Jere Lin­na­nen
4. Ta­pio Kar­hu­nen
5. Jani Lirkki

Pro Singles Net
1. Jani Mark­ka­nen
2. Olli Sa­vo­lai­nen
3. Jukka Pel­tola

Pro Doubles Net
1. Jus­tin Sex­ton / Jukka Pel­tola
2. Aleksi Öh­man / Jani Mark­ka­nen
3. Antti Put­ko­nen / Olli Sa­vo­lai­nen

Aloit­te­li­jat Singles Net
1. Tuomo Peura
2. Lauri Aho­nen
3. Valt­teri Ahl­ström

Aloit­te­li­jat Doubles net
1. Janne Vil­likka / Jani Lirkki
2. Valt­teri Ahl­ström / Tuomo Peura
3. Ilkka Kemp­pi­nen / Arttu Ve­sama

21
kesä

Suomi menestyi yli odotusten footbagin EM-kilpailuissa Berliinissä

Suo­men kym­men­hen­ki­nen maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten vii­kon­lop­puna 19.–20. 6. 1999 jär­jes­te­tyissä Foot­ba­gin EM-kilpailuissa Ber­lii­nissä. Kil­pai­lui­hin osal­lis­tui yh­teensä 130 kil­pai­li­jaa kym­me­nestä eri maasta. Suo­men Maa­jouk­ku­een mi­ta­li­saldo ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa oli yh­teensä 5 mi­ta­lia. Frees­ty­lessä Suomi otti us­ko­mat­to­man kol­mois­voi­ton ja me­nes­tystä täy­densi ne­lin­pe­li­ver­kon ho­pea ja kak­sin­pe­li­ver­kon pronssi.

Frees­ty­len kar­sin­noista fi­naa­li­kier­rok­selle pääsi kah­dek­san kil­pai­li­jaa, joista kolme oli suo­ma­lai­sia. Kaikki kolme fi­na­lis­tiamme on­nis­tui­vat lä­hes täy­del­li­sesti ja Suo­ma­lai­set ot­ti­vat us­ko­mat­to­man kol­mois­voi­ton jät­täen taak­seen ko­va­ta­soi­set kil­pai­li­jat Sak­sasta, Hol­lan­nista, Rans­kasta ja Tans­kasta. Eu­roo­pan­mes­ta­riksi kruu­nat­tiin Suo­men Foot­bag Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton, toi­seksi tuli hal­lit­seva Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen ja kol­man­neksi Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen ho­pea­mi­ta­listi Ilkka Ma­lin.

Verk­ko­foot­ba­gissä hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit Jesse Fryck­man ja Tuo­mas Kärki tais­te­li­vat tiensä koko mat­kan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin lop­puot­te­luun ot­taen hie­nosti ho­peaa, hä­vi­ten niu­kasti Tans­ka­lais­pa­ri­val­ja­kolle lop­puot­te­lun tiu­kassa kol­man­nessa ja rat­kai­se­vassa erässä. Jukka Pel­tola ja Jus­tin Sex­ton li­sä­si­vät Suo­men me­nes­tystä si­joit­tuen ne­lin­pe­lin­ver­kossa nel­jän­neksi.

Kak­sin­pe­li­ver­kossa Tuo­mas Kärki li­säsi vielä me­nes­tys­tään ja Suo­men mi­ta­li­sal­doa voit­taen kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lun jät­täen Jukka Pel­to­lan nel­jän­neksi.

Ki­sat oli­vat to­della Suo­men maa­jouk­ku­een juh­laa, me­nes­tystä tuli kai­killa osa-alueilla. Suomi on sel­väs­ti­kin nous­sut nel­jässä vuo­dessa yh­deksi foot­ba­gin joh­ta­viin mai­hin Eu­roo­passa. Seu­raa­vaksi Suo­men Maa­jouk­kue mat­kus­taa Chica­goon U.S.A:han Foot­ba­gin Maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin 12.-18.7.1999, ja ai­na­kin ki­sa­kunto tun­tuu ole­van koh­dal­laan.

31
touko

Footbag Net for all 1999

Pro sarja

Pro sar­jassa koet­tiin yl­lä­tyk­siä. Nä­kö­jään to­della ko­vaa tree­nan­nut ja ke­hit­ty­nyt Hel­sin­ki­läis­jouk­kue Jani Mark­ka­nen ja Aleksi Öh­män voit­ti­vat kar­sin­noissa Hal­lit­se­van Suo­men­mes­ta­ri­pa­rin Jesse Fryck­man­nin ja Tuo­mas Kär­jen ja SM-kakkoset Jukka Pel­to­lan ja Jus­tin Sex­to­nin.

Näin käy­tiin SM-finalistien vä­lillä tällä ker­taa taisto lop­puot­te­lu­pai­kasta, josta voit­ta­jaksi sel­vi­si­vät Pel­tola ja Sex­ton, koh­da­ten tä­ten lop­puot­te­lussa Mark­ka­sen ja Öh­man­nin uu­des­taan. Mah­ta­vat kar­sin­taot­te­lut pe­lan­neilla Öh­ma­nilla ja Mark­ka­sella ei enää sit­ten voi­mat ja kantti riit­tä­neet pa­nos­ten ko­ve­tessa, vaan Pel­tola ja Sex­ton hal­lit­si­vat fi­naa­liot­te­lua sel­västi ru­tii­nilla ja ko­ke­muk­sella vie­den Net For All tur­nauk­sen Pro sar­jan voi­ton ni­miinsä. Prons­siot­te­lussa maa­jouk­kue­pari Jesse Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen yl­lät­täen piek­si­vät hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit jät­täen Fryck­man­nin ja Kär­jen nel­jän­neksi.

Aloit­te­li­joi­den sarja

Aloit­te­li­joi­den sarja al­koi yl­lät­täen ai­ka­tau­lun mu­kai­sesti klo 12.00. Kar­sin­to­jen jäl­keen jat­koon pääsi kuusi jouk­kuetta. Kun näistä kuu­desta jouk­ku­eesta vielä kar­sit­tiin lop­puot­te­lu­vas­tus­ta­jat jäl­jellä oli­vat hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit Joo­nas Saar­tamo ja Ville Schutt ja Ou­lun Lo­ko­mo­tif seu­ran joh­ta­ja­hah­mot Miikka Laine ja Entzy Tamme.

Ko­van kol­mie­räi­sen tais­ton jäl­keen voit­ta­jaksi sel­viy­tyi­vät Ou­lun omat po­jat Miikka Laine ja Enzy Tamme vie­den en­sim­mäistä ker­taa Tur­naus­mes­ta­ruu­den pois Hel­sin­gistä! Prons­siot­te­lun voitti pa­ri­val­jakko Valt­teri Ahl­ström ja Tuomo Peura jät­täen yl­lät­täen nel­jän­neksi Lauri Aho­sen ja Sa­muli Vii­ta­sen.

Frees­tyle

Pai­kalle ole ra­ken­nettu myös Frees­tyle alusta, vaikka mi­tään kil­pai­lua ei frees­ty­lessä käyty. Alusta oli­kin koko päi­vän ko­vassa käy­tössä. Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen häm­mäs­tytti tai­doil­laan Fes­ti­vaa­lien ylei­söä Juho Ve­san ja Pa­rii­sista edel­li­senä päi­vänä pa­lan­neen maa­jouk­ku­een jä­se­nen Antti Leh­to­vir­ran kanssa.

Alus­talla temp­pui­le­massa näh­tiin myös uusia lois­ta­via lah­jak­kuuk­sia, jotka tu­le­vat ole­maan to­della ko­via sa­noja tu­le­vissa kil­pai­luissa. Eri­kois­mai­nin­nan an­sait­see Pa­kila Bag­gers­sin pu­heen­joh­taja Joni Kal­lion su­lava ja hal­littu temp­pu­jen lin­ki­tys (tällä ka­ve­rilla on tyy­liä) ja Janne Vil­likka Lap­peen­ran­nan To­tal Cont­rol­lista, joka häm­mäs­tytti us­ko­mat­to­man no­pealla ke­hit­ty­mi­sel­lään ja vai­keilla tem­puil­laan.

Myös pai­kalle sat­tu­malta osu­nut Antti Ahola, näytti teh­neen ko­ti­läk­synsä, vaikka tällä ker­taa ei Rod La­ve­rit mu­kaan ol­leet sat­tu­neet­kaan, ei ne nä­kö­jään ai­van vält­tä­mät­tö­mät ole­kaan. Myös Ahola ja Vii­ta­nen häm­mäs­tyt­ti­vät uusilla tem­puil­laan, kun alus­talle ot­te­lu­tauoil­taan ker­ke­si­vät.

12
huhti

Sport Expo 1999

Suo­men Foot­bag Liitto ry. osal­lis­tui en­sim­mäistä ker­taa vi­ral­li­sesti Spor­texpo mes­suille Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 9.–11. 4. 1999. Ai­ka­sem­min­han Suo­men Foot­bag Liitto on osal­lis­tu­nut mes­suille vain epä­vi­ral­li­sesti eri­lais­ten näy­tös­ten ja esi­tys­ten muo­dossa. Nyt Liitto päätti kui­ten­kin ot­taa näille kol­me­päi­väi­sille mes­suille oman osas­ton, mistä ih­mi­sillä oli mah­dol­li­suus saada enem­män in­for­maa­tiota foot­ba­gistä.

Maa­jouk­ku­eemme pe­laa­jat tai­tu­roi­vat koko kol­men päi­vän ajan osas­ton lie­peillä ja mes­su­ylei­söllä oli­kin mah­dol­li­suus seu­rata to­della näyt­tä­viä näy­tök­siä ja esi­tyk­siä jotka ke­rä­si­vät to­della suu­ren ylei­sön. Osas­ton mo­ni­to­rista sai seu­rata siellä jat­ku­vasti pyö­ri­viä uusim­pia foot­bag vi­deoita, jotka sai­vat myös pal­jon huo­miota osak­seen. Osas­tolta oli myös mah­dol­li­suus os­taa uusim­pia tuot­teita ku­ten Frees­tyle ja Net foot­ba­gejä, vi­deoita, pai­toja, lip­pik­siä, short­seja jne. Mes­sut oli­vat kai­kin puo­lin ai­van lois­ta­vasti on­nis­tu­nut ta­pah­tuma Suo­men Foot­bag Lii­ton osalta. Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­jille.

Foot­bag kiin­nosti Sport Expo -mes­su­ylei­söä. Juho Vesa, Jus­tin Sex­ton ja Ilkka Ma­lin pe­laa­massa.

14
maalis

Freestyle Festival 1999

Suo­men Foot­bag Liitto jär­jesti lau­an­taina 13.3. Frees­tyle Fes­ti­val ’99 -ta­pah­tu­man Töö­lön ki­sa­hal­lissa, Hel­sin­gissä. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­sena oli an­taa mah­dol­li­suus uusille pe­laa­jille ko­keilla kil­pai­le­mista il­man suurta ylei­söä. Pai­kalle saa­pui­vat myös kaikki maamme pro -sar­jan pe­laa­jat ot­ta­maan mit­taa toi­sis­taan. Pää­pal­kin­tona oli nel­jän hen­gen Vi­king Li­nen ris­teily Ruot­siin.

KAKSI SARJAA & TEKNIIKKAKILPAILU

Kil­pai­le­mi­nen ta­pah­tui kah­dessa sar­jassa, ja tämä oli­kin lois­tava ti­lai­suus kai­kille aloit­te­li­joille ko­keilla kil­pai­le­mista il­man suu­rem­pia suo­ri­tus­pai­neita.

En­nen fi­naa­li­kier­rosta sai­vat pe­laa­jat ko­keilla tek­ni­siä tai­to­jaan tek­niik­ka­kil­pai­lussa. Tek­niik­ka­kil­pai­lussa kil­pail­tiin vain yh­dessä kai­kille avoi­messa sar­jassa.

KAIKILLE JOTAIN

Aree­nalle pys­ty­tet­tiin myös 2 verk­ko­kent­tää, ja pai­kalle tu­li­vat myös maamme ko­vim­mat verk­ko­pe­laa­jat. Me­dia­huone toimi tässä ta­pah­tu­massa huo­neena, jossa oli tar­jolla ruo­kaa, juo­maa, kah­via jne. Koko päi­vän siellä pyöri myös frees­tyle vi­deoita maa­il­malta ja sieltä löy­tyi myös foot­bag –leh­tiä, joita pe­laa­jat sai­vat lues­kella.

TULOKSET

Aloit­te­li­joi­den sarja:
1. Sa­muli Vii­ta­nen
2. Petri Sie­vä­nen
3. Jere Lin­na­nen
4. Janne Pe­so­nen
5. Joni Kal­lio
6. Ville Laakso

Pro-sarja:
1. Jus­tin Sex­ton
2. Mika Kois­ti­nen
3. Ilkka Ma­lin
4. Juho Vesa
5. Lauri Aho­nen
6. Juha Lin­na­nen

Tek­niik­ka­kil­pailu:
1. Mika Kois­ti­nen
2. Juho Vesa
3. Jus­tin Sex­ton
4. Ilkka Ma­lin
5. Lauri Aho­nen
6. Juha Lin­na­nen