Uutisia vuonna 2014

1
joulu

Finnish Open 2014 käytiin Helsingissä

Jo 18:tta ker­taa jär­jes­tetty Foot­bag Fin­nish Open ke­räsi kelpo jou­kon la­jin har­ras­ta­jia Hel­sin­gin Ki­sa­hal­liin mar­ras­kuun vii­mei­senä vii­kon­lop­puna. Suo­ma­lais­pe­laa­jien li­säksi ken­tille as­teli myös rans­ka­lai­sia, ko­vim­pana ni­menä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Greg Lima. Rans­ka­lai­set pe­la­si­vat­kin an­siok­kaasti, mutta me­stra­uu­det jäi­vät Suo­meen. Frees­ty­lessä Es­poon Aleksi Ai­ri­nen voitti sekä ru­tii­nin että Circle-kilpailun. Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti nii­ni­kään kaksi mes­ta­ruutta, sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä, missä Kärki pe­lasi yh­dessä es­poo­lai­sen Jani Sän­tin kanssa.

Tur­nauk­sen tu­lok­set

Frees­tyle ru­tiini:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Tuo­mas Rii­salo
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Ju­hani Ka­rila

Circle:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. San­teri Kar­vi­nen
4. Tuo­mas Rii­salo

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli:

1. Tuo­mas Kärki
2. Os­kari Forstén
3. Greg Lima FRA
4. Grischa Tel­len­bach FRA
5. Janne Uusi­talo
6. Piia Tan­ta­ri­mäki
7. Jyri Ilama
8. Jani Säntti
9. Joona Kois­ti­nen
10. Ben­ja­min De Bas­tos FRA
11. Jussi Lah­ti­nen
12. Tuukka An­ti­kai­nen
13. San­teri Kar­vi­nen
14. Timo Aar­nio
15. Samppa Hyn­ni­nen
16. Tuo­mas Rii­salo
17. Aleksi Ai­ri­nen

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli:

1. Tuo­mas Kärki & Jani Säntti
2. Greg Lima & Janne Uusi­talo
3. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
4. Ben­ja­min De Bas­tos & Grischa Tel­len­bach
5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
6. Jyri Ilama & Jus­tin Sex­ton
7. Joona Kois­ti­nen & Piia Tan­ta­ri­mäki
8. Samppa Hyn­ni­nen & Ville Laakso
9. Aleksi Ai­ri­nen & San­teri Kar­vi­nen
10. Timo Aar­nio & Jussi Lah­ti­nen
11. Samu Ahola & Tuo­mas Rii­salo

28
marras

Finnish Open tulevana viikonloppuna!

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 29. ja 30. mar­ras­kuuta Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa.

Ai­ka­taulu / Sche­dule (muu­tok­set mah­dol­li­sia / there might be some chan­ges):

LA / SAT

18:00 Re­kis­te­röi­ty­mi­nen / Player check-in
18.30 Frees­tyle
19.00 Singles net

SU / SUN

10.00 Singles net
14.00 Doubles net
20.00 Fi­nals

Ai­ka­tau­lu­muu­tok­sista il­moi­tel­laan täällä! Näh­dään ki­soissa!

22
marras

Suomen footbagliitto ry:n syyskokous 29. marraskuuta Helsingissä

Hyvä foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 29. mar­ras­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään Töö­lön ki­sa­hal­lin A-puolen ko­kous­huo­neessa.

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2014
Paikka: Töö­lön ki­sa­halli, Paavo Nur­men kuja 1
Aika: lau­an­tai 29. mar­ras­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
6. muut esille tu­le­vat asiat
7. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

6
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 29. ja 30. mar­ras­kuuta 2014 Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Il­moit­tau­tu­mi­nen Fin­nish Ope­niin on al­ka­nut, ja päät­tyy sun­nun­taina 23. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­seen voi­vat osal­lis­tua Suo­men foot­baglii­ton jä­se­net sekä ul­ko­maa­lai­set vie­raat. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen mak­saa 25 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy täältä.

22
loka

Finnish Open marraskuussa Helsingissä

FFO14_fb_event

Suo­men foot­bag­vuosi hui­pen­tuu pe­rin­tei­sesti Fin­nish Ope­niin. Tä­män vuo­den tur­naus jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 29.–30. mar­ras­kuuta. Ki­so­jen aree­naksi on va­li­koi­tu­nut tuttu ja tur­val­li­nen, erin­omai­set olo­suh­teet tar­joava Töö­lön Ki­sa­halli. Alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan lau­an­taina 29. päivä kil­pail­laan sekä frees­ty­le­la­jeissa että verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä, ja sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. FFO on aina ol­lut ko­va­ta­soi­nen tur­naus, eikä tästä vuo­desta odo­teta poik­keusta!

Li­sä­tie­toa tu­lossa pian täällä sekä Face­boo­kissa!

3
elo

Footbagin maailmanmestaruus Suomeen

Piia Tantarimäki ja Matti Pohjola

Hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki ja Tu­run Matti Poh­jola juh­li­vat verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruutta 2014.

Matti Poh­jola ja Piia Tan­ta­ri­mäki voit­ti­vat verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa Pa­rii­sissa. Tur­nauk­sessa nel­jän­neksi si­joi­te­tut Sak­san Andreas Wolff ja Ka­na­dan Maude Landre­ville kaa­tui­vat fi­naa­lissa sel­vin lu­vuin 15-3, 15-6.

Tan­ta­ri­mäki täy­densi me­nes­tys­tään nais­ten kaksin- ja ne­lin­pe­lin ho­pealla. Mies­ten kak­sin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti prons­siot­te­lussa vii­sie­räi­sen kamp­pai­lun jäl­keen Sveit­sin Ka­rim Daou­kin. Mes­ta­ruu­den vei Yh­dys­val­tain Walt Hous­ton.

Kak­sin­peli, mie­het:
1. Walt Hous­ton (USA)
2. Flo­rian Götze (GER)
3. Tuo­mas Kärki (FIN)

Ne­lin­peli, mie­het
1. Greg Lima / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Ka­rim Daouk / F. Pel­le­tier (SUI/CAN)
3. Flo­rian Götze / Yves Kreil (GER)

Kak­sin­peli, nai­set:
1. Ge­ne­viève Bousquet (CAN)
2. Piia Tan­ta­ri­mäki (FIN)
3. Maude Landre­ville (CAN)

Se­ka­ne­lin­peli:
1. Matti Poh­jola / Piia Tan­ta­ri­mäki (FIN)
2. Andi Wolff / M. Landre­ville (GER/CAN)
3. Flo­rian Götze / Kers­tin An­huth (GER)

Kaikki tu­lok­set »

14
heinä

Suomalaismenestystä footbagin EM-kisoista

Neljä suo­ma­lais­pe­laa­jaa voitti kul­taa ei­len päät­ty­neissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Tu­russa. Toni Pääk­kö­nen oli tai­ta­vin frees­ty­le­foot­ba­gin sh­red 30 -tek­niik­ka­ki­sassa ja kar­tutti mi­ta­li­ti­li­ään myös va­paa­oh­jel­man ja circle-kilpailun prons­silla. Verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­lissä mes­ta­reiksi kruu­nat­tiin Os­kari Forstén ja Piia Tan­ta­ri­mäki.

Nais­ten frees­ty­le­la­jeja hal­litsi es­poo­lai­nen Jana Sas­sa­kova kah­della mes­ta­ruu­del­laan. Suo­ma­lais­me­nes­tyk­sen täy­den­si­vät Tanja Sa­la­kan ho­pea ja pronssi va­paa­oh­jel­masta ja circlestä. Mies­ten verk­ko­foot­ba­gin fi­naa­leissa ei sitä vas­toin nähty suo­ma­lais­vä­riä, kun sekä Tuo­mas Kärki että Matti Poh­jola hä­vi­si­vät omat vä­lie­rä­ot­te­lunsa.

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruu­det rat­kot­tiin nyt en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. La­jin MM-kisat käyn­nis­ty­vät kah­den vii­kon ku­lut­tua Pa­rii­sissa.

Li­sä­tie­toa:
Ta­pah­tu­man si­vut: http://www.footbag.fi/euros2014
EM-kisatraileri: https://www.youtube.com/watch?v=M-ZU8tRr_wo
Jul­kai­su­va­paita ku­via: http://picasaweb.google.com/footbag.fi/

10
heinä

Livelähetys footbagin EM-finaaleista

9
heinä

Footbagin EM-kisat käyntiin Turussa

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­russa. Kol­mi­päi­väi­seen tur­nauk­seen Ra­dioCity Aree­nassa osal­lis­tuu noin 70 pe­laa­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa. Suo­mea ki­soissa edus­ta­vat muun muassa kak­sin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit Aleksi Ai­ri­nen frees­ty­le­foot­ba­gin tek­niik­ka­ki­sassa sekä Tuo­mas Kärki verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä.

Verk­ko­foot­bag on ran­ta­len­to­pal­loa muis­tut­tava laji, jossa pe­laa­jat ja­loil­laan is­ke­vät ja tor­ju­vat pe­li­vä­li­nettä sul­ka­pal­lo­ver­kon yli. Frees­ty­lessä pe­laa­jat te­ke­vät foot­ba­gilla mah­dol­li­sim­man vai­keita ja mo­ni­puo­li­sia temp­puja musii­kin tah­tiin. Tuo­ma­rit ar­vioi­vat pe­laa­jien pa­rem­muutta temp­pu­jen vai­keu­den, näyt­tä­vyy­den ja tyy­lin mu­kaan.

Foot­ba­gin EM-mitaleista kil­pail­laan nyt 16. ker­taa ja en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. La­jin MM-tittelit on rat­kottu Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011. Ki­sat hui­pen­tu­vat lau­an­taina 12. hei­nä­kuuta kello 16 al­ka­vaan fi­naa­li­ta­pah­tu­maan, jo­hon on il­mai­nen si­sään­pääsy.

Li­sä­tie­toa:
Ta­pah­tu­man si­vut: http://www.footbag.fi/euros2014
EM-kisatraileri: https://www.youtube.com/watch?v=M-ZU8tRr_wo
Jul­kai­su­va­paita ku­via: http://picasaweb.google.com/footbag.fi/

6
kesä

Suomen footbagliitto ry:n kevätkokous 14. kesäkuuta

Hyvä foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen ke­vät­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 14. ke­sä­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään ra­vin­tola Grin­gos Loco­sissa (Man­ner­hei­min­tie 17, Töö­lön ki­sa­hal­lin ete­lä­pääty).

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­si­ko­kous 2014
Paikka: Grin­gos Locos, Man­ner­hei­min­tie 17
Aika: lau­an­tai 14. ke­sä­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
8. var­si­nai­sen ti­lin­tar­kas­ta­jan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jansa va­linta
9. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
10. muut esille tu­le­vat asiat
11. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen