Uutisia vuonna 2009

28
joulu

New Year’s Jam 2010

Pe­rin­tei­nen New Year’s Jam jär­jes­te­tään 1.–3. 1. 2010 Jy­väs­ky­lässä. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta.

10
joulu

SM-kisojen ennakko-odotuksia

Foot­ba­gin SM-kisojen tupla­ne­tin ki­saen­na­kot on jul­kaistu.

8
marras

Ilmoittautuminen SM-kisoihin avattu

Il­moit­taudu vuo­den 2009 foot­ba­gin SM-kisoihin ki­sa­si­vuilla! Il­moit­tau­tu­mi­saika päät­tyy 30. mar­ras­kuuta.

Frees­ty­le­la­jit aloi­te­taan per­jan­taina 11. 12. ja verk­ko­foot­bag lau­an­taina 12. 12.

8
marras

Suomen footbagliiton uusi verkkokauppa avattu

Uu­dessa verk­ko­kau­passa on mah­dol­li­suus mak­saa oman verk­ko­pan­kin kautta ja saada tuot­teet suo­raan ko­tiin il­man pos­tien­nak­ko­mak­suja. Uu­den verk­ko­kau­pan osoite on footbag.suomalainenverkkokauppa.fi.

6
marras

Anssi Sundberg Talentin semifinaalissa sunnuntaina

Hal­lit­seva suo­men­mes­tari Anssi Sund­berg on mu­kana ensi sun­nun­taina 8. 11. Ta­len­tin se­mi­fi­naa­lissa. Se­mi­fi­naa­li­lä­he­tys näy­te­tään Ne­lo­sella suo­rana klo 19.30 al­kaen. Se­mi­fi­naali on näh­tä­vissä myös li­venä Lin­nan­mäen Peacoc­kissa, jonne kan­nat­taa tulla kat­so­maan ja kan­nus­ta­maan Anssi fi­naa­liin! Li­put pai­kan päältä vain 5 eu­roa.

6
loka

Footbag SM 2009 Naantalissa 11.–13. 12.

Suo­men foot­bagliitto ja Naan­ta­lin foot­bag­seura Footc­raft ry jär­jes­tä­vät tä­män vuo­den foot­ba­gin SM-kilpailut Naan­ta­lissa 11.–13. 12. Kirk­kaim­mista mi­ta­leista kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­lessä.

20
syys

Anssi Sundberg Talentin semifinaaliin

Anssi Sund­berg sel­vitti tiensä hel­posti Suo­men Ta­len­tissa se­mi­fi­naa­lei­hin! Vi­deota Ans­sista näh­tä­vissä ne­lo­sen si­vuilla.

4
syys

Näytösottelu Naantalin messuilla

Yh­dek­sän­net Naan­ta­lin mes­sut jär­jes­te­tään 6. 9. klo 15–18 Naan­ta­lissa Mai­ja­mäen lii­kun­ta­hal­lissa (Ve­ne­val­ka­man­tie 2) ja sen ym­pä­ris­tössä.

25
heinä

Suomelle pronssia Berliinin MM-kisoista

Suo­men maa­jouk­ku­een Matti Poh­jola voitti per­jan­taina käy­dyssä verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa Sak­san Flo­rian Götzen suo­raan kah­dessa erässä nu­me­roin 11–6, 11–6. Foot­ba­gin MM-kilpailujen kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa koh­taa­vat lau­an­taina hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, ka­na­da­lai­nen Em­ma­nuel Bouc­hard, ja hä­nen maa­mie­hensä Jean-Francois Le­mieux.

Ne­lin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen ja Tuo­mas Kärki si­joit­tui­vat par­haana suo­ma­lais­pa­rina vii­den­neksi. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Ninni Liukko tu­li­vat nel­jän­neksi.

Foot­bag frees­ty­lessä Suomi ylitti ta­voit­teensa saa­den kaksi edus­ta­jaa lau­an­tai­seen fi­naa­liin. Fi­naa­lissa Suo­mea edus­ta­vat hal­lit­seva suo­men­mes­tari Anssi Sund­berg ja Juho Marjo.

18
heinä

Suomen edustusjoukkue Berliinin MM-kisoihin

Suo­men edus­tus­jouk­kue mat­kaa Ber­lii­niin ki­saa­maan la­jin MM-kilpailuihin 20.–26. hei­nä­kuuta Ta­voit­teena Suo­mella on verk­ko­foot­ba­gissa vä­hin­tään yksi mi­tali ja frees­ty­lessä fi­naa­li­paikka, joka jäi viime vuonna saa­vut­ta­matta.