Säännöt

PELIKENTTÄ

Kenttä on ko­ko­nai­suu­des­saan 6,1 met­riä le­veä ja 13,4 met­riä pitkä. Eli suu­rin­piir­tein sa­man­ko­koi­nen kun sul­ka­pal­lo­ken­tän ne­lin­pe­li­ra­jat. Kenttä on jaettu le­veys­suun­nassa kah­teen yhtä suu­reen osaan ver­kolla, ja nämä kent­tä­puo­lis­kot on jaettu pi­tuus­suun­nassa kes­keltä kah­tia. Ver­kon kor­keus on 155 cm, ja se mi­ta­taan ver­kon kes­ki­koh­dasta.

Verk­ko­ruu­tu­jen ti­hey­den tu­lee olla tar­peeksi pieni, jot­tei foot­bag mahdu ver­kosta läpi. Ra­jat las­ke­taan osaksi kent­tää, jo­ten foot­ba­gin osuessa ra­jalle, on se si­sällä.

ALOITUS & PUOLENVAIHTO

Aloit­tava jouk­kue tai pe­laaja rat­kais­taan ar­po­malla. Ar­von­nan ( esim. ko­li­kon­hei­ton ) voit­ta­nut jouk­kue saa va­lita joko aloi­tuk­sen tai kent­tä­puo­len. Toi­sen erän aloit­taa jouk­kue tai pe­laaja, joka hä­visi en­sim­mäi­sen erän. Ot­te­lun men­nessä kol­man­teen erään suo­ri­te­taan ar­vonta uu­des­taan.

Pe­laa­jat vaih­ta­vat puo­lia en­nen toista erää. Jos ot­telu me­nee kol­man­teen erään, pe­laa­jat vaih­ta­vat puo­lia kah­dek­sassa pis­teessä kun erä pe­la­taan 15:ta pis­tee­seen, tai kuu­dessa pis­teessä pe­lat­taessa erä 11:ta pis­tee­seen.

SYÖTTÖ

Syöt­tä­jällä on yksi yri­tys saada syöttö osu­maan vas­taa­not­ta­jan kent­tä­nel­jän­nek­selle. En­nen aloi­tusta täy­tyy jo­kai­sen pe­laa­jan olla val­miina omalla kent­tä­puo­lis­kol­laan. Syöt­täjä ei saa syöt­tää en­nen kuin vas­taa­not­taja il­moit­taa ole­vansa val­miina. Syöttö ta­pah­tuu aina ken­tän pi­tuus­suun­taan puo­lit­ta­van ra­jan yli jom­mal­le­kum­malle vas­tus­ta­jan kent­tä­puo­lis­koista.

Se, kum­paan kent­tä­puo­lis­koon syöttö mil­loin­kin syö­te­tään, mää­räy­tyy syöt­tä­jän pis­tei­den mu­kaan. Jos syöt­tä­jän pis­te­määrä on pa­ril­li­nen ta­pah­tuu syöttö oi­kealta vas­tus­ta­jan va­sem­malle kent­tä­puo­lis­kolle ja pis­te­mää­rän ol­lessa pa­ri­ton syö­te­tään va­sem­malta oi­kealle.

Jos syöt­tävä jouk­kue hä­viää pal­lon, siir­tyy syöttö vas­taa­not­ta­valle jouk­ku­eelle. Ne­lin­pe­lissä saa kum­pi­kin jouk­kue va­lita joka erän alussa kumpi pe­laa­jista aloit­taa syöt­tä­mi­sen. Tä­män jäl­keen syöt­tä­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­tel­len.

Pe­laa­jan syöt­täessä on hä­nen tu­ki­jal­kansa ol­tava ko­ko­naan ta­ka­ra­jan ta­kana. Ta­ka­ra­jan yli tai sen päälle as­tu­mi­nen syö­tön ai­kana las­ke­taan epä­on­nis­tu­neeksi syö­töksi.

KOSKETUKSET

Kak­sin­pe­lissä pe­laa­jalla on kaksi kos­ke­tusta pa­laut­taa foot­bag ver­kon yli vas­tus­ta­jan kent­tä­puo­lelle. Ne­lin­pe­lissä jouk­ku­eella on yh­teensä kolme kos­ke­tusta, kui­ten­kin niin, et­tei kum­pi­kaan pe­laaja kos­keta foot­ba­giä kahta ker­taa pe­räk­käin.

Kos­ke­tus hy­väk­sy­tään vain pol­vesta alas­päin. Jos foot­bag kos­ket­taa pe­laa­jaa pol­veen tai siitä ylös­päin mu­kaan­lu­kien pe­laa­jan käyt­tämä vaa­te­tus, las­ke­taan se pal­lon hä­viä­mi­seksi.

PISTEET

Jos syöt­töä vas­taa­not­tava jouk­kue hä­viää pal­lon, saa syöt­tävä jouk­kue yh­den pis­teen. Syöt­tä­vän pe­laa­jan on huu­det­tava pis­te­ti­lanne en­nen syöt­töä. Jos syöt­töä vas­taa­not­tava jouk­kue voit­taa pal­lon tu­lee siitä syöt­tävä jouk­kue, mutta se ei saa pis­tettä.

Se jouk­kue, jolla on en­sim­mäi­senä 11 pis­tettä, voit­taa erän. Erä voi­daan vaih­toeh­toi­sesti pe­lata myös vii­teen­toista pis­tee­seen esim. yh­den erän ot­te­luissa ja fi­naa­leissa. Erä on voi­tet­tava kah­den pis­teen erolla.

Ot­te­lun voit­taja on se jouk­kue kumpi en­sim­mäi­senä voit­taa kaksi erää. Vaih­toeh­toi­sesti yh­den erän ot­te­luissa erän voit­ta­nut jouk­kue voit­taa luon­nol­li­sesti myös koko ot­te­lun.

AIKALISÄT

Jouk­kue voi ot­taa kolme ai­ka­li­sää ot­te­lun ai­kana, mutta vain kaksi yhtä erää koh­den. Ai­ka­lisä on kolme mi­nuut­tia erien vä­lillä tai kaksi mi­nuut­tia erän ai­kana.

VIRHEITÄ, JOTKA TULKITAAN PALLON HÄVIÄMISEKSI

– Pe­laa­jan kos­kee verk­koa tai verk­koa tu­ke­via osia.

– Pe­laaja kos­ket­taa vas­tus­ta­jaa vas­tus­ta­jan omalla puo­lella (ver­kon ylä-, tai ala­puo­lelta).

– Ai­ka­li­sän ai­ka­ra­jan yli­tys tai muu pe­lin ta­hal­li­nen vii­vy­tys.

– Epä­ur­hei­li­ja­mai­nen käy­tös (pää­tuo­ma­rin pää­tös).