Uutisia vuonna 2005

4
joulu

SM 2005 kisattiin Kuopiossa

Suo­men­mes­ta­ruu­det rat­kot­tiin ku­lu­neena vii­kon­lop­puna Kuo­piossa. Frees­ty­len mes­ta­ruu­den otti mar­gi­naa­li­sella erolla kah­tena edel­li­senä vuo­tena kul­taa ot­ta­nut Fe­lix Zen­ger Juho Mar­jon jää­dessä toi­seksi.

Tupla­ne­tin kul­taa voitti Matti Poh­jola pa­ri­naan Os­kari Forstén, joka on­nis­tui ki­soissa täy­del­li­sesti vie­ty­ään sun­nun­tain hui­keassa lop­pu­mit­te­lössä myös kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den.

ALUSTAVAT TULOKSET (täy­del­li­set tu­lok­set tu­lossa):

Open Doubles Net
 1. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén
 2. Janne Uusi­talo & Jaakko In­ki­nen
 3. Olli Sa­vo­lai­nen & Ta­pio Kar­hu­nen
Open Singles Net
 1. Os­kari Forstén
 2. Jani Mark­ka­nen
 3. Jaakko In­ki­nen
Open Freestyle
 1. Fe­lix Zen­ger
 2. Juho Marjo
 3. Mikko Le­pistö
 4. Tuukka An­ti­kai­nen
 5. Toni Pääk­kö­nen
 6. Anssi Sund­berg
 7. Aleksi Ai­ri­nen
 8. Riku Ahola
Open Shred 30
 1. Fe­lix Zen­ger 213,83
 2. Mikko Le­pistö 206,20
 3. Toni Pääk­kö­nen 182,76
 4. Tuukka An­ti­kai­nen 178,28
 5. Riku Ahola 172,33
 6. Aleksi Ai­ri­nen 167,56
 7. Juho Marjo 163,20
 8. Tuo­mas Rii­salo 139,44
Intermediate Doubles Net
 1. Janne Pe­so­nen & Eric Hoz­nour
 2. Pet­teri Pe­täi­nen & Hen­rik Mar­ti­kai­nen
Intermediate Freestyle
 1. Lauri Jaak­kola
 2. Juha Vil­pas
11
marras

SM-kisojen ilmoittautuminen käynnissä

Kol­men vii­kon päästä al­ka­viin SM-kisoihin voi nyt il­moit­tau­tua. Ki­sainfo ja il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tu­man si­vuilla.

24
loka

SM-kisat siirtyvät viikolla

Ki­sa­paik­kaon­gel­mien vuoksi SM-kisoja on jou­duttu siir­tä­mään vii­kolla. Uusi ajan­kohta ki­soille on siis 2.–3. jou­lu­kuuta.

Frees­ty­let ki­sa­taan ai­van Kuo­pion kes­kus­tassa si­jait­se­valla Nuo­ri­so­kes­kus 44:llä, joka on mo­nien nuorten- ja kon­sert­ti­ta­pah­tu­mien suo­sittu jär­jes­tys­paikka. Ne­tit pe­la­taan yli­opis­ton uu­deh­kossa lii­kun­ta­hal­lissa Stu­den­tiassa, joka si­jait­see noin 1,5 ki­lo­met­rin päässä kes­kus­tasta. Tä­män vuo­den SM-kilpailuissa ki­sa­taan seu­raa­vat la­jit:

 • Open Frees­tyle
 • In­ter­me­diate Frees­tyle
 • Open Sh­red 30
 • Open Doubles Net
 • In­ter­me­diate Doubles Net

Il­moit­tau­tu­mis­lo­make sekä tar­kat ai­ka­tau­lut jul­kais­taan ensi vii­kolla.

27
syys

Footbagin SM-kisojen ajankohta päätetty

Vuo­den 2005 SM-kisojen päi­vä­mää­räksi on alus­ta­vasti pää­tetty 25.–27. mar­ras­kuuta. Tur­naus al­kaa per­jan­taina 25. 11. ja fi­naa­li­ta­pah­tuma pi­de­tään lau­an­taina. Per­jan­tain ja lau­an­tain käyttö tur­nauk­sessa on nyt var­mis­tettu ja nii­den ai­kana käy­dään verk­ko­ne­lin­pe­lit sekä frees­tyle.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lit on alus­ta­vasti mie­titty pe­lat­ta­van sun­nun­taina 27. mar­ras­kuuta. Sun­nun­tain mu­ka­naolo on kui­ten­kin vielä epä­var­maa, sillä tur­nauk­sen kak­sin­pe­lio­sio voi mah­dol­li­sesti vielä siir­tyä myö­hem­pään ajan­koh­taan ja toi­selle paik­ka­kun­nalle. Tar­kem­pia tie­toja ai­ka­tau­lusta ja mah­dol­li­sista muu­tok­sista pä­vi­te­tään si­vuille heti kun mah­dol­lista.

22
syys

Footbagdokumentti loppuvaiheillaan

Vuo­den 2005 foot­ba­gin MM-kisoista tehty am­mat­ti­mai­nen TV-dokumentti on val­mis­tu­mai­sil­laan. Jopa kan­sain­vä­li­seen le­vi­tyk­seen me­ne­vän do­ku­men­tin trai­leri jul­kais­taan pian myös lii­ton si­vuilla. Itse do­ku­men­tin ulos­tu­lon ajan­koh­dasta ja le­vi­tys­ka­na­vista il­moi­tamme tar­kem­min myö­hem­min.

1
syys

Footbagien alennusmyynti jatkuu!

Lii­ton jä­se­nil­leen tar­joa­mat foot­ba­ga­len­nuk­set sai­vat kuu­kau­den ver­ran li­sä­ai­kaa ja ovat voi­massa vielä syys­kuun ajan. Käy ha­ke­massa omasi lii­ton verk­ko­kau­pasta!

25
elo

Footbagia YLE TV2:n Hiki-ohjelmassa

Kes­ki­viik­kona 7. 9. klo 16.30 Hiki-ohjelmassa pe­la­taan foot­ba­gia. Mu­kana ma­te­ri­aa­lia tä­män vuo­den MM-kisoista Hel­sin­gistä. Muista kat­soa!

10
elo

Liitto kiittää jäseniään onnistuneista MM-kilpailuista

Suo­men foot­bagliitto kiit­tää jä­se­ni­ään on­nis­tu­neista MM-kilpailuista ja tar­joaa jä­se­nil­leen lii­ton verk­ko­kau­passa myy­tä­vät foot­ba­git eri­kois­hin­taan elo­kuun ajan.

30
heinä

Suomalaiset menestyivät yli odotusten Helsingin MM-kilpailuissa

Suo­men maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten 24.–30. 7. jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa Hel­sin­gissä. Kil­pai­lui­hin osal­lis­tui 200 maa­il­man pa­rasta pe­laa­jaa 16 maasta, vii­destä maan­osasta. Suo­ma­lai­set si­joit­tu­vat kai­kissa pää­la­jeissa vah­vasti kym­me­nen par­haan jouk­koon.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mes­ta­riksi kruu­nat­tiin Ka­na­dan jouk­kue joka voitti yl­lät­tä­jä­fi­na­lis­tin Sak­san erin 2–0. Kak­sin­pe­lissä Yh­dys­val­tain John Ley­sin louk­kaan­nut­tua mes­ta­ruu­den otti Ka­na­dan Em­ma­nuel Bouc­hard. Frees­ty­lessä mes­ta­ruu­den otti Tše­kin Va­sek Klouda. Suo­men Fe­lix Zen­ger otti Suo­melle en­sim­mäi­sen MM-mitalin si­joit­tu­malla kol­man­neksi.

FOOTBAG MM 2005, TULOKSET:

Open Doubles Net (verkkofootbag, nelinpeli) (32 joukkuetta)
 1. Em­ma­nuel Bouchard/J.F. Le­mie­aux (CAN)
 2. Flo­rian Götze/Patrick Schric­kel (GER)
 3. John Leys/P.T. Lo­vern (USA)
 4. Chris Siebert/Eric Wulff (USA)
 5. Jukka Peltola/Jani Mark­ka­nen (FIN)
 6. Jaakko Inkinen/Janne Uusi­talo (FIN)
 7. Pe­ter Shunny/Bruce Guet­tich (USA)
 8. Tuo­mas Kärki/Olli Sa­vo­lai­nen (FIN)
 9. Matti Pohjola/Oskari Forstén (FIN)
 10. Chris Ott/Cory Cur­rent (USA)
Open Singes Net (verkkofootbag, kaksinpeli) (50 pelaajaa)
 1. Em­ma­nuel Bouc­hard (CAN)
 2. John Leys (USA)
 3. Pat­rick Schric­kel (GER)
 4. Chris Sie­bert (USA)
 5. Jani Mark­ka­nen (FIN)
 6. Bruce Guet­tich (USA)
 7. Andreas Wolf (GER)
 8. Flo­rian Götze (GER)
 9. Tuo­mas Kärki (FIN)
 10. Matti Poh­jola (FIN)
Open Freestyle (60 osallistujaa)
 1. Vašek Klouda (CZE)
 2. Jan We­ber (CZE)
 3. Fe­lix Zen­ger (FIN)
 4. Jor­den Moir (CAN)
 5. Pe­ter Irish (USA)
 6. Gor­don Be­vier (USA)
 7. Ka­rim Daouk (SWI)
 8. Jan Struz (CZE)
 9. Jere Lin­na­nen (FIN)
 10. Toni Pääk­kö­nen (FIN)
25
heinä

Ensimmäisiä MM-kisatuloksia!

En­sim­mäi­set MM-kisatulokset ovat il­mes­ty­neet ki­sa­si­vuille!