Uutisia vuonna 2003

27
joulu

The 2nd Annual New Year Jam @ Jyväskylä

Jy­väs­ky­län pe­laa­jat jär­jes­tä­vät jo pe­rin­teik­käiksi muo­dos­tu­neet frees­ty­le­ja­mit. Pai­kalla Suo­men frees­ty­len par­haim­mis­toa. Li­sä­tie­toja an­taa Tuukka An­ti­kai­nen (p. 0407746001).

27
joulu

Uusi Pro 32s Footbag julkaistu

Uusi Pro 32s -frees­ty­le­foot­bag on jul­kaistu. Pro 32s -malli on ke­hi­tetty eri­tyi­sesti frees­ty­le­pe­laa­jien tar­pei­siin, ja sen hiek­ka­täyte mah­dol­lis­taa pa­rem­man kont­rol­lin ja tar­kem­mat kuo­le­tuk­set. Pro 32s -foot­ba­geja on nyt ti­lat­ta­vissa lii­ton verk­ko­kau­pasta.

17
joulu

Footbagpaitoja ja -takkeja saatavilla

Suo­men foot­bagliitto on li­sän­nyt va­li­koi­maansa foot­bag­pai­dan ja -ta­kin ak­tii­vi­sen har­ras­ta­jan tar­pei­siin. Ko­koina M & L. Tuot­teet ti­lat­ta­vissa lii­ton verk­ko­kau­pan kautta.

26
marras

Suomalainen opetusvideo julkaistu

Kauan odo­tettu Phatrix-temppuvideo on vih­doin jul­kaistu. En­sim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen frees­ty­len ope­tus­vi­deo on joh­ta­van suo­ma­lais­seu­ran Bag Street Bo­y­sin täh­dit­tämä, ja se on huo­mioitu myös ul­ko­mailla. Vi­deota työs­tet­tiin vuosi ja jälki on sen mu­kaista. Jos olet aja­tel­lut aloit­taa frees­ty­len pe­laa­mi­sen tai muu­ten vain hioa tai­to­jasi, nyt on oiva ti­lai­suus tree­nata tem­put is­ku­kun­toon ke­sä­kautta var­ten.

24
syys

Freestylekurssi aloittelijoille Helsingissä

Töö­lön ki­sa­hal­lissa jär­jes­te­tään foot­bag frees­tyle -kurssi aloit­te­li­joille. Kurs­silla py­ri­tään opet­ta­maan frees­ty­len pe­rus­teet niin, että osal­lis­tu­jilla on kurs­sin jäl­keen edel­ly­tyk­set osal­lis­tua kil­pai­lui­hin. Li­sä­tie­toja kurs­sin si­vulta »

22
syys

Footbag SM 2003, alustavat tulokset

Freestyle
 1. Fe­lix Zen­ger
 2. Lasse Sal­men­haara
 3. Juho Marjo
 4. Toni Pääk­ko­nen
 5. Tuukka An­ti­kai­nen
 6. Jere Lin­na­nen
 7. Oleg Don­ner
 8. Mikko Le­pistö
 9. Jere Vai­nikka
 10. Aaro Wich­mann
Open Singles Net
 1. Jukka Pel­tola
 2. Janne Uusi­talo
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Os­kari Forstén
Open Doubles Net
 1. Tuo­mas Kärki / Olli Sa­vo­lai­nen
 2. Jani Mark­ka­nen / Jukka Pel­tola
 3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola
 4. Juha-Matti Ry­ti­lahti / Janne Uusi­talo

Täy­det tu­lok­set, ki­sa­ra­portti, ku­vat ja vi­deot ta­pah­tu­masta näh­tä­vissä si­vuilla mah­dol­li­sim­man pian.

16
syys

SM-kisojen aikataulut päivitetty

SM-kisojen tarkka ai­ka­taulu on nyt näh­tä­villä ki­sa­vi­vuilta. Ter­ve­tu­loa kau­den hui­pen­ta­vaan ta­pah­tu­maan!

21
elo

Footbag SM 2003 Turussa 19.–21. 9. 2003

Foot­ba­gin suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut jär­jes­te­tään tänä vuonna Tu­russa 19.–21. 9. 2003. Kar­sin­nat pe­la­taan Naan­ta­lin ur­hei­lu­hal­lilla ja jat­ko­pe­lit sekä fi­naa­lit Tu­run Liiku! 2003 -sport­ti­mes­suilla. Tar­kem­mat tie­dot ta­pah­tu­masta ja osal­lis­tu­mi­nen ki­sa­si­vuilla.

18
elo

Maajoukkueelle historiansa paras menestys arvokisoissa

Suo­men maa­jouk­kue saa­vutti tä­män vuo­den EM-kilpailuissa Frank­fur­tissa verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin kul­taa. MM-kilpailuissa Pra­hassa 1. ja 2. jouk­ku­eemme si­joit­tui­vat 5. ja 6. si­jalle ot­taen näin Suo­men kautta ai­kain par­haim­mat si­joi­tuk­set MM-kisoissa. Suo­men me­nes­tystä täy­densi nuo­ren tur­ku­lai­sen Fe­lix Zen­ge­rin ho­pea frees­ty­len Sh­red 30 -tai­to­kil­pai­lussa.

14
elo

Jyväskylä Open 16. 8. 2003

Weak­si­den Jy­väs­kylä Open 2003 -tur­naus pe­la­taan tänä vii­kon­lop­puna. Tie­dot ki­soista tapahtumat-sivuilta.