Uutisia vuonna 2012

3
joulu

Ilmoittautuminen Finnish Openiin päättyy 5.12.

Il­moit­tau­tu­mi­nen tu­le­van vii­kon­lo­pun Fin­nish Ope­niin päät­tyy kes­ki­viik­kona 5. jou­lu­kuuta. Muista siis lait­taa ku­ponki si­sään vä­lit­tö­mästi, jos ha­luat osal­lis­tua Suo­men foot­bag­vuo­den 2012 hui­pen­nuk­seen Hel­sin­gin Rus­kea­suolla. Tur­naus on IFPA:n sank­tioima, jo­ten ran­king­pis­teitä on lu­vassa, mai­neesta ja kun­niasta pu­hu­mat­ta­kaan. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy TÄÄLTÄ. Täytä lo­make heti, sillä myö­häs­ty­neet jä­te­tään kat­so­mon puo­lelle.

21
marras

Footbag Finnish Open 2012

Footbag Finnish Open 2012
Foot­bag Fin­nish Open 2012 is ta­king place in few weeks, so it’s time re­lease the sche­dule and re­gi­stra­tion info. Fin­nish Foot­bag As­socia­tion is or­ga­nizing the tour­na­ment in Rus­kea­suo Sports Centre in Hel­sinki (map) on Decem­ber 8th and 9th. The Fin­nish Open will be is an IFPA sanc­tio­ned tour­na­ment and, as its name sug­gests, open for any­one, re­gard­less of ci­tizens­hip, gen­der or age, to com­pete in. So, you’re more than welcome to join the 16th an­nual FFO 2012!

Pre­mi­li­nary sche­dule:

Sat, Dec 8th @ Rus­kea­suo Sports Centre

(10-11 Net: Set up)
11–12 Net: Warm-Up
12–21 Net: Singles & Doubles pools & brac­kets

Sun, Dec 9th @ Rus­kea­suo Sports Centre

11–12 Net: Warm-Up
12–14 Net: Doubles se­mi­fi­nals & con­so­la­tion matc­hes
14–18 Net: Doubles and Singles fi­nals & 3rd place matc­hes
TBA Frees­tyle events (rou­ti­nes, sh­red 30, circle)

Please re­gis­ter by fil­ling this form. Re­gi­stra­tion clo­ses on Wed­nes­day, Decem­ber 5th, and there will be no late or on-site re­gi­stra­tion. So please act asap. The entry fee (cash only) is 20 eu­ros, re­gard­less of the events you plan to at­tend.

If not enough players re­gis­ter for a women’s or in­ter­me­diate event, eve­ry­one will com­pete in the Open ca­te­gory. All net matc­hes will be played with straight (rally) sco­ring and all matc­hes will be best of 5 ga­mes and played to 15 points. All frees­tyle events will take place on Sun­day. Sche­dule for frees­tyle to be an­nounced.

If you want to have a tour­na­ment t-shirt, please re­gis­ter by Decem­ber 29th Wed­nes­day 28th No­vem­ber. The t-shirt costs 10 eu­ros.

See you soon!

10
marras

Finnish Open 2012 joulukuussa Helsingissä

Foot­ba­gin SM-kisat aka Fin­nish Foot­bag Open pa­laa tut­tuun ja tur­val­li­seen Rus­kea­suon lii­kun­ta­hal­liin 8. ja 9. jou­lu­kuuta. Vuonna 1997 sama hel­sin­ki­läi­nen ur­hei­lu­py­hättö sai kun­nian toi­mia en­sim­mäis­ten foot­ba­gin SM-kisojen aree­nana. Nyt foot­ba­gissa kil­pail­laan ko­vem­paa kuin kos­kaan, ja Rusan halli saa to­dis­taa kaik­kien ai­ko­jen Fin­nish Foot­bag Ope­nia. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Pysy ka­na­valla, tar­kem­mat ai­ka­tau­lut ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet tu­lossa pian!

8
elo

Suomeen 11 mitalia footbagin MM-kisoista

Aleksi Ai­ri­nen on foot­ba­gin his­to­rian vii­des suo­ma­lai­nen maa­il­man­mes­tari. Kuva © Maciej Jedrze­jewski

Foot­ba­gin MM-kilpailut päät­tyi­vät lau­an­taina 4. elo­kuuta Var­so­vassa suo­ma­lais­juh­liin. Es­poo­lai­nen Aleksi Ai­rinen kul­tasi edus­tus­jouk­ku­eemme 11 mi­ta­lin ko­ko­nais­saa­liin voit­ta­malla frees­ty­len sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun mes­ta­ruu­den tyy­lik­käällä 255,93 pis­teen suo­ri­tuk­sel­laan. Ai­ri­nen, 22, otti li­säksi prons­sia va­paa­oh­jel­massa, jonka maa­il­man­mes­ta­ruus meni odo­te­tusti Tše­kin Jan We­be­rille.

Vuonna 2011 Hel­sin­gissä frees­ty­len MM-kultaa voit­ta­neen Tanja Sa­la­kan kau­laan ri­pus­tet­tiin tällä ker­taa pe­räti kolme prons­sista mi­ta­lia. Nais­ten va­paa­oh­jel­man, tek­niik­ka­kil­pai­lun ja circlen yli­voi­mai­seen voit­toon tai­tu­roi nuori sveit­si­läi­nen Tina Ae­berli.

Verk­ko­foot­ba­gissa tur­nausta do­mi­noi Sak­san Flo­rian Götze, joka voitti sekä kak­sin­pe­lin, ne­lin­pe­lin että se­ka­ne­lin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Os­kari Forstén ja Jani Mark­ka­nen ku­kis­ti­vat prons­siot­te­lussa Yh­dys­val­tain Ben Als­to­nin ja Walt Hous­to­nin suo­raan kol­messa erässä.

Myös kak­sin­pe­lin kol­mas sija tuli Suo­meen Tuo­mas Kär­jen hal­lit­tua puo­lus­tuk­sensa ki­so­jen ko­va­syöt­töi­sintä pe­laa­jaa, Sveit­sin Ka­rim Daou­kia vas­taan. Kol­matta pe­räk­käistä maa­il­man­mes­ta­ruut­taan ta­voi­tel­lut, vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki jou­tui yl­lät­täen tai­pu­maan se­mi­fi­naa­li­vai­heessa rans­ka­lai­selle Jean-Francois Lemieux’lle erin 3-0.

Nais­ten verk­ko­foot­ba­gissa Piia Tan­ta­ri­mäki uusi vii­me­vuo­ti­set si­joi­tuk­sensa saa­vut­ta­malla ho­peaa kaksin- ja prons­sia ne­lin­pe­lissä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin pa­rina. Kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa vas­taan aset­tu­nut Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muy vei voi­ton lu­ke­min 3-1. Nais­ten ne­lin­pe­lin kul­ta­mi­tali mat­kasi Yh­dys­val­toi­hin, kun Jody Welch ja Ju­lie Sy­mons uusi­vat mes­ta­ruu­tensa.

28
heinä

MM-kisat alkavat Varsovassa

2012 IFPA World Foot­bag Cham­pi­onships

Sun­nun­taina 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vät 33. foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat ko­koa­vat yh­teen suu­ren jou­kon la­jin tai­ta­jia eri puo­lilta maa­il­maa. Suo­mesta pai­kan päälle Puo­laan mat­kus­taa is­ku­ky­kyi­sen edus­tus­jouk­ku­een li­säksi lu­kui­sia la­jin har­ras­ta­jia ja ki­sa­tu­ris­teja. Suo­men foot­baglii­ton me­nes­tys­ta­voit­teena on kym­me­nen mi­ta­lia, joista kaksi kul­taista.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Suo­men suu­rim­pia mi­ta­li­toi­voja on kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki. Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki on tur­nauk­sessa yk­kös­si­joi­tettu pe­laaja. Toi­seksi on etu­kä­teen si­joi­tettu tur­ku­lai­nen Matti Poh­jola, joka saa­vutti prons­sia viime vuo­den MM-kisoissa Hel­sin­gissä. Nais­ten sar­jan en­nak­ko­suo­sik­kina ki­soi­hin läh­tee kaksi viik­koa sit­ten EM-kultaa sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä voit­ta­nut Piia Tan­ta­ri­mäki, jonka vah­van kau­den odo­te­taan jat­ku­van myös Var­so­van MM-turnauksessa.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä yk­kös­pa­riksi on si­joi­tettu Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Viime vuonna MM-hopeaa na­pan­neet Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo ovat nyt­kin vah­voja mi­ta­lieh­dok­kaita, sa­moin nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki sak­sa­lais­pa­rinsa Kers­tin An­hut­hin kanssa.

Frees­ty­lessä suu­rim­mat odo­tuk­set koh­dis­tu­vat Tanja Sa­lak­kaan, Aleksi Ai­ri­seen ja Anssi Sund­ber­giin. Sa­lakka on nais­ten Sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, Ai­ri­nen taas vas­taa­van mies­ten ki­san prons­si­mi­ta­listi. Sund­berg ylsi vuo­den 2011 MM-kisoissa sekä va­paa­oh­jel­man että circle-kilpailun ho­pealle. Frees­ty­len en­nak­ko­suo­sik­keina pi­de­tään Tše­kin Jan We­be­riä ja Mi­lan Ben­daa, mutta myös isän­tä­maa Puo­lan pe­laa­jat ovat nouse­massa mu­kaan kamp­pai­luun kär­ki­si­joista.

Tur­naus al­kaa sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gilla. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä ja ot­te­lui­den tu­lok­sia voi seu­rata ne­tissä Tour­na­ment softwa­ren kautta.

22
heinä

Piia Tantarimäki EM-kisojen suomalaismenestyjä

(Muo­kattu 23. 7. 2012: vi­ral­li­selta tu­los­si­vulta footbag.orgissa puut­tu­vat edel­leen tu­lok­set sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lusta, jossa Mikko Le­pistö ylsi prons­sille. Tämä nosti Suo­men ko­ko­nais­mi­ta­li­mää­rän vii­teen.)

Viikko sit­ten Aac­he­nissa päät­ty­neet foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut oli­vat suo­ma­lai­sit­tain hie­noi­nen pet­ty­mys. Ko­ko­nais­saa­lis oli neljä viisi mi­ta­lia, joista hel­sin­ki­läi­sen Piia Tan­ta­ri­mäen kau­lalle ri­pus­te­tiin pe­räti kolme. Hän voitti nais­ten kaksin- ja ne­lin­pe­lin EM-kultaa ja saa­vutti li­säksi se­ka­ne­lin­pe­lin ho­peaa pa­rinsa Janne Uusi­ta­lon kanssa.

Piia Tantarimäki ja Kerstin Anhuth

Nais­ten ne­lin­pe­lin eu­roo­pan­mes­ta­rit Piia Tan­ta­ri­mäki (vas.) ja Kers­tin An­huth. Kuva © ~Phip­son~

Mies­ten ne­lin­pe­lissä etu­kä­teen kol­man­neksi si­joi­te­tut Tuo­mas Kärki ja Jukka Pel­tola hä­vi­si­vät puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lunsa sak­sa­lai­sille Yas­sin Kha­tee­bille ja An­to­nio Fritschille. Kha­teeb ja Fritsch ete­ni­vät aina fi­naa­liin saakka voi­tet­tu­aan vä­lie­rässä ki­so­jen toi­sen suo­ma­lais­pa­rin, Matti Poh­jo­lan ja Janne Uusi­ta­lon. Poh­jola louk­kasi ta­ka­rei­tensä jo ot­te­lun al­ku­mi­nuu­teilla, eikä suo­ma­lai­silla ol­lut tä­män jäl­keen mah­dol­li­suuk­sia hy­vän pe­li­vi­reen löy­tä­neitä ber­lii­ni­läi­siä vas­taan. Poh­jola jätti ot­te­lun jäl­keen lei­kin sik­seen myös kak­sin­pe­lissä, jossa hän oli niin ikään eden­nyt vä­lie­rä­vai­hee­seen il­man erä­tap­pioita.

”Tot­ta­kai har­mit­taa”, tur­ku­lai­sen foot­bag­seura Footc­raf­tin kas­vatti to­tesi pe­lin jäl­keen, ”mutta oli pa­rempi käyt­tää tämä kortti nyt kuin seu­raa­vissa ki­soissa”, hän jat­koi vii­ta­ten 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vään maa­il­man­mes­ta­ruus­tur­nauk­seen. ”Tämä oli en­sim­mäi­nen kerta 13 vuo­teen, kun jou­duin sk­rät­sää­mään kes­ken ki­so­jen. Näin louk­kaan­tu­mi­salt­tiissa la­jissa se on saa­vu­tus, josta voi olla iloi­nen.”

Mies­ten kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki jou­tui tai­pu­maan Frank­fur­tin Flo­rian Götzelle tiu­kan tais­te­lun jäl­keen erin 3-2. Frees­ty­lessä ai­noa suo­ma­lai­se­dus­taja Mikko Le­pistö otti ko­va­ta­soi­sen sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun prons­sia.

Kaikki EM-kisojen tu­lok­set footbag.orgissa »

11
heinä

EM-kisat pyörähtävät käyntiin perjantaina

14. foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käyn­nis­ty­vät per­jan­taina 13. hei­nä­kuuta Sak­san Aac­he­nissa. Kol­me­päi­väi­seen tur­nauk­seen on il­moit­tau­tu­nut tois­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Verk­ko­foot­ba­gissa Suo­mea edus­ta­vat Tuo­mas Kärki, Jukka Pel­tola, Matti Poh­jola, Jus­tin Sex­ton, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Janne Uusi­talo. Frees­ty­len puo­lella me­nes­tys on las­kettu Mikko Le­pis­tön va­raan, sillä hän on ai­noana suo­ma­lai­sena osal­lis­tu­massa kil­pai­luun.

Viime vuo­den EM-kisoista suo­ma­lai­set kan­toi­vat mi­ta­leita ko­tiin selkä vää­ränä, ja hy­vää me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna. EM-kisojen tär­kein anti on kui­ten­kin hioa pe­li­ku­viot kun­toon tu­le­via Var­so­van MM-kisoja var­ten.

28
kesä

Jukka Peltola Hall of Fameen

Verk­ko­foot­ba­gissä jalka nousee kor­kealle. Jukka Pel­tola is­kee Juha-Matti Ry­ti­lah­den odot­taessa is­kua. Kuva: Heli Lindroos.

The Foot­bag Hall of Fame His­to­rical Society on päät­tä­nyt ot­taa viisi uutta jä­sentä foot­ba­gin Hall of Fa­meen. Yksi heistä on pit­kään foot­ba­gin eteen töitä teh­nyt hel­sin­ki­läi­nen Jukka Pel­tola. Vuo­desta 1994 asti suo­ma­lai­sen foot­ba­gin tu­ki­ran­kana toi­mi­neen Pel­to­lan tas­kuista löy­tyy lu­kui­sia verk­ko­foot­bag­mi­ta­leita eri tur­nauk­sista. Li­säksi hän oli mu­kana pe­rus­ta­massa Suo­men Foot­bagliit­toa ja on jär­jes­tä­nyt mo­nia ta­pah­tu­mia Suo­messa. Pel­tola on tun­nus­tettu or­ga­ni­soin­ti­tai­dois­taan ja hän oli­kin mo­lem­pien Hel­sin­gin MM-kisojen ve­to­vas­tuussa. Pe­li­ken­tän ja sa­lon­kien ul­ko­puo­lella Jukka tun­ne­taan hy­vänä seu­ra­mie­henä ja ter­veel­lis­ten elin­ta­po­jen puo­les­ta­pu­hu­jana.

Pel­tola on kol­mas suo­ma­lai­nen, joka on saa­nut kut­sun foot­ba­gin Hall of Fa­meen. Ai­em­min jä­se­niksi on otettu Jus­tin Sex­ton ja Tuo­mas Kärki.

Muita Hall of Fa­meen tänä vuonna pääs­seitä ur­hei­li­joita ovat yh­dys­val­ta­lai­set Ken­dall KIC, Paul Vor­vick, P.T. Lo­vern ja Ja­mes Har­ley.

12
kesä

Tuomas Kärjestä vuoden helsinkiläisurheilija

Hel­sin­gin kau­pun­gin ur­hei­lu­pal­kin­to­toi­mi­kunta on va­lin­nut foot­ba­gin hal­lit­se­van maa­il­man­mes­ta­rin Tuo­mas Kär­jen vuo­den 2012 hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jaksi. Pal­kin­non myön­si­vät Kär­jelle Helsinki-päivänä 12. ke­sä­kuuta Es­pan la­valla apu­lais­kau­pun­gin­joh­taja Ritva Vil­ja­nen ja lii­kun­ta­joh­taja Anssi Rau­ramo. Pal­kin­tos­ti­pen­din arvo on 3 350 eu­roa.

Kärki voitti en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den Oaklan­dissa, Ka­li­for­niassa, vuonna 2010, ja uusi mes­ta­ruu­tensa Hel­sin­gin MM-kisoissa elo­kuussa 2011. Pa­rinsa Os­kari Forsté­nin kanssa hän saa­vutti viime vuonna li­säksi ne­lin­pe­lin prons­sia. Mes­ta­ruuk­sien ohella pal­kin­to­lau­ta­kunta ar­vosti tie­dot­tees­saan Kär­jen roo­lia MM-kisaorganisaation pu­heen­joh­ta­jana. Foot­bag sai pal­jon nos­tetta viime vuo­den MM-turnauksesta, ja Kärki on lois­tava esi­kuva nuo­rille pe­laa­jille.

35-vuotias Kärki on Suo­men foot­baglii­ton pe­rus­ta­ja­jä­se­niä ja tu­ki­pi­la­reita. Kah­den MM-kullan li­säksi hän on voit­ta­nut yh­teensä nel­jä­toista verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lin suo­men­mes­ta­ruutta, joista en­sim­mäi­sen jo vuonna 1997. Hän on verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­lis­tan yk­kö­nen ja ne­lin­pe­lin maa­il­man­lis­talla par­haana suo­ma­lai­sena si­jalla 4. Vuonna 2011 Kärki va­lit­tiin myös foot­ba­gin Hall of Fa­meen.

Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­lija va­lit­tiin nyt 49. ker­ran. Vuonna 2011 pal­kin­non sai jää­kiek­koi­lija Mi­kael Gran­lund.

Tuomas Kärki vastaanottamassa vuoden helsinkiläisurheilijan palkintoa

Tuo­mas Kärki vas­taa­not­ta­massa vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jan pal­kin­toa. Kuva © Reeta Ruija-Kärki

23
touko

Varsova kutsuu

Var­so­van MM-kisat lä­hes­ty­vät, enää pari kuu­kautta H-hetkeen! Ki­sa­fii­lis­ten nos­ta­tus al­kaa nyt, tällä vi­deolla: