Uutisia vuonna 2016

7
joulu

Suomen footbagliiton syyskokous 15. joulukuuta

HUOM! Ko­kous jär­jes­te­tään ai­em­masta tie­dosta poi­ke­ten Ki­sa­hal­lin sau­na­ti­loissa.

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 15. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa A kello 19.00.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2016
Paikka: Töö­lön Ki­sa­halli, ko­kous­huone A. Paavo Nur­men kuja 1, Hel­sinki
Aika: 15. jou­lu­kuuta 2016 klo 19.00

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

 
PS. Ter­ve­tu­loa myös tree­nei­hin en­nen ko­kousta: SFL ja frees­ty­le­jal­ka­pal­loi­li­jat tree­naa­vat yh­dessä Ki­sik­sen len­to­pal­lo­kenttä 1:llä tors­tai­sin klo 16–19!

22
marras

Finnish Open 2016 käytiin Turussa

Verkkofotbagin kaksinpelin mitalistit

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin mi­ta­li­kol­mikko: prons­sia Rans­kan Sé­bas­tien Maillet’lle, kul­taa Matti Poh­jo­lalle ja ho­peaa Sveit­sin Ka­rim Daou­kille.

Fin­nish Foot­bag Open 2016 käy­tiin Tu­russa 19.–20. mar­ras­kuuta. Hie­noi­sesta osal­lis­tu­ja­ka­dosta huo­li­matta tur­naus osoit­tau­tui san­gen ko­va­ta­soi­seksi. Verk­ko­foot­ba­gissa mu­kana oli­vat mm. kak­sin­pe­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Ka­rim Daouk (SUI), ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Art­hur Le­dain (FRA) ja se­ka­ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Matti Poh­jola. Daouk ja Le­dain osal­lis­tui­vat Fin­nish Ope­nin ne­lin­pe­liin yh­dessä ja jälki oli var­sin va­kuut­ta­vaa. Fi­naa­liot­te­lussa he koh­ta­si­vat MM-kisoissa nel­jän­siksi si­joit­tu­neen pa­rin Sé­bas­tien Maillet/Grischa Tel­len­bach (FRA). Daouk ja Le­dain kui­ten­kin hal­lit­si­vat pe­liä ja vei­vät voi­ton ko­tiin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-4, 15-7, 15-10. Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat par­haina suo­ma­lai­sina kol­man­siksi, ja ot­ti­vat si­ten Suo­men mes­ta­ruu­den ni­miinsä.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Matti Poh­jola kor­jasi po­tin. Tiu­kassa fi­naa­lissa Poh­jola sai ma­koi­san voi­ton vuo­sien 2013 ja 2015 maa­il­man­mes­ta­rista Ka­rim Daou­kista kol­man­nessa erässä (pis­teet 9-15, 15-12, 15-12). Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan Sé­bas­tien Mail­let Os­kari Forsté­nin kes­key­tet­tyä.

Frees­ty­lessä kil­pail­tiin ai­noas­taan kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa. Pa­luuta kil­pa­ken­tille te­kevä Aleksi Ai­ri­nen tai Sh­red 30:ssä MM-kultaakin voit­ta­nut Tuo­mas Rii­salo ei­vät mah­ta­neet mi­tään San­teri Kar­vi­sen var­malle suo­ri­tuk­selle. Tu­lok­sena kul­taa Kar­vi­selle, ho­peaa Rii­sa­lolle ja prons­sia Ai­ri­selle.

Tä­män vuo­den Fin­nish Open oli jo 20. vuo­sit­tai­nen SM-tason foot­bag­tur­naus Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti­vät Suo­men Foot­bagliitto ja Footc­raft yh­teis­työssä pe­laa­ja­jär­jes­tön IF­PAn kanssa.

Tulokset

Verkkofootbagin nelinpeli

1. Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Sé­bas­tien Mail­let / Grischa Tel­len­bach (FRA)
3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola (FIN)
4. San­teri Kar­vi­nen / Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Verkkofootbagin kaksinpeli

1. Matti Poh­jola (FIN)
2. Ka­rim Daouk (SUI)
3. Sé­bas­tien Mail­let (FRA)
4. Os­kari Forstén (FIN)

Freestyle rutiini

1. San­teri Kar­vi­nen (FIN)
2. Tuo­mas Rii­salo (FIN)
3. Aleksi Ai­ri­nen (FIN)
4. Art­hur Le­dain (FRA)

Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set.

1
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen Foot­bag Fin­nish Open 2016 -tur­nauk­seen on al­ka­nut footbag.orgissa. Il­moit­ta­tu­mi­sen ta­ka­raja on 17. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Eten­kin verk­ko­foot­ba­gista on tu­lossa ko­va­ta­soi­nen, kun Eu­roo­pan hui­pulta tur­nauk­seen osal­lis­tuu Rans­kan Art­hur Le­dain ja Sveit­sin Ka­rim Daouk.

Muis­tat­han myös mak­saa Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­mak­sun, jos osal­lis­tut tur­nauk­seen.

Tsek­kaa myös Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­sivu!

30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!

15
elo

MM-kisoista kultaa ja hopeaa suomalaisille

Suomen MM-mitalistit

Janne Uusi­talo, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Tuo­mas Kärki vas­ta­si­vat Suo­men mi­ta­li­saa­liista foot­ba­gin MM-kisoissa Slo­va­kian Tr­na­vassa.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat pär­jä­si­vät mai­nosti lau­an­taina 6. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa.

Vah­vana en­nak­ko­suo­sik­kina nais­ten verk­ko­foot­ba­giin läh­te­nyt hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki pa­lasi ko­tiin kul­taa ja ho­peaa kau­lassa. Nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki koh­tasi Ka­na­dan Ge­ne­viève Bousquet’n. Ot­telu eteni Tan­ta­ri­mäen hal­lin­nassa, ja mes­ta­ruus rat­kesi suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-13, 15-13, 15-6. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja hä­nen slo­ve­nia­lais­pa­rinsa Lena Mla­kar koh­ta­si­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­viève Bousquet / Maude Landre­ville. Ka­na­da­lai­set osoit­tau­tui­vat ko­vem­miksi ja voit­ti­vat mes­ta­ruu­den pis­tein 15-12, 15-12.

Mies­ten verk­ko­foot­ba­gissa suo­ma­lai­set pe­la­si­vat sekä kaksin- että ne­lin­pe­lin fi­naa­leissa. Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki koh­tasi USAn Walt Hous­to­nin tiu­kassa ot­te­lussa. Ot­telu kään­tyi kui­ten­kin yh­dys­val­ta­lai­sen hy­väksi nel­jän­nessä erässä, ja mes­ta­ruus mat­kasi Memp­hi­siin pis­tein 15-10, 13-15, 15-13, 15-12. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­liin asti tiensä rai­va­si­vat Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo. Toi­nen fi­naa­li­pari, Sak­san Flo­rian Götze ja eten­kin Rans­kan Art­hur Le­dain osoit­tau­tui­vat erit­täin ko­vaksi vas­tuk­seksi. Götze pas­sasi nap­piin eikä Le­dain epä­röi­nyt is­kuis­saan; tu­lok­sena selvä voitto pis­tein 15-8, 15-1.

Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola jou­tui­vat tyy­ty­mään nel­jän­teen si­jaan. Prons­siot­te­lussa vas­taan as­tu­nut kanadalais-saksalainen pari Ma­ri­lyn De­muy / Yas­sin Kha­teeb vei­vät mi­ta­lit ko­tiin pis­tein 11-3, 8-11, 12-10.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lai­nen oli ny­kyi­sin Ber­lii­nissä asuva Mikko Le­pistö, joka si­joit­tui circlessä nel­jän­neksi ja sh­red 30:ssä kuu­den­neksi.

Vi­deo Con­tes­tin voitti puo­la­lai­nen Pawel Rozek tällä vi­deolla:

Foot­bagla­jien 37. MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui 130 ur­hei­li­jaa 16 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­te­lyistä vas­ta­si­vat Tse­kin foot­bagliitto, foot­ba­gin kan­sain­vä­li­nen pe­laa­jayh­dis­tys IFPA sekä Tr­na­van kau­punki. Ensi vuonna MM-kilpailut pa­laa­vat la­jin juu­rille Yh­dys­val­toi­hin, kun tur­naus jär­jes­te­tään Ore­go­nin Port­lan­dissa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Suo­messa kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011 Hel­sin­gissä.

Li­sä­tie­toa:

Ki­sa­si­vut
Footbag.org
Face­book
Ku­via

3
elo

MM-kisat meneillään Trnavassa

trnava
37. foot­bagla­jien MM-kisat al­koi­vat Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 5. ja 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tuu 130 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, jou­kossa 12 suo­ma­laista.

Tä­nään kes­ki­viik­kona ki­saoh­jel­massa on frees­ty­len ru­tii­nin ja circlen se­mi­fi­naa­lit, joissa mo­lem­missa on mu­kana myös suo­ma­lais­vä­riä. Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä pe­la­taan nel­jän­nes­vä­lie­rät, joissa on myös­suo­ma­lai­sia mu­kana. Piia Tan­ta­ri­mäki on jo sel­vit­tä­nyt tiensä nais­ten kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Verk­ko­foot­ba­gin ete­ne­mistä voi seu­rata Tour­na­ment Softwa­ren kautta.

20
heinä

Suomen footbagliitto ry:n kokous 28. heinäkuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 28. hei­nä­kuuta klo 19.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuosi­ko­kous 2016
Paikka: Robert’s Cof­fee Kamppi
Aika: tors­tai 28. hei­nä­kuuta 2016 kello 19 al­kaen

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
  6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
  7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

21
kesä

Footbagin EM-kisoista kolme kultaa Suomeen

footbag_EM_2016

Foot­ba­gin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­tiin vii­kon­lop­puna Sak­san Frank­fur­tissa. Suo­men vii­si­hen­ki­nen jouk­kue pär­jäsi ki­soissa hy­vin: tu­lok­sena kolme kul­taa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Ho­pealle si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain ja pronssi jäi isän­tä­kau­pun­gin Flo­rian Götzelle. Se­ka­ne­lin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama kil­paili yh­dessä sveit­si­läi­sen Shi­rine Daou­kin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­taan aset­tui Frank­fur­tin pari Lisa Ue­bele / Andreas Wolff. Suomalais-sveitsiläinen pari voitti tiu­kan ot­te­lun suo­raan kah­dessa erässä pis­tein 15-13, 16-14. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­liot­te­luissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Mes­ta­ruus jäi Sak­saan vah­vasti pe­lan­neelle pa­rille Chris Löw / Yas­sin Kha­teeb.

Frees­ty­leen Suo­mesta osal­lis­tui ai­noas­taan kaksi kil­pai­li­jaa, Mikko Le­pistö ja San­teri Kar­vi­nen. Kum­pi­kin nap­pasi ko­tiin­vie­mi­siksi kui­ten­kin mes­ta­ruu­den ja Le­pistö vielä prons­si­mi­ta­lin­kin. Le­pis­tön kulta tuli Request-kilpailusta, pronssi Shred30:stä ja me­nes­tyk­sen täy­densi ne­los­si­jat Circlessä ja Sick 3:ssa. Kar­vi­nen puo­les­taan nap­pasi mes­ta­ruu­den Sick 3:sta ja ne­los­si­jan Shred30:stä.

Read moreRead more

13
maalis

pro32mo
Varma merkki ke­vään tu­losta on foot­bag­pe­laa­jien siir­ty­mi­nen ulos pe­laa­maan. Oletpa sit­ten aloit­te­lija tai ko­ke­nut foot­ba­gin pe­laaja, Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­pasta saat juuri si­nulle so­pi­van foot­ba­gin.

6
helmi

Suomen footbagliiton jäsenmaksu 2016

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu vuonna 2016 on 20 eu­roa. Voit mak­saa jä­sen­mak­sun verk­ko­kaup­pamme kautta.

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton har­joi­tuk­siin, kil­pai­lui­hin ja mui­hin ta­pah­tu­miin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme. Ha­lu­tes­sasi saat jä­se­ne­tuna pro­mo­foot­ba­gin ko­tiin pos­ti­tet­tuna.