Uutisia vuonna 2003

1
elo

Suomelle menestystä maailmalla

Suo­ma­lai­set ovat me­nes­ty­neet yli odo­tus­ten tä­män vuo­den ar­vo­ki­soissa. Frank­fur­tin EM-kilpailuissa pa­ri­val­jakko Jani Mark­ka­nen ja Jukka Pel­tola ot­ti­vat kul­taa ja par­hail­laan pe­lat­ta­vissa MM-kilpailuissa Pra­hassa tä­män jouk­ku­een li­säksi myös Tuo­mas Kärki ja Olli Sa­vo­lai­nen ovat sel­vin­neet pu­do­tus­pe­lei­hin kah­dek­san par­haan jouk­koon. Tar­kempi ra­portti me­nes­tyk­sestä kis­ajouk­ku­eemme pa­lat­tua ta­kai­sin Suo­meen.

5
kesä

Finnsta CityJam 15.–16. 6.

Finnsta jär­jes­tää pe­rin­teik­käät Ci­ty­ja­mit 15.–16. ke­sä­kuuta Hel­sin­gissä. La­jeina ovat foot­bag frees­tyle sekä verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­peli. Ne­tin kar­sin­nat pe­la­taan lau­an­taina Val­li­lan ken­tällä, ja sun­nun­taina kil­pail­laan frees­ty­len mes­ta­ruu­desta Kult­tuu­ria­reena Glo­riassa. Li­sä­tie­toja ja il­moit­tau­tu­mi­nen ki­sa­si­vuilla.

2
kesä

Turku Open 6.–7. 6. 2003

Footc­raft jär­jes­tää yh­teis­työssä Suo­men foot­baglii­ton ja Pepsi Soccer Cu­pin kanssa vuo­den 2003 en­sim­mäi­set ul­ko­kil­pai­lut. Vuo­den tau­koa pi­tä­nyt Turku Open pa­laa juu­ril­leen Ku­pit­tan­puis­toon lä­helle Tu­run kes­kus­taa. Tänä vuonna la­jeina ovat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli sekä frees­tyle. Aloit­te­li­joille on myös oma intermediate-sarjansa. Li­sä­tie­toja sekä il­moit­tau­tu­mi­set osoit­teessa http://turkuopen.cjb.net.

26
touko

Kesän kuumin katutapahtuma 29. 5. VR:n makasiineilla

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tuma ko­koaa VR:n ma­ka­sii­neille suu­ren jou­kon suo­ma­lai­sia ur­hei­lu­täh­tiä ja ar­tis­teja. Frees­ty­le­ta­pah­tu­massa ko­ti­pi­ho­jen ja ur­hei­lu­kent­tien kik­kai­li­joilla on mah­dol­li­suus haas­taa par­haat futis-, koris- ja fris­bee­pe­laa­jat. Käy­tän­nössä laji on va­paa — luo­vuus, tyyli ja frees­tyle rat­kai­se­vat.

He­la­tors­tain ta­pah­tuma on Ni­ken Suo­men Got Mo­ves? -kam­pan­jan hui­pen­nus. Ke­vään ai­kana nä­ky­neen kam­pan­jan pää­täh­tenä on ol­lut Stickman-animaatiohahmo, joka on mai­nok­sissa kiusoi­tel­lut frees­ty­le­tai­tu­reita näyt­tä­viin temp­pui­hin. Nyt jo­kai­sella suo­ma­lai­sella frees­ty­le­kik­kai­li­jalla on mah­dol­li­suus koh­data oma haas­teensa. Pi­halla kik­kailu on help­poa. On­nis­tuuko yhtä hy­vin ka­me­ran edessä?

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­massa on pai­kalla har­vi­nai­sen laaja joukko Ni­ken yh­teis­työ­ur­hei­li­joita: Mi­kael Fors­sell, Aki Rii­hi­lahti, Teemu Ran­nikko ja Tuukka Kotti. Ta­pah­tu­man bii­teistä vas­taa Fin­tel­li­gens sekä Suo­men tai­ta­vim­mat DJ:t. Myös Sami Hyy­piä, Juha Lind, break­dance­ryhmä Ryt­mi­sek­tio sekä Frees­tyle Team Cui­dado esiin­ty­vät ta­pah­tu­massa.

Ta­pah­tu­maa edel­tää tär­keim­missä pe­li­pai­koissa kol­men vii­kon ajan kier­tävä rek­ry­toin­ti­kier­tue, jossa py­ri­tään löy­tä­mään lu­paa­vim­pia nuo­ria kik­kai­li­joita. Pää­kau­pun­ki­seu­dulla kier­tue kier­tää 22.–28. 5. vä­li­senä ai­kana. Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­massa va­li­taan pai­kan päällä esi­tet­tä­vien kik­kai­lu­näyt­tei­den pe­rus­teella Suo­men Frees­tyle Cham­pion. Kik­kai­li­jaksi voi il­moit­tau­tua myös ta­pah­tu­massa.

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­neina ovat tietokone- ja kon­so­li­pe­lejä jul­kai­seva Elect­ro­nic Arts sekä Moon TV. VR:n ma­ka­sii­neilla on mah­dol­li­suus myös tes­tata Elect­ro­nic Art­sin uutta ka­tu­ko­ris­pe­liä NBA Street Vol. 2 PlayS­ta­tion 2:lla.

Ta­pah­tu­maan on va­paa pääsy.

23
touko

Footbag Ihanassa Aamussa

Foot­ba­gin la­jie­sit­tely näh­dään MTV3-kanavan Ihana Aamu -oh­jel­massa 23. tou­ko­kuuta. Sami Aal­to­sen haas­ta­tel­ta­vana Jus­tin Sex­ton ja de­mon­stroi­massa Lasse Sal­men­haara. Oh­jelma esi­te­tään uusin­tana lau­an­taina 24. 5.

21
touko

Suomen maajoukkue logistiikkamessuilla

Suo­men par­haim­misto esiin­tyy Mes­su­kes­kuk­sessa 21.–24. 5. jär­jes­tet­tä­villä lo­gis­tiik­ka­mes­suilla Suo­men Pos­tin osas­tolla. Pai­kalle saa­pu­vat Jus­tin Sex­ton, Mika Kois­ti­nen, Ilkka Ma­lin, Sa­muli Vii­ta­nen ja Lasse Sal­men­haara.

1
huhti

Kauden 2003 tapahtumakenteri kesälle julkaistu

Suu­rim­mat ja tär­keim­mät var­mis­tu­neet ta­pah­tu­mat ja nii­den paikka ja ajan­kohta on li­sätty ta­pah­tu­miin. Merk­kaa siis päi­vät ka­len­te­riin. Tu­run avoi­met ja Hel­sinki City Jam toi­mi­vat vii­mei­sinä kar­sin­ta­kil­pai­luina maa­jouk­ku­ee­seen pää­si­jöistä Frank­fur­tin EM- ja Pra­han MM-kilpailuihin.

11
maalis

Helsinki Freestyle Open 15. 3. 2003

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää laun­taina 15. 3. Hel­sinki Frees­tyle Open -ta­pah­tu­man Ha­ka­nie­men Arena Cen­te­rissä klo 14 al­kaen. Pai­kalla koko Suo­men frees­ty­len kerma sekä Win­ter Ja­min voit­taja, Tše­kin le­genda Aleš Ze­linka. Lu­vassa on siis to­della ko­va­ta­soi­set silp­pua­mi­set, ja ta­pah­tuma on kai­kille avoin, jo­ten pai­kalle kan­nat­taa saa­pua kau­em­paa­kin.

7
maalis

Winter Jam Helsingissä 8.–9. 3.

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää Hel­sin­gissä 8.–9. 3. Win­ter Jam -frees­ty­le­ta­pah­tu­man. Pai­kalle saa­puu Suo­men par­hai­den ve­tä­jien li­säksi Tše­keistä tuore EM-pronssimitalisti Aleš Ze­linka. Pe­li­paik­kana lau­an­taina Ha­ka­nie­men Arena Cen­ter klo 16–19. Sun­nun­taina jat­ke­taan Rus­kea­suon Arena Cen­te­rissä klo 11–14. Ta­pah­tuma on avoin kai­kille pe­laa­jille. Li­sää in­foa ta­pah­tu­masta an­taa Mika Kois­ti­nen (mika@footbag.org, 04053227033).