Uutisia vuonna 2008

29
heinä

Turku Open 2008, tulokset

Hie­noissa fii­lik­sissä pää­te­tyn Turku Ope­nin tu­lok­set:

Mixed Doubles Net
 1. Ju­lia Tik­ho­mi­rova & Matti Poh­jola (fi­naali 11–8, 4–11, 11–6)
 2. Ninni Liukko & Jani Mark­ka­nen
 3. Piia Tan­ta­ri­mäki & Os­kari Forstén
 4. Oxana Prik­hodko & Alexan­der Smir­nov
 5. He­lena Sch­lich­ting & Hå­kan Hell­berg
Open Doubles Net
 1. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén (fi­naali 5–11, 11–9, 11–1)
 2. Jani Mark­ka­nen & Janne Pe­so­nen
 3. Janne Uusi­talo & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 4. Ii­sak Liukko & Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 5. Timo Vorne & Je­remy Mir­ken
 6. Mikko Poi­ko­nen & Jus­tin Sex­ton
 7. Oxana Prik­hodko & Ju­lia Tik­ho­mi­rova
 8. Alexan­der Smir­nov & Eu­geny Shi­ry­aev
 9. Ninni Liukko & Piia Tan­ta­ri­mäki
 10. Pet­teri Pe­täi­nen & Vesa Ruus­ka­nen
 11. Hå­kan Hell­berg & He­lena Sch­lich­ting
 12. Ilkka Ma­lin & Juho Vesa
Open Singles Net
 1. Jani Mark­ka­nen (fi­naali 11–8, 9–11, 11–6)
 2. Matti Poh­jola
 3. Os­kari Forstén
 4. Je­remy Mir­ken
 5. Janne Uusi­talo
 6. Juha-Matti Ry­ti­lahti
 7. Ii­sak Liukko
 8. Alexan­der Smir­nov
 9. Ev­geni Shi­ry­aev
 10. Oxana Prik­hodko
 11. Hå­kan Hell­berg
 12. Timo Vorne
 13. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 14. Mikko Poi­ko­nen
 15. Aleksi Öh­man
 16. Pet­teri Pe­täi­nen
 17. Piia Tan­ta­ri­mäki
 18. He­lena Sch­lich­ting
 19. Ninni Liukko
 20. Ilkka Ma­lin
 21. Juho Vesa
 22. Janne Pe­so­nen (sc­ratch)
 23. Jus­tin Sex­ton (sc­ratch)
 24. Vesa Ruus­ka­nen (sc­ratch)

On­nea voit­ta­jille ja ki­soissa hy­vin me­nes­ty­neille! Kii­tos kai­kille pe­laa­jille, jär­jes­te­lyissä aut­ta­neille sekä niille noin 150 ka­nalle, jotka uh­ra­si­vat vä­häi­sen len­to­ky­kynsä näl­käi­sille foot­ba­gin pe­laa­jille.

8
heinä

Suomelle menestystä EM-kisoissa

Suo­men edus­ta­jat me­nes­tyi­vät jäl­leen vuo­den 2008 Foot­ba­gin EM-kisoissa. Suo­ma­lai­set pe­la­si­vat it­sel­leen ne­lin­pe­li­verk­ko­foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruu­den li­säksi kolme mi­ta­li­si­jaa.

Katso tar­kem­mat tu­lok­set
footbag.orgin foo­ru­milta.

4
heinä

Turku Open 2008

Pe­rin­tei­nen Turku Open pe­la­taan tänä vuonna hei­nä­kuun vii­mei­senä vii­kon­lop­puna. La­jeina ovat verk­ko­foot­ba­gin kaksin-, nelin- ja se­ka­ne­lin­peli sekä frees­ty­lessä sh­red 30 ja mah­dol­li­sesti circle.

Ai­ka­taulu:

LA 26.7.
11.00–11.30 Il­moit­tau­tu­mi­nen ja läm­mit­tely Mixed Doubles Net
11.30–14.00 Mixed Doubles Net
13.30–14.00 Il­moit­tau­tu­mi­nen ja läm­mit­tely Doubles Net
14.00–20.00 Doubles Net
21.00– Il­lal­li­nen @ Sii­pi­ra­vin­tola Turku

SU 27.7.
11.00–11.30 Il­moit­tau­tu­mi­nen ja läm­mit­tely Singles Net
11.30–18.00 Singles Net

Il­moit­tau­tu­mi­nen ki­soi­hin on al­ka­nut. Li­sä­tie­toja Finns­tan foo­ru­milta. Näh­dään ki­soissa!

3
kesä

Footbag Helsinki Open 2008

Hel­sin­gin Kai­vo­puis­tossa jär­jes­te­tään 14. 6. va­paa­muo­toi­nen Foot­bag Hel­sinki Open. Ki­soissa pe­la­taan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­li­tur­naus ja frees­ty­len sh­re­dit.

23
huhti

Freestylen Suomen huiput Kampin kauppakeskuksessa

Suo­men par­haat frees­ty­le­pe­laa­jat ki­saa­vat Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen Na­rink­ka­to­rilla Ur­baa­nit ka­tu­la­jit -ta­pah­tu­massa Hel­sin­gissä 3. 5. 2008. Kil­pai­lu­la­jeina ovat circle ja sh­red 30. Kil­pai­lut toi­mi­vat myös yh­tenä frees­ty­le­maa­jouk­ku­ee­seen va­lin­ta­kri­tee­rinä, jo­ten lu­vassa on ko­vaa vään­töä. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mi­nen: jus­tin (piste) sex­ton (at) foot­bag (piste) fi.

2
huhti

JFK Net Battle 2008

Jo vii­den­nen ker­ran jär­jes­tet­tävä JFK Net Battle avaa tä­nä­kin vuonna Suo­men foot­bag­tur­naus­ten ul­ko­kau­den. Tur­naus pe­la­taan pe­rin­tei­sesti tou­ko­kuun kol­man­tena vii­kon­lop­puna 17.–18. 5. Mat­ti­lan­nie­men nur­mia­lu­eella ja sille on tä­nä­kin vuonna haettu IFPA:n sank­tioin­tia. Net Batt­lessa pe­la­taan laun­taina open singles net ja sun­nun­taina mixed doubles net ja open doubles net.

Tu­tustu tur­nauk­seen ja il­mot­taudu ki­sai­si­vuilla. Lue ja kir­joita ai­heesta Finns­tan foo­ru­milla.

26
maalis

Kevään avoimet freestylevuorot Kisahallilla

Suo­men foot­baglii­ton avoi­met frees­ty­len tree­ni­vuo­rot Ki­sa­hal­lin ka­ra­te­par­vella maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin al­kaen klo 17 tou­ko­kuun al­kuun asti. Ti­laa riit­tää, eli kaikki ovat ter­ve­tul­leita pe­laa­maan ja op­pi­maan ta­sosta riip­pu­matta. Li­säin­foa tar­vit­taessa Lasse Sal­men­haa­ralta (p. 0400-757982).

15
maalis

Loppukevään avoimet verkkofootbagvuorot

Ak­tii­vi­sim­mat verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jat Hel­sin­gistä, Tu­rusta ja Jy­väs­ky­lästä kut­su­vat kaikki kiin­nos­tu­neet mu­kaan avoi­miin har­joi­tus­vuo­roi­hin. Näille vuo­roille kaikki ovat ter­ve­tul­leita! Jo­kai­sella vuo­rolla on myös ko­ke­neem­pia pe­laa­jia mu­kana pe­lai­le­massa, an­ta­massa neu­voja ja näyt­tä­mässä mal­lia. Pe­li­va­rus­teista tar­vit­set mu­kaasi vain riit­tä­vän mu­ka­vat vaat­teet ja ken­gät, joilla pot­kia ja joista ei tule lat­ti­aan jäl­kiä. Foot­ba­git ja pe­li­ken­tät löy­ty­vät pai­kan päältä. Tar­kem­paa tie­toa va­rus­teista ja kai­kesta muus­ta­kin foot­ba­giin liit­ty­västä saat yh­teys­hen­ki­löiltä.

Hel­sin­gin tree­nit pi­de­tään Ruo­ho­lah­den kun­to­ta­lossa (8-ratikan päät­tä­rin vie­ressä) lau­an­tai­sin klo 17.30–19. Li­sä­tie­toja saa ot­ta­malla yh­teyttä Hel­sin­gin tree­nien vas­taa­vaan Jaakko In­ki­seen (etunimi.sukunimi@footbag.fi). Huom! 22. 3. ei pi­detä tree­nejä!

Jy­väs­ky­län tree­nit pi­de­tään kes­ki­viik­koi­sin klo 20.15–21 Yli­opis­ton lii­kun­ta­sa­lissa U1 ja lau­an­tai­sin klo 14–16 Yli­opis­ton lii­kun­ta­sa­lissa U2. Tree­neistä saa li­sä­tie­toa hel­posti Jy­väs­ky­län Footbag-klubin ko­ti­si­vu­jen foo­ru­milta.

Tu­run tree­neistä saat tie­toa ot­ta­malla yh­teyttä Tu­run seu­dun yh­teys­hen­ki­löön Matti Poh­jo­laan (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jos siis asut Hel­sin­gin, Tu­run tai Jy­väs­ky­län seu­dulla, tule mu­kaan!