Ajankohtaista

30
marras

Suomen footbagliiton vuosikokous 8. joulukuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n ko­kouk­seen Tur­kuun 8. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään pa­ni­mo­ra­vin­tola Kou­lussa kello 20.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pa­ni­mo­ra­vin­tola Koulu, Ee­ri­kin­katu 18, 20100 Turku
Aika: 8. jou­lu­kuuta 2018 klo 20.00

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Kommentoi
19
loka

fb_event

Foot­bag Fin­nish Open 2018 jär­jes­te­tään lau­an­taina. 8. jou­lu­kuuta Tu­russa Ku­pit­taan pal­loi­lu­hal­lissa. Li­sä­tie­toa tu­lossa, tsek­kaa ki­sa­si­vut ja Face­book

Kommentoi
7
syys

Suomen footbagliitto ry:n kokous 14. syyskuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 14. syys­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Ku­los­aa­ren Pu­hos Cen­te­rissä kello 18.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pu­hos Cen­ter, Ku­los­aa­ren­tie 2, Hel­sinki
Aika: per­jan­tai 14. syys­kuuta 2018 kello 18.00 al­kaen

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Kommentoi
12
heinä

MM-kisat alkavat ensi viikolla Bulgariassa

Footbag Worlds 2018
39. foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään So­fiassa 22.–28. hei­nä­kuuta. Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta footbagworlds2018.com.

Kommentoi
16
kesä

EM-kisat Sloveniassa juhannuksena

20th An­nual IFPA Eu­ro­pean Foot­bag Cham­pions­hips eli foot­ba­gin EM-kisat jär­jes­te­tään Slo­ve­nian Kran­jissa 21.-23. ke­sä­kuuta. Tur­nauk­seen ko­koon­tuu eu­roop­pa­lai­sen foot­ba­gin kerma, mutta suo­ma­lai­sia kil­pai­li­joita ei tällä ker­taa aree­noilla nähdä. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta footbageuros.info.

Kommentoi
4
maalis

Suomen footbagliiton kokous 11. maaliskuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 11. maa­lis­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Ku­los­aa­ren Pu­hos Cen­te­rissä kello 14.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pu­hos Cen­ter, Ku­los­aa­ren­tie 2, Hel­sinki
Aika: 11. maalis­kuuta 2018 klo 14.00

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Kommentoi
4
joulu

Suomen mestarit selvillä

Foot­ba­gin vuo­den 2017 suo­men­mes­ta­rit ovat sel­villä. Verk­ko­foot­ba­gin SM-turnaus käy­tiin Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta, ja frees­ty­len mes­ta­ruuk­sista ki­sat­tiin Hel­sin­gissä 2. jou­lu­kuuta.

TULOKSET

Singles net

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Tuo­mas Rii­salo
6. Ilkka Ma­lin

Doubles net

1. Matti Poh­jola / Jani Säntti
2. Os­kari Forstén / Tuo­mas Kärki
3. Tuo­mas Rii­salo / San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle ru­tii­nit
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Fe­lix Zen­ger
4. Tuukka An­ti­kai­nen
5. Tuo­mas Rii­salo

Circle
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Tuukka An­ti­kai­nen

Kommentoi
16
marras

Kisahallin torstaitreenit

Kisiksen tortaitreenit

Foot­bag Fin­lan­dilla on tä­nä­kin tal­vena yh­tei­nen tree­ni­vuoro Frees­tyle Fin­lan­din kanssa. Vuoro jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa aina tors­tai­sin klo 16–17.30, ja on tar­koi­tettu kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille ja foot­ba­gista tai frees­ty­le­fu­tik­sesta kiin­nos­tu­neille. Tree­nit so­pi­vat niin aloit­te­li­joille kuin ko­ke­neem­mil­le­kin pe­lu­reille, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kommentoi
3
marras

Suomenmestaruudet ratkotaan kahdessa erässä

Foot­bagla­jien suo­men­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tänä vuonna kah­dessa eri tur­nauk­sessa: Verk­ko­foot­ba­gin mes­ta­ruu­det rat­ko­taan Fin­nish Foot­bag Net Cham­pions­hips 2017 -kil­pai­lussa Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta. Frees­ty­le­la­jien SM:t rat­ko­taan frees­ty­le­fu­tik­sen SM-kisojen yh­tey­dessä Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa 2. jou­lu­kuuta. Li­sä­tie­toa tu­lossa.

Kommentoi
14
elo

Suomalaiset mitaleilla footbagin MM-kisoissa

Verkkofootbagin nelinpelin mitalistit: Kultaa Walt Houston / Ben Alston, hopeaa Emmanuel Bouchard / Francois Pelletier ja pronssilla Matti Pohjola ja Tuomas Kärki. Mestaruus meni Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Kul­taa Walt Hous­ton / Ben Als­ton, ho­peaa Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier ja prons­silla Matti Poh­jola ja Tuo­mas Kärki.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät mai­niosti lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Yh­dys­val­loissa. Mes­ta­ruuk­sia ei tällä ker­taa tul­lut, mutta ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui kui­ten­kin ho­peaa ja prons­sia.

Suo­ma­lais­ten mi­ta­li­saa­lis oli verk­ko­foot­ba­gin ja eri­tyi­sesti tur­ku­lai­sen Matti Poh­jo­lan va­rassa, joka nap­pasi ki­soista kolme mi­ta­lia. En­sin Poh­jola sel­vitti tiensä per­jan­tain kak­sin­pe­lin fi­naa­liin, jossa vas­taan as­teli mes­ta­ruut­taan puo­lus­ta­nut isän­tä­maan Walt Hous­ton. Hous­to­nin pe­li­ta­paan kuu­luu erit­täin ko­vat syö­töt, eikä hän emmi is­kuis­saan­kaan. Poh­jola ei pys­ty­nyt pis­tä­mään pa­ras­taan ot­te­lussa, ja mes­ta­ruus jäi­kin Yh­dys­val­toi­hin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-6, 15-11, 15-10. Kaik­kien ot­te­lui­den tu­lok­set löy­ty­vät Tour­na­ment softwa­resta

Myös kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa näh­tiin suo­ma­lais­vä­riä, kun Tuo­mas Kärki koh­tasi ny­ky­ään vain sa­tun­nai­sesti ki­sa­ken­tillä näh­tä­vän Kenny Shult­sin (USA). Shults lie­nee kaik­kien ai­ko­jen me­nes­tyk­sek­käin ja mo­ni­puo­li­sin foot­ba­gur­hei­lija, ja hän nap­pa­si­kin prons­sin Kär­jen ne­nän edestä pis­tein 15-10, 13-15, 15-6, 15-9.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola ete­ni­vät lau­an­tain prons­siot­te­luun. Vas­tassa ol­lut kanadalais-puolalainen pari Luc Le­gault / Wik­tor Debski ei luo­pu­nut mi­ta­lista hel­polla, mutta suo­ma­lai­set nap­pa­si­vat prons­sin ko­tiin kol­man­nessa erässä pis­tein 9-15, 15-5, 15-6. Walt Hous­ton ja Ben Als­ton puo­les­taan voit­ti­vat ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­senä yh­dys­val­ta­lais­pa­rina sit­ten vuo­den 2004. Fi­naa­lissa kaa­tui Ka­na­dan pari Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier pis­tein 15-12, 15-6.

Poh­jola nap­pasi prons­si­sen myös verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­listä yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­tus­ta­ja­pa­rin Evanne La­marche / Kenny Shults peli ha­josi toi­sessa erässä, ja suomalais-saksalainen tiimi voitti ot­te­lun pis­tein 16-14, 15-4. Kul­taa puolalais-slovenialaiselle pa­rille Wik­tor Debski / Lena Mla­kar ja ho­peaa ka­na­da­lais­pa­rille Ge­ne­vieve Bousquet / Luc Le­gault.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lais­tu­los oli San­teri Kar­vi­sen kuu­des sija sh­red 30:ssä. Muissa frees­ty­le­la­jien fi­naa­leissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Ru­tii­nin maa­il­ma­mes­ta­ruus mat­kasi Puo­laan, kun Pawel Nowak nap­pasi mes­ta­ruu­den en­nen Tse­kin Va­sek Klou­daa ja Ja­pa­nin Taishi Is­hi­daa. Nais­ten ru­tii­nin puo­les­taan voitti Es­pan­jan Pa­loma Mayo.

Suo­ma­lai­set sai­vat me­nes­tystä myös verk­ko­foot­ba­gin masters-sarjan ne­lin­pe­lissä, jossa Kärki ja Jus­tin Sex­ton nap­pa­si­vat ho­peaa. Ki­sa­vii­kon täy­densi vielä Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa.

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Port­lan­disssa Yh­dys­val­loissa 6.–12. Elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­ti sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­la­si­vat la­jin syn­ty­si­joilleen ja vie­raina näh­tiin pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

Read moreRead more

Kommentoi