31. toukokuuta 1999

0

Footbag Net for all 1999

Pro sarja

Pro sar­jassa koet­tiin yl­lä­tyk­siä. Nä­kö­jään to­della ko­vaa tree­nan­nut ja ke­hit­ty­nyt Hel­sin­ki­läis­jouk­kue Jani Mark­ka­nen ja Aleksi Öh­män voit­ti­vat kar­sin­noissa Hal­lit­se­van Suo­men­mes­ta­ri­pa­rin Jesse Fryck­man­nin ja Tuo­mas Kär­jen ja SM-kakkoset Jukka Pel­to­lan ja Jus­tin Sex­to­nin.

Näin käy­tiin SM-finalistien vä­lillä tällä ker­taa taisto lop­puot­te­lu­pai­kasta, josta voit­ta­jaksi sel­vi­si­vät Pel­tola ja Sex­ton, koh­da­ten tä­ten lop­puot­te­lussa Mark­ka­sen ja Öh­man­nin uu­des­taan. Mah­ta­vat kar­sin­taot­te­lut pe­lan­neilla Öh­ma­nilla ja Mark­ka­sella ei enää sit­ten voi­mat ja kantti riit­tä­neet pa­nos­ten ko­ve­tessa, vaan Pel­tola ja Sex­ton hal­lit­si­vat fi­naa­liot­te­lua sel­västi ru­tii­nilla ja ko­ke­muk­sella vie­den Net For All tur­nauk­sen Pro sar­jan voi­ton ni­miinsä. Prons­siot­te­lussa maa­jouk­kue­pari Jesse Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen yl­lät­täen piek­si­vät hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit jät­täen Fryck­man­nin ja Kär­jen nel­jän­neksi.

Aloit­te­li­joi­den sarja

Aloit­te­li­joi­den sarja al­koi yl­lät­täen ai­ka­tau­lun mu­kai­sesti klo 12.00. Kar­sin­to­jen jäl­keen jat­koon pääsi kuusi jouk­kuetta. Kun näistä kuu­desta jouk­ku­eesta vielä kar­sit­tiin lop­puot­te­lu­vas­tus­ta­jat jäl­jellä oli­vat hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit Joo­nas Saar­tamo ja Ville Schutt ja Ou­lun Lo­ko­mo­tif seu­ran joh­ta­ja­hah­mot Miikka Laine ja Entzy Tamme.

Ko­van kol­mie­räi­sen tais­ton jäl­keen voit­ta­jaksi sel­viy­tyi­vät Ou­lun omat po­jat Miikka Laine ja Enzy Tamme vie­den en­sim­mäistä ker­taa Tur­naus­mes­ta­ruu­den pois Hel­sin­gistä! Prons­siot­te­lun voitti pa­ri­val­jakko Valt­teri Ahl­ström ja Tuomo Peura jät­täen yl­lät­täen nel­jän­neksi Lauri Aho­sen ja Sa­muli Vii­ta­sen.

Frees­tyle

Pai­kalle ole ra­ken­nettu myös Frees­tyle alusta, vaikka mi­tään kil­pai­lua ei frees­ty­lessä käyty. Alusta oli­kin koko päi­vän ko­vassa käy­tössä. Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen häm­mäs­tytti tai­doil­laan Fes­ti­vaa­lien ylei­söä Juho Ve­san ja Pa­rii­sista edel­li­senä päi­vänä pa­lan­neen maa­jouk­ku­een jä­se­nen Antti Leh­to­vir­ran kanssa.

Alus­talla temp­pui­le­massa näh­tiin myös uusia lois­ta­via lah­jak­kuuk­sia, jotka tu­le­vat ole­maan to­della ko­via sa­noja tu­le­vissa kil­pai­luissa. Eri­kois­mai­nin­nan an­sait­see Pa­kila Bag­gers­sin pu­heen­joh­taja Joni Kal­lion su­lava ja hal­littu temp­pu­jen lin­ki­tys (tällä ka­ve­rilla on tyy­liä) ja Janne Vil­likka Lap­peen­ran­nan To­tal Cont­rol­lista, joka häm­mäs­tytti us­ko­mat­to­man no­pealla ke­hit­ty­mi­sel­lään ja vai­keilla tem­puil­laan.

Myös pai­kalle sat­tu­malta osu­nut Antti Ahola, näytti teh­neen ko­ti­läk­synsä, vaikka tällä ker­taa ei Rod La­ve­rit mu­kaan ol­leet sat­tu­neet­kaan, ei ne nä­kö­jään ai­van vält­tä­mät­tö­mät ole­kaan. Myös Ahola ja Vii­ta­nen häm­mäs­tyt­ti­vät uusilla tem­puil­laan, kun alus­talle ot­te­lu­tauoil­taan ker­ke­si­vät.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.