21. kesäkuuta 1999

0

Suomi menestyi yli odotusten footbagin EM-kilpailuissa Berliinissä

Suo­men kym­men­hen­ki­nen maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten vii­kon­lop­puna 19.–20. 6. 1999 jär­jes­te­tyissä Foot­ba­gin EM-kilpailuissa Ber­lii­nissä. Kil­pai­lui­hin osal­lis­tui yh­teensä 130 kil­pai­li­jaa kym­me­nestä eri maasta. Suo­men Maa­jouk­ku­een mi­ta­li­saldo ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa oli yh­teensä 5 mi­ta­lia. Frees­ty­lessä Suomi otti us­ko­mat­to­man kol­mois­voi­ton ja me­nes­tystä täy­densi ne­lin­pe­li­ver­kon ho­pea ja kak­sin­pe­li­ver­kon pronssi.

Frees­ty­len kar­sin­noista fi­naa­li­kier­rok­selle pääsi kah­dek­san kil­pai­li­jaa, joista kolme oli suo­ma­lai­sia. Kaikki kolme fi­na­lis­tiamme on­nis­tui­vat lä­hes täy­del­li­sesti ja Suo­ma­lai­set ot­ti­vat us­ko­mat­to­man kol­mois­voi­ton jät­täen taak­seen ko­va­ta­soi­set kil­pai­li­jat Sak­sasta, Hol­lan­nista, Rans­kasta ja Tans­kasta. Eu­roo­pan­mes­ta­riksi kruu­nat­tiin Suo­men Foot­bag Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton, toi­seksi tuli hal­lit­seva Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen ja kol­man­neksi Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen ho­pea­mi­ta­listi Ilkka Ma­lin.

Verk­ko­foot­ba­gissä hal­lit­se­vat Suo­men­mes­ta­rit Jesse Fryck­man ja Tuo­mas Kärki tais­te­li­vat tiensä koko mat­kan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin lop­puot­te­luun ot­taen hie­nosti ho­peaa, hä­vi­ten niu­kasti Tans­ka­lais­pa­ri­val­ja­kolle lop­puot­te­lun tiu­kassa kol­man­nessa ja rat­kai­se­vassa erässä. Jukka Pel­tola ja Jus­tin Sex­ton li­sä­si­vät Suo­men me­nes­tystä si­joit­tuen ne­lin­pe­lin­ver­kossa nel­jän­neksi.

Kak­sin­pe­li­ver­kossa Tuo­mas Kärki li­säsi vielä me­nes­tys­tään ja Suo­men mi­ta­li­sal­doa voit­taen kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lun jät­täen Jukka Pel­to­lan nel­jän­neksi.

Ki­sat oli­vat to­della Suo­men maa­jouk­ku­een juh­laa, me­nes­tystä tuli kai­killa osa-alueilla. Suomi on sel­väs­ti­kin nous­sut nel­jässä vuo­dessa yh­deksi foot­ba­gin joh­ta­viin mai­hin Eu­roo­passa. Seu­raa­vaksi Suo­men Maa­jouk­kue mat­kus­taa Chica­goon U.S.A:han Foot­ba­gin Maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin 12.-18.7.1999, ja ai­na­kin ki­sa­kunto tun­tuu ole­van koh­dal­laan.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.