12. huhtikuuta 1999

0

Sport Expo 1999

Suo­men Foot­bag Liitto ry. osal­lis­tui en­sim­mäistä ker­taa vi­ral­li­sesti Spor­texpo mes­suille Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 9.–11. 4. 1999. Ai­ka­sem­min­han Suo­men Foot­bag Liitto on osal­lis­tu­nut mes­suille vain epä­vi­ral­li­sesti eri­lais­ten näy­tös­ten ja esi­tys­ten muo­dossa. Nyt Liitto päätti kui­ten­kin ot­taa näille kol­me­päi­väi­sille mes­suille oman osas­ton, mistä ih­mi­sillä oli mah­dol­li­suus saada enem­män in­for­maa­tiota foot­ba­gistä.

Maa­jouk­ku­eemme pe­laa­jat tai­tu­roi­vat koko kol­men päi­vän ajan osas­ton lie­peillä ja mes­su­ylei­söllä oli­kin mah­dol­li­suus seu­rata to­della näyt­tä­viä näy­tök­siä ja esi­tyk­siä jotka ke­rä­si­vät to­della suu­ren ylei­sön. Osas­ton mo­ni­to­rista sai seu­rata siellä jat­ku­vasti pyö­ri­viä uusim­pia foot­bag vi­deoita, jotka sai­vat myös pal­jon huo­miota osak­seen. Osas­tolta oli myös mah­dol­li­suus os­taa uusim­pia tuot­teita ku­ten Frees­tyle ja Net foot­ba­gejä, vi­deoita, pai­toja, lip­pik­siä, short­seja jne. Mes­sut oli­vat kai­kin puo­lin ai­van lois­ta­vasti on­nis­tu­nut ta­pah­tuma Suo­men Foot­bag Lii­ton osalta. Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­jille.

Foot­bag kiin­nosti Sport Expo -mes­su­ylei­söä. Juho Vesa, Jus­tin Sex­ton ja Ilkka Ma­lin pe­laa­massa.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.