Uutisia vuonna 2010

11
touko

Nettijamit Turussa 30. toukokuuta

Tu­run Footc­raft jär­jes­tää tou­ko­kuun vii­mei­senä sun­nun­taina Tu­russa tai Naan­ta­lissa ja­mit. La­jina vuo­den en­sim­mäi­sessä ul­ko­tur­nauk­sessa on ai­na­kin verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli, mutta jos il­moit­tau­tu­neita ja in­toa riit­tää, myös kak­sin­pe­lissä voi päästä hio­maan tai­to­jaan ke­sän ar­vo­tur­nauk­sia var­ten.

Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta van­halta foo­ru­milta »

4
touko

Party Bombe Footbag Jam 12. 6.

Helsinki-päivänä 12. ke­sä­kuuta foot­bag­seura Nau­rava Am­piai­nen jär­jes­tää frees­ty­le­ta­pah­tu­man Party Bombe Foot­bag Jam. Sa­malla pe­la­taan pe­rin­tei­nen Hel­sinki Net Open -verk­ko­foot­bag­tur­naus. Pe­li­paik­koina ovat Töö­lön ki­sa­halli ja Oop­pe­ran am­fi­teat­teri. Nau­ra­vat Am­piai­set jär­jes­tä­vät oh­jel­maa myös il­laksi, ja kaikki ovat ter­ve­tul­leita mu­kaan — aloit­te­li­joista par­haat päi­vänsä näh­nei­siin kyl­jyk­siin!

31
maalis

March Mayhem 2010, tuloksia

Jy­väs­ky­län pe­rin­tei­käs verk­ko­foot­bag­tur­naus March May­hem jär­jes­tet­tiin viime vii­kon­lop­puna, 27.–28. maa­lis­kuuta Kel­jon­kan­kaan kou­lulla. Kak­si­päi­väi­sen tur­nauk­sen vei­vät ni­miinsä Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo, jotka ku­kis­ti­vat ne­lin­pe­lin lop­puot­te­lussa tap­pioitta fi­naa­liin eden­neet Jani Mark­ka­sen ja Os­kari Forsté­nin suo­raan kah­dessa erässä.

Sijoitukset:

March Mayhem

Matti Poh­jola vas­taan Jani Mark­ka­nen. Kuva vuo­den 2009 March May­he­mista. © Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi

 1. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
 2. Jani Mark­ka­nen & Os­kari Forstén
 3. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Janne Vil­likka
 4. Janne Pe­so­nen & Tuukka An­ti­kai­nen
 5. Mikko Poi­ko­nen & Timo Vorne
 6. Ii­sak Liukko & Vesa Ruus­ka­nen
 7. Piia Tan­ta­ri­mäki & Sa­ka­rias Liukko

Myös kat­ta­vat ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set sekä vi­deoi­dut fi­naa­lie­rät ovat näh­tä­villä, kii­tos ki­sat hy­vin jär­jes­tä­neen Jy­väs­ky­län Footbag-Klubin.

14
maalis

Suomalaismenestystä Ranskan avoimista

Matti Poh­jo­lan ja Tuo­mas Rii­sa­lon ho­pea­mi­ta­lit oli­vat kirk­kaim­pia suo­ma­lais­tu­liai­sia Pa­rii­sissa 26.–28. hel­mi­kuuta jär­jes­te­tyistä Rans­kan avoi­mista. Me­nes­tystä täy­den­si­vät kol­mos­si­joil­laan Matti Poh­jola ja Jani Mark­ka­nen verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä, Tuo­mas Rii­salo frees­ty­len ru­tii­neissa sekä kil­pa­ken­tille pa­lan­nut Fe­lix Zen­ger sh­re­dissä.

Open Singles Net

Florian Goetze ja Andreas Wolff

Flo­rian Goetze (vas.) voitti Rans­kan avoin­ten kak­sin­pe­lin. © As­socia­tion Française de Foot­bag.

 1. Flo­rian Goetze (GER)
 2. Matti Poh­jola (FIN)
 3. Jean-François Le­mieux (CAN)

Open Doubles Net

 1. François Pel­le­tier (CAN) / Gil­les De­mers (CAN)
 2. Flo­rian Goetze (GER) / J-F Le­mieux (CAN)
 3. Matti Poh­jola (FIN) / Jani Mark­ka­nen (FIN)

Open Routine

 1. Mi­lan Benda (CZE)
 2. Serge Kal­dany (FRA)
 3. Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Shred 30

 1. Mi­lan Benda (CZE) – 267.88
 2. Tuo­mas Rii­salo (FIN) – 235.5
 3. Fe­lix Zen­ger (FIN) – 215

Kat­ta­vat tu­lok­set ovat esillä Rans­kan avoin­ten vi­ral­li­silla si­vuilla. Ki­sa­tun­nel­miin voi jäl­ki­kä­teen vi­rit­täy­tyä myös ta­pah­tu­man Facebook-sivulta löy­ty­vien ku­vien, vi­deoi­den ja kes­kus­te­lun myötä.

18
tammi

Ranskan avoimiin vahva suomalaisedustus

Hel­mi­kuun 26.–28. jär­jes­te­tään Pa­rii­sissa pe­rin­tei­set Rans­kan avoi­met. Suo­mesta ki­soi­hin on läh­dössä ko­via ni­miä: mm. verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin SM-kultaa 2009 voit­ta­nut Tu­run Matti Poh­jola osal­lis­tuu tur­nauk­seen pa­ri­naan ne­lin­pe­lin hal­lit­seva Suomen-mestari Jani Mark­ka­nen.

1
tammi

Hyvää uutta vuotta 2010!

Suo­men foot­bagliitto kiit­tää kaik­kia jä­se­ni­ään men­neestä vuo­desta ja toi­vot­taa hy­vää ja foot­bag­täyt­teistä vuotta 2010.