Uutisia vuonna 2013

17
heinä

Saksa loisti EM-verkoilla

Foot­ba­gin 15. EM-kilpailut jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuun alussa Mos­ko­vassa. Suo­mea edusti ai­noas­taan hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama, joka saa­vutti nel­jän­nen si­jan ver­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä sak­sa­lai­sen Amaya Strae­te­nin kanssa. EM-turnauksen verk­ko­foot­bag oli­kin sak­sa­lais­ten juh­laa, sillä Strae­te­nin maan­mie­het val­loit­ti­vat kaikki avoi­men sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin mi­ta­li­si­jat.

Frees­ty­lessa ru­tii­nin voitti, ru­tii­nilla, Tshe­kin Va­sek Klouda en­nen Itä­val­lan Alex Tren­ne­riä ja isän­tä­maan Ar­tem Za­bo­lot­nya. Nais­ten sar­jassa EM-kultaa nap­pasi Es­pan­jan Pa­loma Majo.

Tänä vuonna EM-kisat jär­jes­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van EM-kisat kär­si­vät kui­ten­kin osal­lis­tu­ja­ka­dosta, kun useim­mat Eu­roo­pan yk­kös­ni­met jät­ti­vät tur­nauk­sen vä­liin. Katso tar­kem­mat tu­lok­set täältä.

27
touko

Tuomas Kärki on Helsinki Openin tuplamestari

Helsinki Open doubles net medalists

Hel­sinki Ope­nin ne­lin­pe­li­mi­ta­lis­tit: Os­kari Forstén, Jani Säntti, Matti Poh­jola, Tuo­mas Kärki, Jukka Pel­tola ja Hå­kan Hell­berg.

Vii­kon­lop­puna käyty nel­jäs foot­ba­gin Hel­sinki Open päät­tyi Tuo­mas Kär­jen juh­laan. Lau­an­tain verk­ko­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa pa­ri­val­jakko Kärki & Matti Poh­jola voitti pa­rin Os­kari Forstén & Jani Säntti. Kol­man­nelle si­jalle yl­si­vät Jukka Pel­tola ja Hå­kan Hell­berg (SWE), jotka voit­ti­vat prons­siot­te­lussa Jyri Ila­man ja Amaya Stra­te­nin (GER).

Sun­nun­tain kak­sin­pe­li­fi­naa­lissa Kärki sai vas­taansa Matti Poh­jo­lan. Kärki voitti kamp­pailu erin 17-15, 15-12, 5-15, 15-11. Prons­siot­te­lussa näh­tiin tur­nauk­sen yl­lät­täjä, kun yh­den­nek­si­toista si­joi­tettu Aleksi Öh­man pe­lasi tiensä mi­ta­li­pe­lei­hihn. Vas­taan aset­tu­nut Jani Säntti otti kui­ten­kin prons­sin ni­miinsä erin 15-11, 15-12, 13-15, 15-11.

Kaik­kien ot­te­lui­den tu­lok­set »

9
touko

Pari viikkoa Helsinki Openiin

Helsinki Open
Foot­ba­gin ke­sä­kau­den pe­rin­tei­sesti avaava Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.–26. tou­ko­kuuta Rus­kea­suon ur­hei­lu­hal­lissa. Ki­soista on tu­lossa erit­täin mie­len­kiin­toi­set, sillä pe­li­ken­tille as­te­lee Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös Ve­nezue­lan kär­ki­ni­miä!

Foot­bag Hel­sinki Open jär­jes­te­tään tänä vuonna nel­jättä ker­taa. Tänä vuonna tur­nauk­sessa kil­pail­laan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gissa (kaksin- & ne­lin­peli). Tur­nauk­sella on IFPA:n sank­tiointi, jo­ten ranking-pisteitä on lu­vassa. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen sfl@footbag.fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja mah­dol­li­sen ne­lin­pe­li­pa­risi nimi. Tur­nauk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 20 €. Il­moit­tau­tu­mi­sen ta­ka­raja on per­jan­taina 17. tou­ko­kuuta.

Tsek­kaa li­sä­tie­dot Face­boo­kista!

15
maalis

Footbagia MTV3:n hyväntekeväisyysillassa

Sauli Niinistö ja footbag

Myös Sauli Nii­nistö pääsi tu­tus­tu­maan foot­ba­giin

Anssi Sund­berg ja Jana Sas­sa­kova kä­vi­vät esit­te­le­mässä foot­ba­gia MTV3:n Nuor­ten hy­väksi -il­lassa viime vii­kolla. Mu­kaan foot­ba­gin rie­mui­hin pääsi myös Sauli Nii­nistö. Uutta har­ras­ta­jaa laji ei kui­ten­kaan tain­nut pre­si­den­tistä saada, ku­ten Kym­me­ne­nen uu­tis­ten lop­pu­ke­ven­nyk­sen haas­tat­te­lusta il­me­nee.

7
maalis

Footbag Finland mukana viikonlopun Ball Sports -messuilla

Footbag Finlandin ständi

Foot­bag Fin­land Ball Sports -mes­suilla vuonna 2012

Foot­bag on tä­nä­kin vuonna mu­kana Ball Sports -mes­suilla mui­den pal­loi­lu­la­jien kanssa. Viime vuonna Foot­bag Fin­lan­din mes­suo­sasto ke­räsi rut­kasti ylei­söä ja huo­miota koko vii­kon­lo­pun ajan. Tänä vuonna pis­tämme shown taas pys­tyyn: Stän­dil­tämme löy­dät li­sää tie­toa foot­ba­gista ja pää­set ko­kei­le­maan la­jia. Li­säksi pi­dämme sekä freestyle- että verk­ko­foot­bag­näy­tök­siä. Foot­bag Fin­land löy­tyy osas­tolta 7e33.

Ball Sports jär­jes­te­tään Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 8.–10. maa­lis­kuuta osana GoExpo-messuja.

5
maalis

Kesän kisakohteet: Montreal ja Moskova

MM- ja EM-kisojen isän­nät on sel­villä. MM-kisat pa­laa­vat pa­rin vuo­den tauon jäl­keen Pohjois-Amerikkaan, kun Mont­real isän­nöi tur­nausta. Kau­pun­gissa on vahva footbag-kulttuuri eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella, ja Mont­rea­lissa on­kin jär­jes­tetty useita MM-kisoja, vii­meksi vuonna 2004. MM-kisat al­ka­vat 28. hei­nä­kuuta ja päät­ty­vät 3. elo­kuuta.

Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­taan tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van in­no­kas skene on ot­ta­nut haas­teen vas­taan, ja jär­jes­tää tur­nausta ko­vaa vauh­tia. Mos­ko­van EM-kisojen ajan­koh­taa ei ole kui­ten­kaan vielä lyöty luk­koon, mutta vah­vana eh­dok­kaana on 5.—7. hei­nä­kuuta.

Mo­lem­mista tur­nauk­sista odo­te­taan li­sä­tie­toa ja ki­sa­si­vuja lä­hiai­koina.

20
helmi

March Mayhem tulee taas

Suo­men ki­sa­kau­den pe­rin­tei­sesti aloit­tava JFK March May­hem jär­jes­te­tään tänä vuonna maa­lis­kuun 23. päi­vänä Kel­jon­kan­kaan kou­lulla Jy­väs­ky­lässä. Yk­si­päi­väi­nen tur­naus kes­kit­tyy verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­liin. Il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet ja tar­kem­mat tie­dot footbag.orgista.

PS. Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.-26. tou­ko­kuuta. Li­sä­tie­toa lä­hem­pänä.

13
helmi

Ranskan avoimet käytiin Pariisissa

WP_20130209_018
Al­ku­vuo­den ko­va­ta­soi­sin kan­sain­vä­li­nen foot­bag­tur­naus, jär­jes­tyk­ses­sään 13. Open de France de Foot­bag, pe­lat­tiin viime vii­kon­lop­puna Pa­rii­sissa yli kah­dek­san­kym­me­nen kil­pai­li­jan voi­min.

Sun­nun­taina päät­ty­neen tur­nauk­sen frees­ty­le­mes­ta­ruu­den otti es­poo­lai­nen Aleksi Ai­ri­nen en­nen Sveit­sin Rene Rüh­riä ja Tse­kin Jin­dra Smo­laa. Ai­ri­nen voitti li­säksi Sh­red 30 -kil­pai­lun huip­pu­pis­teillä 268, ja täy­densi vielä vii­kon­lop­punsa verk­ko­foot­ba­gin intermediate-sarjan ho­pea­si­jalla. Lauri Ai­ri­nen puo­les­taan voitti frees­ty­len Request-kilpailun, tuli toi­seksi Circlessä ja sai prons­sia Sh­red 30:ssä.

Verk­ko­foot­ba­gin avoi­messa sar­jassa kak­sin­pe­lin yk­kö­seksi si­joi­tettu hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki esiin­tyi va­kuut­ta­vasti ja otti kul­taa voit­ta­malla fi­naa­lissa Ka­na­dan Jean-François Lemieux’n suo­raan kol­messa erässä lu­ke­min 15-11, 15-08, 15-09. Prons­sille si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain. Kak­sin­pe­liin toi­sena suo­ma­lai­sena osal­lis­tu­nut Jyri Ilama oli hie­nosti yh­dek­säs.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki si­joit­tui rans­ka­lai­sen pa­rinsa Grischa Tel­len­bac­hin kanssa kol­man­neksi voi­tet­tu­aan prons­siot­te­lussa Sak­san pa­rin Yas­sin Khateeb/Eurik Lind­ner erin 2-0. Kul­taa otti Ka­na­na­dan pari J-F Lemieux/François Pel­le­tier voit­ta­malla fi­naa­lissa pa­rin Art­hur Le­dain (Ranska)/Karim Daouk (Sveitsi).

Tu­lok­set Top 3: (Muut tu­lok­set 13e Open de France de Foot­bag)

Open Doubles Net:
1. François Pel­le­tier / Jean-Francois Le­mieux
2. Art­hur Le­dain / Ka­rim Daouk
3. Tuo­mas Kärki / Grischa Tel­len­bach

Open Singles Net:
1. Tuo­mas Kärki
2. Jean-Francois Le­mieux
3. Art­hur Le­dain

Open Singles Frees­tyle:
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Rene Rühr
3. Jin­dra Smola

Sh­red 30:
1. Aleksi Ai­ri­nen 268
2. Alex Tren­ner 212
3. Lauri Ai­ri­nen 199,7

Request:
1. Lauri Ai­ri­nen
2. Jin­dra Smola
3. Rene Rühr