Uutisia vuonna 2014

27
touko

EM-kisasivut julkaistu

Footbag EM 2014

Tu­russa hei­nä­kuussa jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin EM-kisojen si­vut on jul­kaistu osoit­teessa footbag.fi/euros2014.

23
touko

JFK Net Battle avaa kisakauden 29. toukokuuta

Ku­ten ta­pana on ol­lut, Jy­väs­ky­län Footbag-klubi ry jär­jes­tää ke­vään koit­taessa net­ti­tur­nauk­sen. Tänä vuonna JFK Net Battle käy­dään pi­ha­pe­li­päi­vän kun­niaksi ul­kona Tel­ler­von­puis­tossa 29. tou­ko­kuuta. Tur­nauk­sessa ki­sa­taan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. Tur­nauk­sella on IF­PAn tuki, jo­ten ran­kin­pis­teitä on tar­jolla. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet: footbag.org / Face­book.

15
touko

Partnership opportunities: 16th Annual IFPA European Footbag Championships, July 11-13 2014 Turku July 11-13.

In­te­res­ted in sponsoring/supporting Foot­bag and Eu­ro­pean Foot­bag Cham­pions­hips?

Va­rious op­tions avai­lable. Con­tact Foot­bag Fin­land for de­tails. More info be­low and at http://footbag.fi/EM_partneri_esite_060514.pdf

EM_partneri_esite_060514-3_Page_6

EM_partneri_esite_060514-3_Page_5

EM_partneri_esite_060514-3_Page_4

EM_partneri_esite_060514-3_Page_3

EM_partneri_esite_060514-3_Page_2

EM_partneri_esite_060514-3_Page_1

12
maalis

MM-kisat järjestetään Pariisissa

IF­PAn Worlds Ope­ra­ting Com­mit­tee on va­lin­nut Pa­rii­sin tä­män vuo­den MM-kisojen aree­naksi. Tur­naus jär­jes­te­tään 27. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta täällä.

7
maalis

GoExpo starttaa tänään!

Foot­bag Fin­land on mu­kana Hel­sin­gin GoExpo-messuilla! Meillä on näy­tök­siä pit­kin vii­kon­lop­pua, opas­tusta, mes­su­tar­jouk­sia ja muuta mu­ka­vaa, ter­ve­tu­loa moik­ka­maan!

PS. Ha­luatko li­pun? Lä­hetä meille säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen sfl@footbag.fi mes­su­jen ku­luessa, ja kerro miksi tar­vit­set li­pun. Par­haille pe­rus­te­luille lip­puja lu­vassa kaik­kina mes­su­päi­vinä!

5
maalis

Footbag Finland mukana GoExpo-messuilla!

GoExpo

Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sen val­taa vii­kon­lop­puna ul­koi­luun ja ur­hei­luun kes­kit­tyvä GoExpo. Foot­bag Fin­land on tie­tysti me­nossa mu­kana, ja mei­dän ständi löy­tyy Ball Sports -puo­lelta pai­kalta 7p33!

27
tammi

EM-kisojen ajankohta varmistunut

Footbag EM 2014

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruu­det rat­kais­taan Tu­russa 11.–13. hei­nä­kuuta. Ki­sa­si­vut ja muita tie­toja tu­lossa pian!

17
tammi

Jäsentiedote 1/2014

Suo­men foot­bagliitto ry toi­vot­taa jä­se­nil­leen hui­keaa al­ka­nutta vuotta 2014!

Suo­men foot­bag­vuo­den 2013 ko­ho­koh­tiin kuu­lui mm. maa­lis­kuun Ball Sports -mes­sut, ve­nezue­la­lai­sia pe­laa­jia pai­kalle hou­ku­tel­lut Hel­sinki Open tou­ko­kuussa, suo­ma­lais­ten ko­mea mi­ta­li­saa­lis Mont­rea­lin MM-kilpailuista elo­kuussa sekä ko­va­ta­soi­set SM-kisat syys­kuussa. Tä­män vuo­den ko­ho­kohta Suo­messa tu­lee ole­maan ke­sän EM-kisat Tu­russa!

Kau­den 2013-2014 jä­sen­maksu

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu kau­delle 2013-2014 on 10 eu­roa. Mak­sat­han jä­sen­mak­sun hel­mi­kuun lop­puun men­nessä verk­ko­kaup­pamme kautta, jos et ole jo eh­ti­nyt. Mak­sa­malla nyt saat mu­kaan foot­ba­gin tai foot­baglef­fan!

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin ja tree­nei­hin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme.

EM-kilpailut Tu­russa

Kan­sain­vä­li­sen pe­laa­jayh­dis­tys IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den Tur­kuun. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Tie­do­tamme ki­sa­pro­jek­tin ete­ne­mi­sestä si­vuil­lamme sekä Face­boo­kissa.

Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton ja IF­PAn kanssa.