27. syyskuuta 2005

0

Footbagin SM-kisojen ajankohta päätetty

Vuo­den 2005 SM-kisojen päi­vä­mää­räksi on alus­ta­vasti pää­tetty 25.–27. mar­ras­kuuta. Tur­naus al­kaa per­jan­taina 25. 11. ja fi­naa­li­ta­pah­tuma pi­de­tään lau­an­taina. Per­jan­tain ja lau­an­tain käyttö tur­nauk­sessa on nyt var­mis­tettu ja nii­den ai­kana käy­dään verk­ko­ne­lin­pe­lit sekä frees­tyle.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lit on alus­ta­vasti mie­titty pe­lat­ta­van sun­nun­taina 27. mar­ras­kuuta. Sun­nun­tain mu­ka­naolo on kui­ten­kin vielä epä­var­maa, sillä tur­nauk­sen kak­sin­pe­lio­sio voi mah­dol­li­sesti vielä siir­tyä myö­hem­pään ajan­koh­taan ja toi­selle paik­ka­kun­nalle. Tar­kem­pia tie­toja ai­ka­tau­lusta ja mah­dol­li­sista muu­tok­sista pä­vi­te­tään si­vuille heti kun mah­dol­lista.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.