22. joulukuuta 2006

0

BOTS myynnissä!

Kaik­kien ai­ko­jen foot­ba­ge­lo­kuva, Brin­ging Out The Sh­red, on nyt myyn­nissä Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­passa. SFL oli to­della on­ne­kas tul­les­saan va­li­tuksi tä­män mes­ta­ri­teok­sen vä­lit­tä­jäksi. SFL lä­päisi Eu­roo­pan elokuva-alan kuu­mim­man ni­men, itse Jere Vai­ni­kan, to­della tiu­kan seu­lan. BOTS on yk­sin­ker­tai­sesti pa­ras kos­kaan tehty foot­ba­ge­lo­kuva, niin pe­li­ta­son kuin tuo­tan­to­tek­nii­kan sekä Vai­ni­kan ne­rok­kaan vi­sio­nää­ri­syy­den osalta.

Säästä it­sesi no­loilta ti­lan­teilta foot­bag­tur­nauk­sissa ja käy tsek­kaa­massa mistä kaikki pu­hu­vat!

BOTS tu­lee muut­ta­maan foot­ba­gia vä­hin­tään yhtä pal­jon kuin Tricks of the Trade. Älä mieti enää vaan mene lii­ton verk­ko­kaup­paan ja ti­laa it­sel­lesi jou­lun pa­ras lahja hin­taan 22 €. (En­sim­mäi­set toi­mi­tuk­set to­sin vasta jou­lun vä­li­päi­vinä.) Suo­men foot­baglii­ton eri­kois­jou­lu­lah­jana vuo­den lop­puun men­nessä teh­dyt BOTS-tilaukset lä­he­te­tään il­man toi­mi­tus­ku­luja!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.