13. heinäkuuta 2007

0

Kesän avoimet verkkofootbagvuorot

Ak­tii­vi­sim­mat verk­ko­foot­bag­pe­laa­jat Hel­sin­gistä, Tu­rusta ja Jy­väs­ky­lästä kut­su­vat kaikki kiin­nos­tu­neet mu­kaan avoi­miin har­joi­tus­vuo­roi­hin. Näille vuo­roille kaikki ovat ter­ve­tul­leita! Jo­kai­sella vuo­rolla on myös ko­ke­neem­pia pe­laa­jia mu­kana pe­lai­le­massa, an­ta­massa neu­voja ja näyt­tä­mässä mal­lia. Pe­li­va­rus­teista tar­vit­set mu­kaasi vain riit­tä­vän mu­ka­vat vaat­teet ja ken­gät joilla pot­kia. Foot­ba­git ja pe­li­ken­tät tu­le­vat ak­tii­vi­pe­laa­jien mu­kana. Tar­kem­paa tie­toa va­rus­teista ja kai­kesta muus­ta­kin foot­ba­giin liit­ty­västä saat yh­teys­hen­ki­löiltä.

Hel­sin­gin tree­nit pi­de­tään Kai­vo­puis­tossa lau­an­tai­sin klo 12 eteen­päin. Muista kui­ten­kin ot­taa sää huo­mioon, sillä sa­teella jä­te­tään ul­kot­ree­nit mel­kein poik­keuk­setta pi­tä­mättä. Li­sä­tie­toja saa ot­ta­malla Hel­sin­gin tree­nien vas­taa­vaan Jaakko In­ki­seen (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jy­väs­ky­län tree­neistä saa li­sä­tie­toa hel­posti Jy­väs­ky­län Foot­bag Klu­bin ko­ti­si­vu­jen foo­ru­milta.

Tu­run tree­neistä saat tie­toa ot­ta­malla yh­teyttä Tu­run seu­dun yh­teys­hen­ki­löön Matti Poh­jo­laan (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jos siis asut Hel­sin­gin, Tu­run tai Jy­väs­ky­län seu­dulla, tule mu­kaan!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.