14. toukokuuta 2010

0

Footbag.fi uudistuu — anna palautetta!

Suo­men foot­baglii­ton si­vut osoit­teessa footbag.fi ovat saa­neet uu­den il­meen. Si­vusto on jul­kais­taes­saan vielä beta-vaiheessa, eikä kaikki ole vii­meistä piir­toa myö­ten val­mista, mutta emme kerta kaik­ki­aan malt­ta­neet odot­taa. Uusi si­vusto toi­mii WordPress-alustalla ja tar­joaa sen an­siosta muun muassa

  • uu­den uu­tu­kai­sen kes­kus­te­lu­pals­tan,
  • RSS-syötteen jul­kais­tuista uu­ti­sista sekä
  • mah­dol­li­suu­den uu­tis­ten kom­men­toin­tiin ja
  • oman käyt­tä­jä­pro­fii­lin luon­tiin ja hal­lin­noin­tiin.

Myös foot­ba­gia ja lii­ton toi­min­taa esit­te­le­vien ar­tik­ke­lei­den si­säl­töä ol­laan kir­joit­ta­massa ja ku­vit­ta­massa uusiksi. Osasta niitä löy­tyy kui­ten­kin vielä tämä uu­ti­sen jul­kai­su­het­kellä van­haa ma­te­ri­aa­lia — toi­von mu­kaan ei kui­ten­kaan van­hen­tu­nutta tie­toa.

Uu­della kes­kus­te­lua­lu­eella on foo­rumi, jolla si­vu­jen ke­hit­tä­mi­seen eh­tii ha­lu­tes­saan an­ta­maan jo­kai­nen oman pa­nok­sensa. Jos et ha­lua re­kis­te­röi­tyä, voit lä­het­tää pa­lau­tetta esi­mer­kiksi tä­män uu­ti­sen kom­men­teissa tai suo­raan säh­kö­pos­titse. Emme naura tyh­mim­mil­le­kään ideoille, vaan kaik­kia har­ki­taan!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.