7. elokuuta 2010

0

Tuomas Kärjelle kultaa Kalifornian MM-kilpailuissa

Nel­jän­toista MM-turnauksen jäl­keen Suo­men maa­jouk­ku­een pio­neeri Tuo­mas Kärki yl­lätti foot­bag­kan­san voit­ta­malla Sak­san Flo­rian Götzen to­del­li­sessa tril­le­rissä kol­messa erässä lu­ke­min 15–9, 6–15, 15–13. Ot­telu rat­kesi vasta kah­dek­san­nessa ot­te­lu­pal­lossa. Maa­il­man­mes­ta­ruus mat­kasi Eu­roop­paan en­sim­mäistä ker­taa sit­ten vuo­den 1987.

Matti Poh­jola täy­densi Suo­men maa­jouk­ku­een me­nes­tystä voit­ta­malla ai­em­min per­jan­taina USA:n Kenny Shult­sin prons­siot­te­lussa 15–12, 15–12.

Frees­ty­lessä Suomi me­nes­tyk­sestä vas­tasi Tanja Sa­lakka, joka otti MM-pronssia nais­ten sar­jassa.

“Ai­van mah­tava tunne on näin pit­kän uran jäl­keen on­nis­tua vih­doin ai­van täy­del­li­sesti”, Tuo­mas Kärki kom­men­toi fi­naa­lin jäl­kei­sissä tun­nel­missa.

“Kol­men mi­ta­lin ta­voite täyt­tyi rei­lusti, mutta en kyllä hen­ki­lö­koh­tai­sesti us­kal­ta­nut us­koa kul­taan ki­soi­hin läh­tiessä. Tämä on ai­ka­moi­nen lä­pi­murto Suo­men maa­jouk­ku­eelle voit­taa maa­il­man­mes­ta­ruus. Kun vielä sen li­säksi Matti otti prons­sia, nyt voi to­del­la­kin sa­noa että Suomi on yksi foot­ba­gin eh­do­ton kär­ki­maa”, maa­jouk­ku­een val­men­taja Jus­tin Sex­ton to­teaa on­nel­li­sena.

Lue myös tur­naus­jär­jes­tä­jiin kuu­lu­neen Chaos Foot­ba­gin ki­sa­ra­portti.

Tuo­mas Kärki is­kee vuo­den 2010 MM-kisoissa

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.