2. elokuuta 2011

0

MM-kisat käynnissä Helsingissä

Anssi Sund­berg frees­ty­len pa­rissa MM-kisojen kick-off -ti­lai­suu­dessa.

Foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät sun­nun­taina 31. 7. Hel­sin­gissä. Ki­sa­hal­lin on val­lan­nut koko vii­koksi lä­hes 200 la­jin har­ras­ta­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, kau­kai­sim­mat Ko­lum­biasta ja Austra­liasta asti. Tun­nelma ki­soissa on ol­lut hyvä ja me­dia­kin on osoit­ta­nut kiin­nos­tusta.

”On ol­lut hauska nähdä van­hoja tut­tuja eri puo­lilta maa­il­maa Hel­sin­gissä. Mo­net ovat ke­hu­neet Ki­sa­hal­lin olo­suh­teita ja toi­mi­vaa or­ga­ni­saa­tiota. Nyt voisi siis olla tyy­ty­väi­nen, mutta ki­sat jat­ku­vat vielä lau­an­tai­hin asti. Vasta sun­nun­taina saa­daan siis hen­gäh­tää”, ker­too ki­saor­ga­ni­saa­tion tie­dot­taja Ilkka Ma­lin. ”Tur­nauk­sen taso on erit­täin kova, mutta suo­ma­lai­set ovat an­ta­neet merk­kejä hy­västä kun­nosta, ja mi­ta­leita kyllä odo­tel­laan.”

Sekä frees­ty­le­la­jien että verk­ko­foot­ba­gin alus­ta­via tu­lok­sia löy­tyy ki­sa­si­vuilta. Tur­nauk­sen ai­ka­tau­lussa on tä­nään tiis­taina muun muassa frees­ty­le­ru­tii­neja ja verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­pe­lin se­mi­fi­naa­lit.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.