9. joulukuuta 2011

0

Liiton vuosikokous 17.12.2011

Suo­men Foot­bag Liitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 17.12. klo 21:30. Ko­kous­paik­kana on Sal­mi­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen neu­vot­te­lu­huone osoit­teessa Ener­gia­katu 3, Hel­sinki.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Ko­kouk­sen avaus
2. Toi­mi­hen­ki­löi­den va­linta
3. Ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. Esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. Ti­lin­pää­tök­sen, hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. Ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen
7. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja liittymis- ja jä­sen­mak­sun suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
8. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
9. Yh­den var­si­nai­sen sekä yh­den va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jan va­linta
10. Muut asiat
11. Ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.