28. huhtikuuta 2012

0

Helsinki Open 2012

Tu­le­van ke­sä­kau­den ava­jais­tur­naus on tänä vuonna kol­matta ker­taa jär­jes­tet­tävä Hel­sinki Open. Suo­men par­haat frees­ty­len ja verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jat koh­taa­vat lau­an­taina ja sun­nun­taina 19.–20. 5. Töö­lön Ki­sa­hal­lin B-puolella. Myös aloit­te­li­joille jär­jes­te­tään omat sar­jansa ja kil­pai­lu­muo­tonsa, joissa par­haille on lu­vassa pal­kin­toja!

Ta­pah­tu­maan on ylei­söllä va­paa pääsy. Jos aiot kil­pailla, il­moit­taudu 11. 5. men­nessä säh­kö­pos­titse osoit­tee­seen liitto@footbag.fi ja va­raudu noin 20 eu­ron osal­lis­tu­mis­mak­suun. Ha­lu­tes­sasi voit ker­toa osal­lis­tu­mi­sesi myös Face­boo­kissa ja kut­sua sa­malla ka­ve­ri­si­kin pai­kalle.

Tur­nauk­sen aat­tona, per­jan­taina 18. tou­ko­kuuta jär­jes­te­tään Oop­pe­ra­ta­lon Am­filla kai­kille avoin ja eri­to­ten uusille foot­ba­gin har­ras­ta­jille tar­koi­tettu va­paa­muo­toi­nen ti­lai­suus tu­tus­tua pa­rem­min la­jin saloi­hin ja toi­siinsa. Pai­kalla on ko­ke­neita pe­laa­jia opet­ta­massa frees­ty­le­temp­pu­jen ja verk­ko­foot­ba­gin pe­rus­teita.

Ta­pah­tuma al­kaa vii­den maissa ja jat­kuu niin kauan kuin au­rin­gon­pais­tetta riit­tää — tar­vit­taessa siir­ry­tään Töö­lön Ki­sa­hal­liin sa­teelta suo­jaan. Mu­kaan et tar­vitse kuin pal­lon, lenk­ka­rit ja iloista mieltä. Jos aiot osal­lis­tua, il­moit­taudu vii­meis­tään 11. tou­ko­kuuta yl­lä­mai­nit­tuun osoit­tee­seen tai kysy ha­lu­tes­sasi li­sä­tie­toa.

Hel­sinki Ope­nin yh­tey­dessä lau­an­taina 19. tou­ko­kuuta kello 19.30– pi­de­tään li­säksi SFL ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous, jonne ovat ter­ve­tul­leita kaikki yh­dis­tyk­sen jä­se­net. Ko­kouk­sen paikka ja asia­lista ker­ro­taan myö­hem­min lä­he­tet­tä­vässä ko­kous­kut­sussa.

Oskari Forstén vs Florian Götze

Töö­lön Ki­sa­halli toimi myös viime vuo­den MM-finaalipelien näyt­tä­mönä. Kuva © Hen­rik Mar­ti­kai­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.